Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Gross)

Ve vládním programovém prohlášení najdete tyto pasáže jak v oblasti sociální politiky, neboť považujeme za potřebné, aby se začalo, a to i daňovými nástroji, vyplácet přijímat práci, i tu, která je řekněme méně placená, tak aby se zvyšoval rozdíl mezi závislostí na sociálním systému České republiky a příjmy z ekonomické aktivity. Samozřejmě že tyto věci lidé poměřují především podle toho, co přinesou ve výplatním sáčku. Tady má vláda možnost některé věci ovlivnit přímo, ale to, co může ovlivnit plošně ve vztahu ke všem zaměstnancům, je právě oblast daně z příjmů fyzických osob.

Takže toto bude hlavní část návrhu. Vláda jej bude projednávat, předpokládám, někdy v květnu tohoto roku, s tím, že budeme usilovat o určitou koaliční dohodu k tomuto tématu. Předpokládám, že k této koaliční shodě dojdeme v průběhu legislativního procesu, který započal minulý týden, kdy Ministerstvo financí tento návrh zákona vypravilo do meziresortního připomínkového řízení. Poté jej bude projednávat Legislativní rada vlády. Doufám, že v závěru, předtím než jej bude projednávat vláda, se nám podaří dosáhnout koaliční shody. Samozřejmě že to není podmínkou pro to, aby tento návrh byl do Poslanecké sněmovny předložen, ale budeme se o to snažit. Poté bude návrh předložen do Sněmovny. Předpokládaná účinnost je od 1. 1. 2006.

Mohl bych zde hovořit ještě o některých dalších věcech, ale myslím si, že základní otázku, která byla vznesena, jsem odpověděl. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec Vlček již nemá žádnou doplňující otázku. V tom případě dám slovo paní poslankyně Ivaně Levé, která je další v pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, digitální vysílání je součástí rozvoje nového multimediálního prostředí. Přináší s sebou nejen změnu technologií, ale půjde i o sociálně-ekonomické zásahy do společnosti; ty pak způsobí i přeformování trhu v oblasti elektronických médií. Nastane souběžné analogové i digitální vysílání. Půjde však o to, aby překrývací doba byla co nejkratší, neboť souběh bude drahou záležitostí pro všechny zúčastněné.

Tady musí podle mého názoru sehrát svoji roli vláda. Programové prohlášení vaší vlády obsahuje tezi o stanovení jasných regulačních pravidel, která umožní zahájení pravidelného digitálního televizního vysílání. Zatím mám však dojem, že k digitalizaci vysílání spějeme spíše živelným vývojem. Proto se vás, vážený pane premiére, ptám: 1. Je již připravena národní strategie přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání? 2. Počítá vláda s finančním zvýhodněním důchodců a sociálně slabých rodin při nákupu nezbytných set-top-boxů?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, abyste se ujal pěti minut, které máte k dispozici na odpověď. Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, na začátek bych snad řekl jenom několik věcí, které upřesní celou problematiku, protože vláda České republiky může mít v tomto směru určité ambice, ale má také ze zákona do značné míry omezeny možnosti, protože nejen vláda České republiky je jedním z hýbatelů v oblasti digitalizace rozhlasového a televizního vysílání, tedy v přechodu z analogového na digitální vysílání. Máme zde také nezávislé regulátory, jako je Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, na které má vláda mnohem menší vliv. Na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání má prakticky nulový vliv, protože na tuto radu má mnohem větší vliv právě Poslanecká sněmovna. To je jedna věc, kterou chci k tomu říci jakoby před závorku, protože ne všechny věci, které se v této oblasti dějí - a tady s paní poslankyní do určité míry souhlasím, že v některých ohledech se může zdát vývoj trochu živelný - po mém soudu těžko lze přičíst vládě, ale těmto orgánům, které na vládě jsou nezávislé, do jejichž rozhodování vláda ze zákona nesmí jakkoli vstupovat.

Přesto si myslím, že se podařilo v poslední době vytvořit určitou symbiózu mezi všemi hlavními hýbateli. Chtěl bych to dokladovat na následujících věcech. Vláda České republiky v tomto procesu nese odpovědnost především za legislativní rámec celého tohoto procesu. Vláda České republiky se tohoto úkolu zhostila příslušnými ustanoveními zákona o elektronických komunikacích. Pravda je, že Poslanecká sněmovna při projednávání tohoto zákona schválila pozměňovací návrh, který zapříčinil vypuštění celé této části ze zákona o elektronických komunikacích, s tím, že si přeje, aby tato záležitost, možná do určité míry logicky, byla spíše součástí změny mediálního zákona.

Pokud vím, příslušné ministerstvo v tomto směru, tedy Ministerstvo informatiky, ale také do značné míry Ministerstvo kultury, závazky a sliby, které zde v Poslanecké sněmovny učinilo, začalo plnit a plní, protože příslušná novela mediálního zákona byla předložena, je v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení a předpokládám, že ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu by se měly projednávat příslušné pozměňovací návrhy.

Za vládu České republiky mohu deklarovat, že máme ochotu nalézt maximální shodu i při předkládání jednotlivých pozměňovacích návrhů, protože tento zákon a právě legislativní úprava v oblasti digitalizace je poměrně klíčovou do budoucna a nebylo by dobře, aby zde existoval potenciální problém, že za několik let se mediální prostředí bude měnit, kdyby vznikla nějaká příliš velká nedohoda. Čili máme zájem o konsensus a dohodu.

Ministerstvo informatiky opakovaně veřejně slíbilo, že bude muset vzniknout také jakási dohoda s celoplošnými privátními televizemi, které v tuto chvíli vlastní celoplošnou licenci. Já také jasně říkám, že tento závazek platí, protože není možné zpochybňovat investiční prostředí v České republice. Zároveň vláda také řekla, že zajistí veřejnou službu poskytovanou jak Českou televizí, tak i Českým rozhlasem.

Pokud jde o první závazek, na který se ptala paní kolegyně, když pokládala tuto interpelaci, to, že vláda se zavázala, že umožní zahájení pravidelného digitálního televizního vysílání. Budeme považovat hlavní příspěvek vlády za splněný v okamžiku, kdy projde příslušná novela mediálního zákona, kterou Ministerstvo informatiky připravilo. Jsem přesvědčený, že se podaří v příslušných termínech, abychom nevybočovali z evropského průmyslu, k této změně dojít.

Pokud jde o otázku národní strategie na přípravu, tato koncepce je do značné míry připravena, ale ona může být finalizována právě až poté, co bude Poslaneckou sněmovnou schválena příslušná legislativní úprava, to znamená mediální zákon, který je v tuto chvíli ve druhém čtení. Protože těžko lze přijmout koncepci, která by neodpovídala právnímu prostředí. Čili do vlády půjde tato koncepce v okamžiku, kdy bude Sněmovnou schválena tato novela mediálního zákona, která je dnes ve druhém čtení.

Pokud jde o daňové zvýhodnění těch, kteří budou příslušné zařízení potřebovat, což budou všichni lidé, kteří budou chtít televizní digitální vysílání vidět, my jsme zatím žádný konkrétní závazek nepřijali, bude to obsaženo právě v této strategii.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Ptám se paní poslankyně Levé. Nebude klást doplňující otázku. V tom případě přistoupíme k další interpelaci a tou je interpelace pana poslance Milana Ekerta, který má v úmyslu interpelovat premiéra ve věci výsledku jednání Evropské rady. Prosím, pane poslanče, předneste svou interpelaci.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Sněmovny, vážený pane předsedo vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, Evropská rada má za sebou své další bruselské zasedání, které se konalo v tomto týdnu a bylo zaměřeno především na řešení otázek ekonomické povahy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP