Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím premiéra Stanislava Grosse, aby využil času, který má k dispozici na odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, když začínaly interpelace, tak pan místopředseda Kasal pronesl docela zajímavou větu. Já jsem čekal, že v duchu této věty se bude nést interpelace pana kolegy Němce. Pan kolega Kasal pronesl, doufám, že mi odpustí, že budu jeho slova interpretovat, že kolega Němec mne interpeluje ve věci omluvy vůči mně. Zjišťuji, že pan kolega Němec tak neučinil. (Hlasy ze sálu: Beneš.) Pardon, pan kolega Beneš tak neučinil, a měl by tak učinit, protože s jakou jistotou zde od tohoto řečnického pultu uvádí údaje, se stejnou jistotou uváděl údaje při minulé interpelaci. Ty údaje, které zde uváděl, se ukázaly naprosto nesmyslnými a lživými a já prostě čekám, že se za ty údaje, které zde zveřejnil, omluví. Protože to, co od tohoto řečnického pultu předváděl při minulých interpelacích, byla nehorázná lež, která byla dokladována a doložena auditem, kterým prošla příslušná nadace. Byl bych tedy velmi rád, kdyby kolega Beneš, než se bude dopouštět dalších lží, se nejprve za ty, které již byly prokázány, omluvil.

Jinak k tomu, co bylo uvedeno, se samozřejmě vrátím, pokud teď uvede doplňující otázky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Beneše, aby využil času jedné minuty k doplňující otázce.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že pan předseda vlády opět nevyužil možnost, aby vysvětlil, že jakékoli jeho napadání z korupce se nezakládá na pravdě. Doložil by to jednoduše tím, že by řekl, kolik jeho manželka v inkriminovaných letech vydělala.

A pokud se týká jeho napadání mé osoby z neověření údajů, já, pane premiére, nemůžu za to, že poté co jsem interpeloval, zmizela některá data ze stránek nadačního fondu vaší manželky. Ale, pane premiére, já myslím, že víte, že jsem dostatečně dospělý, abych si udělal tzv. backupy, tedy kopie, a jsem připraven a docela se těším, až využijete tu cestu, kterou můžete využít a nepotřebujete k tomu, abyste mne zbavoval imunity, tedy občanskoprávního soudního řízení. Na shledanou. (potlesk poslanců ODS)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má premiér Stanislav Gross, který má nyní k dispozici dvě minuty na odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo Poslanecké sněmovny. Paní kolegyně, páni kolegové, již jsem si zvykl, že v repertoáru některých kolegů z ODS, a v repertoáru pana kolegy Beneše je to prokazatelné - používá lži a polopravdy. Pokud se to někomu hodí do politického krámu, nechť tak postupuje, ale měli byste znát míru, kolegyně a kolegové. Protože jestli něco škodí České republice, tak vedle věcí, které jsem udělal já z hlediska některých mediálních výstupů, a to beru, tak je to způsob politiky, který v tuto chvíli ODS prezentuje, a to v docela úzkém stranickém zájmu, aby se již co nejrychleji toho mocenského kormidla chopila.

A mimochodem, když zde kolegyně Benešová hovořila o privatizaci Telecomu -

(Předsedající: Němcová. Pardon.)

Vidíte, jak vás mám zafixované, jeden jako druhý. Jeden Němec, druhá Benešová. (Potlesk a smích v sále.) I když jednoho Beneše si opravdu vážím a docela mě mrzí, že někdo jiný nosí jeho jméno. Ale to je jenom poznámka na okraj.

Pokud jde o ty informace, které byly zveřejněny, byl bych opravdu rád, kdyby kolega Beneš začal volit argumenty věcné, a nikoli výmysly a lži. A pokud si kolega Beneš nechal udělat nějakou analýzu, docela rád bych se na to podíval, co všechno jsem si to měl podle pana kolegy Beneše koupit. Docela možná zjistím, že jsem pak majetný a majetnější, než si v tuto chvíli představuji. Ale bude to možná docela příjemné zjištění, takže jsem na to zvědavý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana Miroslava Beneše. Dalším interpelujícím v této chvíli je pan poslanec Vladimír Koníček, který se obrací na premiéra ve věci plnění programového prohlášení vlády. Jen ještě sdělím, že čtvrtým v pořadí je pak pan poslanec Miloslav Vlček. Nyní prosím pana poslance Koníčka. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane premiére, programové prohlášení vaší vlády veřejně deklaruje zařazení podpory rodin s dětmi a podpory školství mezi své cíle a priority. Konkrétně v hlavě 5 části 5.2 Rodinná politika se vláda mimo jiné zavazuje, že vytvoří takové sociálně-ekonomické podmínky, které umožní ženám i mužům dobře skloubit péči o děti s uplatněním na trhu práce, včetně využití netradičních forem práce k péči o děti a lepšího využití mateřských škol i pro mladší děti, a že zavede příspěvek na školní potřeby pro děti při zápisu do první třídy tisíc korun.

Platí již nový školský zákon a byly k němu vydány i příslušné prováděcí předpisy. Nová vyhláška Ministerstva školství o předškolním vzdělávání však neřeší citované využití netradičních forem práce k péči o mladší děti a svými parametry pro výši úplaty za předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách dokonce tyto mladší děti znevýhodňuje. Celkově pak přenáší deklarovanou zodpovědnost vlády na obce a rodiče dětí. Vyhláška Ministerstva školství o základním vzdělávání stanoví na základní školy pro potřeby pro nastupující prvňáčky a žáky přípravných tříd limit 200 korun.

Pokud by tato vláda ve své přímé odpovědnosti chtěla naplnit příslušnou část svého prohlášení do skončení řádného funkčního období, musela by tak učinit nejpozději k počátku příštího školního roku, tedy letos. Žádám vás proto, pane premiére, o odpověď na následující otázky: Pokládá vláda opatření přijatá ve školském zákoně a vyhlášce Ministerstva školství za splnění svého programového prohlášení v oblasti předškolního vzdělávání a péče o mladší děti? Je vláda připravena splnit část svého programového prohlášení týkající se zavedení příspěvku na školní potřeby pro děti při zápisu do první třídy ve výši tisíc korun? Pokud ano, kdy a jakým opatřením.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Koníčka. Nyní žádám pana premiéra Stanislava Grosse, aby odpověděl. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o problematiku rodin s dětmi, tak já za prvé musím skutečně říci, že to je jedna z priorit, které vláda České republiky má, a snaží se ji v rámci svých možností a svého volebního mandátu prosadit alespoň z hlediska těch opatření, která je možno učinit. Některé věci se již podařily, jiné věci jsou v běhu a některé věci máme v plánu.

To, co se podařilo, to jsou věci, které souvisí se zvýšením rodičovského příspěvku, který jsme zvýšili o tisíc korun, což nepochybně není zanedbatelná částka, protože tento příspěvek pobírají právě ti, o kterých v tuto chvíli hovoří v interpelaci pan poslanec. A pokud se podíváte na roční rozpočty rodin s malými dětmi, tak toto navýšení je poměrně viditelným zvýšením příjmu takovýchto rodin. Druhá věc, která se udělala v této souvislosti, je i to, že se do určité míry rozvolnila kritéria pro pobírání tohoto rodičovského příspěvku, protože počet rodin, který jej na základě této změny pobírá, se poměrně podstatně zvýšil, a opět si myslíme, že je to jeden z dalších impulsů, který by měl vést k tomu, že rodiny, které mají děti, mají více dětí, nebudou sankcionovány vzhledem k momentálním sociálním podmínkám.

Pokud jde o mateřské školy, tam je záležitost, kterou se podařilo prosadit ve školském zákoně. To je asi to, o čem pan poslanec hovořil, kdy ze zákona by měl být zaveden bezúplatný poslední ročník mateřské školky s tím, že tady zůstává otázka financování, kterou řeší obce různým způsobem. Některé obce to řeší hrazením ze svých veřejných rozpočtů. A mimochodem, rozpočty obcí a měst v loňském roce právě na základě vládou prosazené změny rozpočtových pravidel, resp. rozpočtového určení daní, a vzhledem ke zlepšeným výsledkům ekonomiky mají prostor pro to, aby z těchto prostředků hradily tento navýšený výdaj z rozpočtů obcí a měst.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP