(16.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dalším bodem, který bychom měli projednávat, jak už jsem ohlašoval, je bod 84, kterým je

 

84.
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci
ke dni 31. prosince 2003
/sněmovní tisk 598/

 

Touto zprávou jsme se zabývali 1. července tohoto roku, kdy jsme ukončili všeobecnou rozpravu a projednávání tohoto bodu jsme odročili do doby, než ministr financí předloží výsledek kontroly. Tento výsledek kontroly jsme obdrželi jako sněmovní tisk 598/2.

Táži se, jestli v úvodu tohoto přerušeného jednání se chce nejdříve vyjádřit paní zpravodajka - ale vidím, že se chce paní zpravodajka Šojdrová vyjádřit. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Vás prosím o klid.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, jak již pan předseda Sněmovny oznámil, tak navazuji na přerušené projednávání zprávy likvidátora o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže za druhé pololetí 2003. Chci podat zprávu o tom, že byla ke dni 29. září 2004 Poslanecké sněmovně předložena tato zpráva Ministerstva financí a obsahuje řadu závažných výhrad k činnosti likvidátora. Na mé vyžádání podal likvidátor ke zprávě Ministerstva financí vysvětlení, kterými nedostatky vyvrací.

My jsme se na našem zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zabývali zprávou Ministerstva financí a dotazovali jsme se rovněž likvidátora na jeho odpověď k těmto výhradám. Pro ty, kteří neměli možnost se zabývat oběma materiály, tedy výsledkem kontroly Ministerstva financí i odpovědí likvidátora, je velmi obtížné rozhodovat a být vlastně arbitrem mezi oběma stranami. Je to těžké i pro nás, pro poslance školského výboru.

Nepochybuji především o tom, že Ministerstvo financí vyvodí patřičné důsledky, a bude-li třeba, tak přijme i vůči likvidátorovi opatření. Co může v této chvíli udělat Poslanecká sněmovna vůči likvidátorovi, je jediné, a to navrhnout jeho odvolání.

Já ale upozorňuji, že by to byla reakce neadekvátní a byla by to ta nejhorší možná reakce ve chvíli, kdy pro činnost likvidátora zbývají pouhé dva měsíce a kdy organizace dětí a mládeže i obce, kterým byly převedeny v bezúplatných převodech některé nemovitosti, tak očekávají, že bude tento proces převodu ukončen. Likvidátor musí předkládat smlouvy a musí spolupracovat na převodním procesu.

Já chci říci, že jediné, co může Poslanecká sněmovna udělat, je, tak jak výbor navrhl ještě v loňském roce, vzít tuto zprávu likvidátora na vědomí, nebo ji nemusí vzít na vědomí, ale v každém případě by měl nechat likvidátorovi, aby dokončil převody. Musím říci, že k průběhu převodů samotná zpráva Ministerstva financí nemá výhrady. Mám teď na mysli přípravu smluv a samotný proces převodů, což je jeden z hlavních úkolů likvidace Fondu dětí a mládeže.

Na závěr mi ještě dovolte, abych navrhla spojení projednávání obou bodů, tzn. bodu 84 a bodu 85, to je tisk 731, protože se jedná o zprávy, které na sebe navazují. Na závěr mi dovolte, abych přečetla usnesení výboru, které předkládá Poslanecké sněmovně: Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci k 31. 12. 2003.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní zpravodajce. Já jsem zaregistroval její návrh, abychom spojili projednávání bodu 84 a 85, jen si s tím úplně nevím rady, protože jsme všeobecnou rozpravu k bodu 84 ukončili. A to je to, co většinou spojujeme, spojujeme obecnou rozpravu dvou bodů. Ale vzhledem k tomu, že tady jsme obecnou rozpravu ukončili, tak de facto není co spojovat. V tom je ten problém. Pokud zůstaneme u toho, že všeobecná rozpravu už proběhla, tak nelze tady vlastně už nic spojit. To je jediné, co mám, a nemohu vyhovět díky tomu.

Otvírám podrobnou rozpravu k sněmovnímu tisku 598. Tu otevřít musím. Pokud se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

Hlásí se paní zpravodajka. Vy můžete cokoliv.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já jsem již v úvodu navrhla, aby Poslanecká sněmovna schválila usnesení, které navrhl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, to je, aby vzala na vědomí zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke dni 31. 12. 2003.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je jediná věc, o které bychom nyní měli hlasovat, jak jsem pochopil. Prosím, aby všichni, kdo chtějí hlasovat, se nahrnuli do jednacího sálu ke svým hlasovacím strojům, a budeme hlasovat o usnesení, které jediné máme k dispozici, kterým de facto bereme na vědomí tuto zprávu.

Ještě je tady žádost na odhlášení, takže vás ještě před hlasováním všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o textu usnesení, kterým bereme na vědomí zprávu o likvidaci, tak jak nám usnesení přečetla paní poslankyně Šojdrová. Myslím, že to není složité, že můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vzít na vědomí, jak bylo navrženo, tuto zprávu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 94 poslanců pro 46, proti 21. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

 

To je asi vše, co jsme mohli učinit. Končím projednávání tohoto bodu.

Ještě proběhne kontrola hlasování. Prosím kontrolory, aby se ujali svých funkcí. (Probíhá kontrola hlasování.) Je to v pořádku. Můžeme pokračovat.

 

Budeme pokračovat bodem 85, kterým je

 

85.
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci
ke dni 31. května 2004
/sněmovní tisk 731/

 

Bylo to projednáno výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tady je zpravodajem pan poslanec Vladimír Koníček, takže bych ho požádal, aby i on nás informoval o jednání výboru k této zprávě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Výbor se tiskem 731, zprávou o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci k 31. květnu 2004 zabýval na svém jednání dne 30. září a na svém jednání doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit nesouhlas se zprávou o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci k 31. 5. 2004. To by bylo vše.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první písemně paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní poslankyně, můžete se ujmout slova jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP