(12.50 hodin)
(pokračuje Mlčák)

Dále například § 158 odstavec 5, který je navrhován. Myslím si, že je v rozporu protokol o trestním oznámení a úřední záznam o vysvětlení slouží k návrhu, zda bude osoba vyslechnuta jako svědek, a k soudní úvaze, zda bude předvolána a takový důkaz předvede. Zbytečné, když záznam o podání vysvětlení lze před soudem použít jako protokol o výpovědi svědka. Na druhé straně další rozpor. Tyto výpovědi mohou být čteny pouze za souhlasu stran. Shrnuto: Když je úřední záznam o podaném vysvětlení postaven na úroveň výslechu svědka, provádí se za dodržení všech ustanovení tohoto zákona o výslechu svědka, proč při výslechu osob jako svědka mu nemůže být bez souhlasu státního zástupce a obžalovaného záznam přečten nebo jinak konstatován obsah? Myslím si, že postačuje dosavadní právní úprava.

Další příklad k § 181 odst. 4. Řada těchto případů je pokryta trestním příkazem a je akceptována cca ze 70 %. Hlavní líčení je nařízeno u jednoduchých věcí právě tam, kde hrozí nepodmíněný trest. Zde je nebezpečí, že státní zástupce bude muset navrhnout jen jediný druh trestu, nikoliv jako doposud alternativně buď podmíněné odsouzení, nebo významný peněžitý trest. Řada obžalovaných se dnes raději přikloní k významnému peněžitému trestu. Navíc tento paragraf se snaží kopírovat postavení rozhodčího soudu. V daném případě postačí dosavadní právní úprava, když samosoudce rozhoduje trestním příkazem. Je administrativně a organizačně méně náročná a nevyžaduje nařizování hlavního líčení.

Tolik několik příkladů.

V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že návrh nebude mít dopad na státní rozpočet. Dle názoru mých konzultantů se požadavky navýší u obhajoby z důvodu většího počtu úkonů, ke kterým budou obhájci zváni. Budou zváni k sepisování úředních záznamů o podaném vysvětlení, ke kterým od 1. ledna 2002 zváni nejsou. Taxa u takovéhoto úkonu je dána časem, minimum je 800 korun.

Jak už bylo konstatováno i zpravodajem pro tuto Sněmovnu, vláda zaujala negativní stanovisko, a vedou mě k tomu i další důvody, viz předložený sněmovní tisk 744, resp. 746. Proto podávám Poslanecké sněmovně návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokud toto nebude přijato, dávám podmiňující návrh vrátit zákon navrhovatelům k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným je pan poslanec Radim Chytka. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vy, co se zabýváte právem procesním, tak si logicky kladete otázku, proč navrhujeme tuto novelu trestního řádu. Tak jak již řekl můj kolega pan dr. Pospíšil, tato novela rozhodně nevzešla od zeleného stolu, ale vzešla z diskuse, z diskuse s Policií České republiky, se státním zastupitelstvím, se soudci a i s advokáty.

Smysl předkládané novely je poměrně jednoduchý. Z diskuse všech účastníků trestního řízení totiž vyplynulo, že současná praxe nefunguje. Autoři trestního řádu, který je platný v této chvíli, vycházeli z přesvědčení, že Policie České republiky pouze shromáždí důkazy a předloží je ve velice krátké době, do jednoho, dvou, tří měsíců, soudu a na soudu bude ono důkazní břemeno. Tam proběhne proces dokazování. Jaká je však praxe. K soudu se kauza samozřejmě nedostane za jeden, dva až tři měsíce, ale tak za tři roky, to za prvé. Za druhé, nejenže k soudu momentálně nechtějí chodit svědci, ale dokonce už ani poškození, kteří jsou taktéž v roli svědků mnohdy, a za třetí, státní zastupitelství, které je personálně velice poddimenzováno, tak pochopitelně v těch méně závažných trestných činech se vzájemně zastupují, to znamená, že mnohdy státní zástupce u soudu má věc, kterou sám nedozoroval. V takových případech můžete v soudní síni zaslechnout i to, kdy tento státní zástupce se ptá předsedy soudu: Pane předsedo, co budeme dnes soudit? Pochopitelně že soudce zbledne o několik odstínů, neboť přesně ví, co bude následovat. Pokud pachatel je alespoň trochu movitý, pak si najme dobrého advokáta, který u svědků vede výslech takovým směrem, aby pachateli samozřejmě co nejvíce pomohl, což je pochopitelně plné právo advokáta. Horší je, když se soudce obrátí na státního zástupce a zeptá se, pane státní zástupče, a nyní klaďte otázky vy svědkům, jaké vy máte dotazy, a státní zástupce odpoví že žádné. To už soudce nejenže bledne o několik odstínů, ale dokonce se mu perlí pot na čele, neboť z trestního řádu vyplývá, že je na soudci, aby nyní prokázal, kde je vina či nevina. Tedy soudce začíná sám vyslýchat dotyčné svědky, čímž přestává být objektivní a dostává se na stranu prokuratury či státních zástupců.

To, co my navrhujeme, abychom tuto dosavadní praxi změnili, je velice jednoduché. Za prvé navrhujeme, aby u policie stačil pouze jeden výslech. Za druhé navrhujeme, aby i právní čekatel, který se již blíží složení zkoušek, mohl zastupovat stát, státní zastupitelství u soudu. A zároveň, vědomi si již existujících odklonů, vědomi si toho, že existuje podmínečné zastavení trestního stíhání, že existuje narovnání, že existuje trestní příkaz, tak v podstatě navrhujeme odklon čtvrtý a to je ona již zmíněná dohoda. Pokud se totiž pachatel v plném rozsahu dozná, že spáchal trestný čin, a státní zástupce mu navrhne výši trestu, pachatel s tím souhlasí, pak soudce může, ale nemusí - a zde slůvko "může, ale nemusí" podtrhuji - s touto dohodou souhlasit.

Co sledujeme těmito návrhy? Tím sledujeme, aby pachatel byl odsouzen rychle, efektivně, s minimálními náklady a k trestu, který je pro stát přijatelný.

Jeden příklad za všechny. V Ostravě byl Policií České republiky chycen pachatel, který vykradl celkem 14 aut. U Policie České republiky veškeré výslechy byly na podání vysvětlení. Samozřejmě, že toto podání vysvětlení nebylo možné použít u soudu. K soudu přišli celkem tři svědci, ostatní nepřišli, a pokud je soud nechal Policií České republiky předvést, pak byli natolik emotivní, že jsou předváděni, začali k soudu přistupovat negativně a prohlásili, že si již nic nepamatují, jaká byla skutečnost tenkrát před několika lety. Nakonec to skončilo tak, že ze 14 vykradených aut byla prokázána tři auta a samotný soudce začal přemýšlet, jestli nepřeklasifikovat tento trestný čin na přestupek.

Vážené dámy a pánové, pokud s takovou praxí souhlasíte, pak hlasujte pro zamítnutí této novely trestního řádu. Vážené dámy a pánové, vy z vás, kteří se domníváte, že by bylo zapotřebí zahájit diskusi o novele práva procesního, pusťte tuto novelu do druhého čtení, abychom tuto diskusi mohli začít v ústavněprávním výboru.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP