(17.10 hodin)
(pokračuje Konečná)

Druhé doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá likvidátorovi, aby s výjimkou schválených bezúplatných převodů pozastavil veškeré aktivity spojené s převodem majetku státu ve správě FDML.

Za třetí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Ministerstvo financí České republiky, aby provedlo kontrolu postupu likvidátora ve věci dražby Juniorcentra Seč, a. s., a o výsledku této kontroly informovalo Poslaneckou sněmovnu do 31. 12. 2004.

Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Ministerstvo financí, aby předložilo koncepci nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže v likvidaci po převodu na Ministerstvo financí k 1. 1. 2005 a aby tuto informaci předalo k 31. 12. 2004 Poslanecké sněmovně.

Za páté: Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo financí, aby do 31. 1. 2005 předložilo Poslanecké sněmovně informaci o převodu akcií Mladé fronty, a. s., na soukromé subjekty.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě neodcházejte, paní poslankyně. Chci se vás zeptat, zda to, co jste přednesla, je v rámci jednoho usnesení, nebo pět různých usnesení. Jde o to, jak o nich dáme posléze hlasovat. - Takže budeme hlasovat o každém usnesení zvlášť a nebudeme hlasovat o usnesení jako o celku - aby to bylo zřetelné.

Dámy a pánové, kdo ještě hodlá vystoupit v rámci podrobné rozpravy? Nikdo, podrobnou rozpravu končím. Měli bychom přistoupit k hlasování o návrzích, které k hlasování jsou uzpůsobeny, to znamená o návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže. Pak je zde druhé usnesení, které je novější - vyslovit nesouhlas. To je druhé usnesení téhož výboru. Protože je novější, budeme se ho pravděpodobně držet.

Pan poslanec Smýkal.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane předsedající, dovolte, abych požádal zpravodaje o upřesnění některých věcí, protože si myslím, že je potřeba upřesnit některé termíny, které je možné formulovat do doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je samozřejmě možné, jednací řád umožňuje to upřesnit i v tuto chvíli, ale musí se jednat o upřesnění, které není věcné povahy. Myslím, že mohu připustit v této věci termíny.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Po dohodě s ministrem financí mi dovolte, abych upřesnila termín v doprovodném usnesení číslo 3. Pan ministr se vyjádřil, že opravdu není schopen toto zabezpečit. Myslím, že když do bude do 30. 5. 2005, tak budeme velmi potěšeni.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je jediné upřesnění. Prosím pana zpravodaje Koníčka, aby se ujal svých zpravodajských povinností. Předložte nám k hlasování, co je v tuto chvíli možné. Můžete samozřejmě mít závěrečnou řeč.

 

Poslanec Vladimír Koníček: K hlasování je usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a potom pět bodů doprovodného usnesení, které přednesla paní poslankyně Konečná. Tam bych doporučoval o každém bodu hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud jste mě pozorně sledoval, není to pět bodů usnesení, ale pět samostatných usnesení, protože nebudeme potom o tom hlasovat dohromady. Je s tím souhlas? Dobře.

Jako první by mělo přicházet v úvahu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas se Zprávou o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k likvidaci k 31. 5. 2004."

Odhlašuji vás a prosím o novou registraci. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 99. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, 58 pro, 14 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, ještě počkejme. Pan poslanec Kapoun se rozhodl provést kontrolu hlasování.

Zdá se, že hlasovací zařízení ukazuje soulad s přáním a vůlí poslanců hlasovat pro, proti nebo zdržet se. Přistoupíme k přednesení druhého usnesení a následnému hlasování o něm.

 

Poslanec Vladimír Koníček: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se zprávou předloženou Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk 598/2 a žádá Ministerstvo financí, aby v souvislosti se závěry této zprávy učinilo příslušná opatření."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Zdá se, že nic nebrání tomu, abych dal hlasovat o tomto usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 109 poslanců, 80 bylo pro, 7 proti. I toto usnesení bylo přijato.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá likvidátorovi, aby s výjimkou schválených bezúplatných převodů pozastavil veškeré aktivity spojené s převodem majetku státu ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci."

 

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 108 poslanců, 79 bylo pro, proti jediný. Toto usnesení bylo přijato.

 

Poslanec Vladimír Koníček: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Ministerstvo financí, aby provedlo kontrolu postupu likvidátora ve věci dražby Juniorcentra Seč, a. s., a o výsledku této kontroly informovalo Poslaneckou sněmovnu do 30. 5. 2005."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 102. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, 97 pro, 2 proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP