(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud hodnotíme užívání této budovy ze strany Rádia Svobodná Evropa za uplynulých osm let, je potřeba konstatovat, že majetek byl podle našeho názoru užíván v souladu s nájemní smlouvou. Do údržby a modernizace objektu vložilo Rádio Svobodná Evropa značné finanční prostředky a na svůj náklad provedlo i řadu úprav nad rámec povinností daných smlouvou. Došlo např. k modernizaci hygienických zařízení, k výměně výtahu, byly instalovány nové dveře, nové podhledy, opravena rovněž střecha. Podle našeho názoru tedy došlo během tohoto užívání i k určité modernizaci a zhodnocení této části státního majetku.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Exnera... Ale zdá se mi, že využije možnosti položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, děkuji vám za poskytnuté informace. Dovolte mi se otázat, jaké jsou přibližně kontury v navržené nótě, pokud jde o vybudování nového objektu, jaké bude jeho financování, jak se na tom bude podílet česká vláda, jak si to americká strana v této věci představuje. Znamená to také, že dopravní omezení, které je ve středu Prahy, bude trvat nejméně do konce roku 2007. Prosím, abyste to potvrdil. Zároveň prosím, jestli byste mohl charakterizovat změny, které ministerstvo v připravovaném návrhu smlouvy, pokud jde o nájem budovy, připravilo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby doplnil svou odpověď.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Chtěl bych říci, že nepředpokládám, že by se vláda nějakým způsobem podílela na financování této akce, to je pořízení nového objektu pro Rádio Svobodná Evropa. S takovými výdaji státní rozpočet nepočítá. Předpokládám, že by tyto výdaje měla hradit americká strana na základě rozhodnutí amerického Kongresu.

V tuto chvíli jsme byli seznámeni s dvouletým časovým harmonogramem, který zahrnuje pořízení objektu a následně přestěhování Rádia Svobodná Evropa z budovy bývalého Federálního shromáždění do tohoto nového objektu. Pro nás je důležité, aby byl stanoven jasný časový rámec, ve kterém dojde k přestěhování tohoto rádia, současně naším cílem je posílit bezpečnost v centru Prahy, odstranit možná bezpečnostní rizika, ale současně pokládáme za důležité poskytnout dostatečný prostor pro přestěhování, tak aby vše proběhlo řádně, důstojně a nedošlo k poškození fungování Rádia Svobodná Evropa v Praze. Myslím si, že se nám podařilo nalézt určitou dohodu i určitý kompromis, a předpokládám, že do dvou let by tedy došlo k uzavření smlouvy, k naplnění naší předběžné dohody o tom, že se Rádio Svobodná Evropa přestěhuje.

Pokud jde o podmínky smlouvy, smlouva má obdobné podmínky jako původní nájemní smlouva, pouze na základě zákona o majetku státu bude mít tato smlouva podobu smlouvy o výpůjčce podle § 27 zákona o majetku státu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Tím jsme pravděpodobně vyčerpali téma této interpelace a nyní bych požádal paní poslankyni Lucii Talmanovou, která by měla přednést interpelaci na ministryni zdravotnictví ve věci sloučení pražských fakultních nemocnic. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, v červnu letošního roku jsem se dovolila obrátit zde a touto formou na ministra zdravotnictví s dotazem na podstatu a důvody, které vedly ke sloučení tří pražských fakultních nemocnic, Thomayerovy fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice. Odpověď, kterou mi poskytl pan ministr, byla velmi rozsáhlá a velmi vyčerpávající, ale odkazovala na zadání potřebných analýz, které by potvrdily efektivitu tohoto kroku, který byl panem ministrem označen za krok reverzibilní. Já bych se nyní, pět měsíců poté, chtěla paní ministryně dotázat na následující.

V poslední době mnoho z nás, tím myslím členy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, dostává nesčetně podnětů a popisů faktů, které hovoří o problémech této integrace a o novém pozitivním dopadu centrálního řízení tří fakultních nemocnic na snížení schodku jejich hospodaření. Vážená paní ministryně, táži se vás tedy - byla provedena panem ministrem Kubinyim avizovaná analýza ekonomické smysluplnosti tohoto řešení a s jakým výsledkem? Nebyla-li, proč. A také bych se vás chtěla zeptat, považujete-li vy osobně tento krok za koncepční, zdali je v souladu s vaší představou řešení problémů pražského zdravotnictví a zda budete v této integraci nadále pokračovat. Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme interpelaci paní poslankyně Talmanové. Prosím paní ministryni Miladu Emmerovou, aby využila svého času pěti minut k odpovědi. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, vážení přítomní, odpovídám na vaši interpelaci ve věci spojení pražských fakultních nemocnic, nebo, tak jak jste nazvala, sloučení pražských fakultních nemocnic.

Především se v současné době nejedná o sloučení nemocnic, Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, Všeobecné fakultní nemocnice Bulovka a Thomayerovy fakultní nemocnice.

Ministr Kubinyi nejprve na základě výsledků hospodaření Thomayerovy fakultní nemocnice odvolal z funkce tehdejšího ředitele inženýra Pubrdleho a pověřil řízením nemocnice ředitele Všeobecné fakultní nemocnice. Ředitelem Horákem byl předložen projekt restrukturalizace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy fakultní nemocnice s poliklinikou a Fakultní nemocnice na Bulovce, který byl i zmíněn v koncepci řízení Všeobecné fakultní nemocnice předložené k výběrovému řízení na ředitele této nemocnice. V dalším období byl tento návrh společně předložen dr. Horákem a tehdejším ředitelem Fakultní nemocnice na Bulovce dr. Štrofem jako součást možného řešení pražského zdravotnictví. Ministr Kubinyi projekt přijal a jmenoval dr. Horáka ředitelem všech tří výše zmíněných pražských nemocnic.

Po mém nástupu byl zpracován návrh přípravné fáze projektu restrukturalizace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy fakultní nemocnice s poliklinikou a Fakultní nemocnice na Bulovce, který byl projednán na Ministerstvu zdravotnictví a předložen k vyjádření primátorovi hlavního města Prahy. V současné době probíhá analytická fáze projektu, sběr dat. Po vyhodnocení bude rozhodnuto o variantách dalšího postupu.

Součástí projektu je jmenování dozorčí rady projektu složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotně sociálního výboru Parlamentu České republiky, Univerzity Karlovy, Magistrátu hlavního města Prahy, Středočeského kraje, dozorčích rad jednotlivých nemocnic. V tuto chvíli budou výše uvedení partneři osloveni, aby jmenovali své zástupce.

Při jednání s panem primátorem hlavního města Prahy dr. Pavlem Bémem vyjádřil pan primátor s tímto postupem souhlas a magistrát se hodlá zapojit do rozšířené komise, která by spolupracovala s komisí původní.

Současná mediální kampaň ve Večerníku Praha o řadě údajných negativních dopadů spolupráce tří nemocnic nebere ohled nejen na skutečnosti uvedené výše, ale ani na názor řady přednostů, např. pana profesora Michaela Halaška, DrSc., který ve svém dopise, mně adresovaném, poukazuje na klady této spolupráce komplexu pražských nemocnic v probíhajícím projektu a vítá možnosti reorganizace zdravotnických služeb s výrazným omezením stávajících triplicit některých oborů. Tentýž názor sdílí i profesor Svačina, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který ostatně byl u založení tohoto projektu. Výhody tohoto projektu vidí v možných úsporách v obslužných a technických provozech a rovněž koncentraci některých oborů do jedné ze tří nemocnic.

Přednostové a primáři těchto nemocnic se snaží ve vzájemné diskusi s novým vedením nemocnic najít cestu z jejich obtížné ekonomické situace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP