(16.40 hodin)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte prosím, abych vás seznámil jakožto zpravodaj určený k tomu organizačním výborem Poslanecké sněmovny s motivy, které vedly horní komoru Parlamentu k vypracování a předložení tohoto návrhu novely zákona o spotřebních daních, jakožto i stručně s jeho textem. Znění senátního návrhu jste obdrželi jako sněmovní tisk 754. Pan senátor již obsáhleji uvedl tuto normu, já tedy velice krátce k předložené novele.

Senát sám označuje v důvodové zprávě předložený návrh zákona za jednoduchou technickou novelu platného znění zákona o spotřebních daních, na niž však bude muset navazovat novelizace vyhlášky Ministerstva zemědělství z téhož roku, kterou se určuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, v lesních školkách při obnově a výchově lesa a způsob a podmínky vedení dokladů, evidence a normativ spotřeby těchto výrobků. Těsná souvislost mezi senátním návrhem zákona a prováděcí vyhláškou k novelizovanému zákonu je důvodem, proč také horní komora Parlamentu navrhla Poslanecké sněmovně, aby s návrhem senátního návrhu zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení.

Předložený senátní návrh zákona nahrazuje dosavadní složitou proceduru prokazování nároků na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podnikatelům hospodařícím na zemědělské půdě prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí, a to předložením dokladu z evidence využití zemědělské půdy. Tato evidence je veřejnou databází a slouží jako podklad k výplatě přímých plateb, doplňkových plateb a vyrovnávacích příspěvků pro oblasti se ztíženými podmínkami hospodaření. Takto evidované půdní bloky by tedy měly být v logice věci též i základem pro vratku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Pro podnikatele, kteří však místo na zemědělské půdě hospodaří na lesních pozemcích, zůstane dosavadní systém prokazování nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů i nadále zachován, protože užívání lesní půdy není evidováno obdobným způsobem jako užívání půdy zemědělské. Do budoucna bude tedy pro prokazování nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů platit rozdílný režim, a to pro podnikatele hospodařící na zemědělské půdě a podnikatele hospodařící na lesní půdě.

Nároky na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám využívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa vzniklé za období do dne navrhované účinnosti senátního návrhu zákona, tj. tedy do dne 1. ledna 2005, budou na základě přechodného ustanovení posuzovány podle dosavadních právních předpisů, a to zejména proto, že výměra zemědělské půdy podle výpisu z katastru nemovitostí bude ve většině případů rozdílná od výměry půdních bloků uvedené v evidenci využití zemědělské půdy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po věcné stránce lze doporučit, aby byl se senátním návrhem zákona vysloven souhlas. Stanovisko vlády České republiky k tomuto senátnímu návrhu myslím nemá cenu, abych zde udával, komentoval, neboť se o něm vyjádřil v podstatě předkladatel.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mohu sám přispět konstatováním nebo informací, že jsem obdržel veto poslanců klubu ODS, veto na návrh na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2. A vzhledem k tomu, že jsem si zkontroloval, že to veto podepsalo víc než padesát poslanců, podle jednacího řádu nutných, tak to veto je platné a nemůžeme postupovat při projednávání tohoto návrhu podle § 90 odst. 2. To vám říkám jenom pro informaci.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Skopala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Mě trochu mrzí tento přístup, ale samozřejmě musím to vzít v úvahu, a proto navrhnu v podrobné rozpravě potom zkrácení o 50 dnů na deset dnů, tak abychom to mohli projednat již na příští schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy obecné. Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím.

Nebylo schváleno jednání podle § 90 odst. 2. Chápu to tak, že tady zazněl návrh, aby bylo zkráceno projednávání o 50 dnů. Kdyby to bylo možné ještě zopakovat ten návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Navrhuji zkrácení doby projednávání o 50 dnů, to znamená, že na to máme deset dní, se souhlasem samozřejmě předkladatele.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, zazněl tady návrh na zkrácení o 50 dní.

Ptám se zpravodaje - ale tady v rozpravě nezazněly žádné návrhy na vrácení.

Vyhlásím tedy podrobnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud ne, registruji návrh na zkrácení jednání o 50 dní.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, takže se ptám, jestli má někdo jiný návrh než rozpočtový výbor. Pokud ne, budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96. Přítomno 135 poslanců, pro hlasovalo 87, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Je tady žádost, abych vás odhlásil, takže vás v této chvíli všechny odhlašuji. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Zazněl návrh, aby byla lhůta k projednávání tohoto návrhu zákona zkrácena o 50 dní, takže nyní budeme hlasovat o tomto návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 50 dní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu o 50 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 97. Přítomno 95 poslanců, pro hlasovalo 87, proti 5. Návrh byl přijat, lhůta byla zkrácena.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji i zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP