Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud si přečtete arbitrážní žalobu, která byla podána na Českou republiku v této věci, tam je stížnost na chování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. O chování Ministerstva financí tam není ani zmínka. Čili je zcela zřetelné, že příčinou této arbitráže byl postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nechtěl bych se zmiňovat o tom, kdo na půdě Poslanecké sněmovny dozoroval chování a jednání této rady, ale možná se k tomu ještě nepochybně v budoucnu dostaneme. Možná by stálo za to zřídit také vyšetřovací komisi, která by vyšetřila také fungování tzv. mediální komise Poslanecké sněmovny v oněch inkriminovaných letech, kdy byla přijímána rozhodnutí, která byla napadena v rámci arbitráže.

Také bych chtěl připomenout, že v této kauze byly arbitráže dvě. Byla tzv. londýnská arbitráž a byla druhá arbitráž. V těch dvou arbitrážích byly rozdílné výsledky, i když se týkaly meritorně téže věci. Byly pouze na základě dvou různých smluv o ochraně investic. Na základě smlouvy o ochraně investic jedné Ministerstvo financí uspělo v této arbitráži, na základě druhé smlouvy o ochraně investic, odlišné od této, v jiné arbitráži Ministerstvo financí neuspělo při obhajobě v situaci, která byla skutečně velmi náročná. Je potřeba si uvědomit, že arbitráž trvala dlouhé roky a zatímní nález, který rozhodl o právech a povinnostech, byl vydán někdy v září roku 2001. Od té doby pak už byly vedeny pouze ústupové boje, a finále těchto ústupových bojů, protože stát využil všech možností se odvolat, skončilo na jaře 2003, kdy České republice nezbylo nic jiného, než aby zaplatila.

Přirozeně těmto arbitrážím je věnována na půdě Ministerstva financí náležitá pozornost. Tuto pozornost jim věnovali i předcházející ministři financí, kteří rozhodovali o tom, jaký bude právní zástupce České republiky, jak bude vybráno složení arbitrážního tribunálu, a věnoval jsem této věci pozornost i já v okamžiku, kdy jsem musel řešit, jak a z čeho zaplatit arbitráž, kterou Česká republika prohrála. A především je potřeba říci, aby to bylo spravedlivé, že na počátku všeho tady stálo podnikání několika fyzických osob v čele s Vladimírem Železným, které podnikali způsobem, který nakonec vyústil v to, že Česká republika musela zaplatit 10 mld. Kč. Taková je situace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr přednesl svou odpověď. Prosím paní poslankyni Dostálovou, aby využila ještě minutu, kterou má k doplňující otázce.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji. Vážený pane ministře, je vidět, že máte velmi dobrého učitele v podobě pana premiéra, protože ten tady před malou chvíli neodpověděl na řadu otázek, které na něj byly vzneseny, a vy jste se velmi dobře poučil. My jsme zvyklí na vaše rétorická cvičení na této půdě, která ovšem postrádají jakýkoli obsah, jste odborníkem na Modrou šanci především, a teď jste nám to předvedl.

Já vám znovu pokládám tu samou otázku. Táži se vás, zda již vaše ministerstvo nechalo tento nezávislý audit zpracovat, a pokud ne, kdy tak hodlá učinit. Odpovězte mi, prosím, na tuto velmi jednoduchou otázku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ministr financí Bohuslav Sobotka, k dispozici má dvě minuty. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Přirozeně Ministerstvo financí již dříve, předtím než byla ukončena činnost vyšetřovací komise, zahájilo zkoumání procesů, které by nám zajistily, aby jednotlivé arbitráže, které jsou svěřovány jednotlivým advokátním kancelářím, byly dozorovány ještě nezávislým mechanismem, tak aby v kterékoli fázi arbitráže existoval ještě určitý nezávislý audit a posudek na to, jak je arbitráž vedena, zda je vedena řádným způsobem, protože arbitráží je skutečně několik. Jsou to arbitráže, které přirozeně byly vyvolány fungováním různých orgánů státní správy, a Ministerstvo financí z kompetenčního zákona tyto problémy musí řešit.

V tuto chvíli je na úrovni Ministerstva financí připravován materiál, který navrhne způsob řešení určitého auditu či dohledu nad vedením těchto arbitráží. Je ovšem potřeba si uvědomit, že takovéto zdvojení dozoru nad těmito arbitrážemi bude mít i své náklady, protože pokud budeme financovat např. dvě advokátní kanceláře místo jedné, aby jedna advokátní kancelář dozorovala tu druhou, vyvolá to zvýšené náklady na vedení těchto arbitráží. I tuto otázku je potřeba v každém případě posoudit, protože máme také odpovědnost za to, aby finanční prostředky a prostředky daňových poplatníků byly vynakládány vždy maximálně efektivním způsobem.

Tedy ano, Ministerstvo financí již delší dobu hledá cestu, jak posílit právní dohled nad vedením arbitráží.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. To byla tedy odpověď na interpelaci paní poslankyně Dostálové.

Druhé pořadí si vylosovala paní poslankyně Kateřina Konečná. Ovšem pokud vím, tak pan ministr Ambrozek není přítomen a ani nebude. Vy přesto přednesete svou interpelaci? Vy ji stáhnete. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že mě sekretariát pana ministra Ambrozka dopoledne informoval, že nebude účasten odpoledních interpelací, já svoji interpelaci stahuji a zašlu mu písemný dotaz. Pevně věřím, že minimálně na ten si čas udělá. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Podle jednacího řádu na písemný dotaz odpoví pan ministr poslanci písemně do 30 dnů.

Prosím nyní pana místopředsedu Ivana Langera, který je dalším v řadě interpelujících poslanců. Obrací se na pana ministra Františka Bublana ve věci snižování počtu policistů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, uvidíme, zda pan ministr vnitra bude stejně sdílný jako při svém pokřikování z lavice na interpelujícího.

Pane ministře, v důsledku úsporných opatření vláda rozhodla, že Policie České republiky musí v roce 2006 ušetřit 1,6 mld. Kč. Ne že by nebylo třeba šetřit, to naprosto souhlasím. Současně říkáte, že z velké části má dojít k těmto úsporám na mzdových nákladech, a byly vypracovány tabulky, kolik policistů bude muset od policie odejít v jednotlivých krajích a na Policejním prezidiu. Podle těchto tabulek se má jednat asi o 2300 osob, z nichž 1841 mají být policisté.

Vy jste vzápětí poté, co jsem vás kritizoval za tento krok, vydal prohlášení, že nebude propuštěn ani jediný policista a že o celkové částce úspor se ještě budete dohadovat s ministrem financí.V rozporu s vaším prohlášením jsou ale četná prohlášení ať již okresních, či dokonce krajských policejních ředitelů o tom, že platí pokyn o tom, aby zpracovávali tabulky o snižování počtu policistů - a teď mohu zmínit severní Čechy, kde má dojít ke snížení o 196 policistů, stejně tak tomu je v Kraji Vysočina.

Z tohoto důvodu vám chci položit následující otázky: Počítá Ministerstvo vnitra se snižováním počtu policistů? Ano, či ne.

Za druhé. Pokud dojde ke snížení počtu policistů, půjde o administrativní pracovníky, nebo o ty policisty, kteří slouží v přímém výkonu služby? Budou to lidé z Policejního prezidia, nebo to budou lidé a policisté z obvodních služeben, kteří dnes a denně jsou na ulici?

Za třetí. Hrozí další snižování počtu policistů v roce 2007?

Za čtvrté - jestli se nedomníváte, zda dříve, než se budou snižovat nějaké počty policistů, by nebylo dobré nejprve vytvořit důkladnou analýzu a přizpůsobit výsledky té analýzy případnému snižování počtů. (?)

A za páté se chci zeptat, jak pokračují vaše jednání s panem ministrem financí ohledně úspor. Oběma vám to vedle sebe velmi sluší. Věřím, že stejně tak dobře budou vypadat výsledky vašeho jednání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas vyčerpán. Prosím nyní pana ministra, který má pět minut na otázky, které dostal k odpovědi. Slovo má tedy ministr vnitra František Bublan. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane místopředsedo Langře, rád vám odpovím na vaše otázky, které jste mi velmi rychle sdělil, takže možná jsem si nestačil všechno zapsat.

Všiml jsem si jedné věty, kterou jste řekl na začátku - že vláda rozhodla o ušetření 1,3 mld. na Policii České republiky. Není tomu tak, není to pravda. Vláda o tom nerozhodla, vláda pouze vytvořila určitý nástřel rozpočtu na roky 2006, 2007 a podle tohoto rozpisu by Ministerstvo vnitra mělo ušetřit tuto částku, nikoli policie. Takže je na Ministerstvu vnitra, jakým způsobem se s touto částkou vypořádá. To je jedna věc.

Druhá věc, o které jste mluvil, je, že bylo rozepsáno asi 2300 tabulkových míst, která by se měla snížit na Policii České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP