(15.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Můžeme tedy přikročit k další interpelaci. Požádal bych paní poslankyni Ivanu Levou. Upozorním, že dalším interpelujícím by měl být pan poslanec Walter Bartoš. Ale nyní má paní poslankyně Levá k dispozici dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, moje otázka se vztahuje k osmi stům služebních armádních bytů v Plzni. Občany zajímá, zda bude dodržen slíbený termín pro oddlužení a předání bytů do konce prvního čtvrtletí v roce 2005. Ujišťuji vás, pane ministře, že Plzeňany by uspokojila i jednoslovná odpověď ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci paní poslankyně Levé. Pan ministr ví, jaká by měla být odpověď. Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se jenom paní poslankyně Levé, jestli jí stačí tato odpověď. Zdá se, že ano. Požádal bych v tom případě pana poslance Waltera Bartoše, který má připravenou interpelaci na paní ministryni Petru Buzkovou. Požádal bych pana poslance, aby využil svých dvou minut a přednesl interpelaci na ministryni školství. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní ministryně, vážená vládo, dámy a pánové, má interpelace se týká zavedení rámcových vzdělávacích programů. Jako klíčový důvod pro přijetí novely školského zákona byla mediálně zdůvodňována možnost zavedení takzvaných rámcových vzdělávacích programů. Pro tuto chvíli chci ponechat stranou skutečnost, že změnu učebních dokumentů bylo možno zajistit už dávno, pokud by to Ministerstvo školství myslelo upřímně, a to i podle zákona současného.

To, na co se ptám, je časový horizont, kdy bude moci být tato údajně hlavní legislativní změna a hlavní důvod pro okamžité přijetí nového školského zákona využita v praxi. Pokládám vám proto, paní ministryně školství, jednoduché otázky, na které je možné odpovědět stručně a jen čísly.

Moje první otázka. Kolik oborů vzdělání, pro které má být rámcový vzdělávací program vypracován, existuje?

Moje druhá otázka. Pro kolik oborů je již rámcový vzdělávací program v definitivní podobě vypracován?

Moje třetí otázka. Pro kolik oborů je alespoň pilotně ověřen?

Moje čtvrtá otázka. Pro kolik oborů zbývá rámcový vzdělávací program vypracovat?

Konečně poslední otázka. Od kterého roku je možné očekávat, že celá soustava oborů vzdělání bude pokryta rámcovými vzdělávacími programy?

Děkuji předem za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Bartoše. Prosím ministryni Petru Buzkovou, aby se ujala slova. Má k dispozici pět minut.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přiznám se, že jsem poněkud zmatená, protože podle schváleného pořadu vylosovaného pořadí ústních interpelací má interpelace číslo tři pana poslance Bartoše být ve věci přímo řízené organizace MŠMT. To znamená, že jsem se připravovala podle schváleného programu schůze, a jsem překvapena, že byla vznesena interpelace na jiné téma.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je pravda, že mám také interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Bartoš, nazvanou ve věci přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nerozpoznávám v jeho příspěvku tuto interpelaci. V tom případě bych doporučil vzhledem k tomu, že jsme se nesešli, abychom tuto interpelaci opustili.

 

Poslanec Walter Bartoš: Myslím, že to může souviset samozřejmě s přímo řízenými organizacemi, neboť přímo řízené organizace jsou odpovědné za tvorbu rámcových vzdělávacích programů. Proto prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Pakliže budu vycházet ze zadané otázky, která zde byla předložena, to je ve věci přímo řízené organizace, musím konstatovat, že přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podílejí na přípravě rámcových vzdělávacích programů. Je to především Výzkumný ústav pedagogický pod vedením pana ředitele Jeřábka, který zpracovává většinu obecných rámcových vzdělávacích programů, to znamená rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, rámcový program pro základní školy a rámcový program pro gymnázia. Naopak odborné rámcové vzdělávací programy zpracovává Národní ústav odborného vzdělávání. Národní ústav odborného vzdělávání zpracovává několik desítek vzdělávacích programů pro jednotlivé typy odborného vzdělávání. Tyto vzdělávací programy jsou ve fázi před dokončením. Rámcové vzdělávací programy, které zpracovává Výzkumný ústav pedagogický, které má na starosti pan ředitel Jeřábek, jsou v takové fázi, že rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je ověřen a schválen. Rámcový vzdělávací program pro základní školy je hotový a schválený. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia je v tuto chvíli ve fázi pilotního ověřování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se, že to je asi všechno, co k této interpelaci můžeme slyšet. Přešli bychom k další. To je interpelace pana poslance Václava Exnera na ministra Bohuslava Sobotku ve věci nájemní smlouvy Rádia Svobodná Evropa. Prosím toto téma na pana ministra Sobotku. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, jak je všeobecně známo, prodloužená preferenční nájemní smlouva na budovu bývalého Federálního shromáždění pro Rádio Svobodná Evropa se vyčerpává koncem letošního roku, respektive v současné době. Zajímalo by mě, jaké je řešení této situace. Zda se bude pokračovat v preferenční smlouvě jedna koruna za den s tím, že se Svobodná Evropa zasloužila o demokracii v České republice? Zda se už rozhodlo o nějakém perspektivním řešení této problematiky a rozhodl-li už americký Kongres, jak věc bude vyřešena?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Pane poslanče, v roce 1994, jak už jste zmínil, byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem financí a Rádiem Svobodná Evropa k objektu číslo 52, Vinohradská 1, budova bývalého Federálního shromáždění, a to za nájemné jedna koruna za den. Smlouva byla v roce 1994 uzavřena na pět let s možností opce pro nájemce na dalších pět let. Rádio Svobodná Evropa v roce 1999 možnosti opce využilo, a tudíž byla smlouva prodloužena do 31. 12. 2004.

Vzhledem k tomu, že ze strany Ministerstva financí nebyl připraven návrh na prodloužení smlouvy, požádalo Rádio Svobodná Evropa o prodloužení užívacího vztahu. O prodloužení užívání následně požádal ministr zahraničí Spojených států Colin Powell dopisem ministru zahraničí. Následně byla žádost o prodloužení nájemní smlouvy tlumočena také diplomatickou nótou i prostřednictvím velvyslanectví Spojených států v Praze. Přílohou diplomatické nóty byl rámcový harmonogram vybudování nového objektu a přestěhování Rádia Svobodná Evropa.

Chtěl bych říci, že Ministerstvo financí vázalo přípravu návrhu na prodloužení smlouvy právě na skutečnost, že Rádio Svobodná Evropa dostatečně závaznou formou sdělí časový harmonogram, ve kterém dojde k přestěhování Rádia Svobodná Evropa z objektu Federálního shromáždění na jiné místo. Takovýto harmonogram byl dodán. Podle tohoto harmonogramu by mělo být přestěhování zrealizováno do konce roku 2007. Na základě tohoto návrhu byl tedy zpracován návrh smlouvy ze strany Ministerstva financí, který nyní prochází vnějším připomínkovým řízením. Poté kdy projde vnějším připomínkovým řízením, bude předložen tento návrh smlouvy vládě České republiky, aby vláda České republiky novou smlouvu schválila.

Chtěl bych rovněž podotknout, že ačkoliv nájemné bylo symbolické, podmínkou smlouvy bylo hradit všechny provozní náklady spojené s užíváním objektu a rovněž veškeré náklady na jeho údržbu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP