(11.30 hodin)

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážená Poslanecká sněmovno, v první řadě mě omluvte. Nikdy jsem se nezúčastnila třetího čtení návrhu zákona, zastupuji tady předkladatele pana kolegu Jana Fencla, jemuž skončil senátní mandát.

Dovolte mi, abych velice stručně zopakovala, že předložený návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní složitou proceduru prokazování nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů pouhým předložením dokladu o využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. (Velký hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní senátorko, promiňte. Dámy a pánové, velmi vás prosím, abyste pro případ, že musíte vést neodkladná jednání, tato vedli mimo místnost Poslanecké sněmovny.

Paní senátorko, prosím, pokračujte.

 

Senátoka Soňa Paukrtová: Pro podnikatele hospodařící na lesních pozemcích však musí zůstat dosavadní systém prokazování zachován, neboť užívání lesní půdy není shora uvedeným způsobem evidováno.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny přijal návrh, kterým doplňuje tento návrh zákona v přechodných ustanoveních o bod, který legislativně technicky upravuje § 93 odst. 3 a týká se tichých vín, a návrhy přednesené ve druhém čtení 23. listopadu 2004 pana poslance Ladislava Skopala posouvají hranici nezdaněné výroby vína z 500 litrů na 1000 litrů.

Mám za to, že zpravodaj vyslovil s těmito pozměňovacími návrhy souhlas, a činím tak i já. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní senátorko, já vám děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Pokud nikdo, tak rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s tím, jak budeme postupovat v další fázi projednávání tohoto návrhu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout proceduru hlasování, která bude velice jednoduchá.

Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A, což je návrh rozpočtového výboru obsažený v jeho usnesení, a poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Ladislava Skopala pod bodem B.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, váš návrh je konzistentní a logický. Domnívám se, že o něm netřeba hlasovat, ale chviličku počkám, až přijdou kolegové, kteří budou chtít hlasovat. Mezitím vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A. Prosím o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatelky rovněž kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, 181 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písm. B. Prosím stanoviska. (Stanoviska zpravodaje i navrhovatelky kladná.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, 185 bylo pro, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, a souhlasíte-li, přednesu závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 754, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 157. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, 186 bylo pro, nikdo proti. Toto usnesení bylo přijato.

 

Končím třetí čtení této senátní předlohy. Gratuluji paní senátorce Soně Paukrtové a děkuji panu zpravodajovi za odvedenou práci.

 

Dámy a pánové, nyní podle schváleného programu se budeme věnovat bodu

 

104.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů sedí již poslanec Tomáš Kvapil a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Antonín Sýkora.

Pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Přesto otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 755."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců., 127 bylo pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Gratuluji poslanci Tomáši Kvapilovi a děkuji i panu zpravodaji Antonínu Sýkorovi.

Pan poslanec Tomáš Kvapil se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Krátce a jednoduše. Kolegyně a kolegové, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: My děkujeme také.

 

Budeme projednávat bod.

 

65.
Návrh poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 622/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan poslanec Václav Votava zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu s ním zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka. Obdrželi jsme sněmovní tisk 622/3, který obsahuje návrh na zamítnutí. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych pouze zopakoval, že ve druhém čtení byl přednesen návrh na zamítnutí této novely zákona a s tímto stanoviskem se ztotožňuje taktéž i ústavněprávní výbor.

O zamítnutí návrhu bychom měli hlasovat před začátkem třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nicméně rozpravu jsem již otevřel. Podle materiálů, které mám k dispozici, jsem dílem měl zahájit rozpravu. Rozumím teď panu poslanci Chytkovi, který se domnívá, že jsem měl dát také hlasovat o zamítnutí ještě předtím, než jsem otevřel rozpravu. Stala se tady nehoda, za kterou se omlouvám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP