(Jednání pokračovalo v 16.33 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, myslím, že můžeme začít projednáváním návrhu zákona, který jsem už ohlásil, protože vidím, že se dostavili všichni, kteří jsou potřební pro projednávání tohoto zákona. Takže ještě jednou opakuji - my bychom teď začali senátním návrhem zákona, sněmovním tiskem 754, a pak bychom pokračovali těmi body 84, 85, 30, které jsme ještě nedodělali. Ale zahájili bychom senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353, o spotřebních daních.

Já bych požádal pana senátora Jana Fencla, kterého vítám v Poslanecké sněmovně, aby nám uvedl sněmovní tisk 754. Prosím o klid. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jan Fencl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych konstatoval, že vstupem do Evropské unie a nabytím účinnosti novely č. 128/2003 Sb. zákona o zemědělství se stává rozhodujícím dokladem o výměře obhospodařovaných pozemků zemědělcem, zemědělským podnikatelem evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů; říkáme tomu takzvaná evidence půdních bloků. Tato evidence slouží jako doklad pro výplatu všech dotací, které směřují na zemědělské pozemky nebo jejichž podmínky se k zemědělské půdě nějakým způsobem váží. Jde zejména o takzvané přímé platby na plochu, takzvaný SAPS, národní dorovnání přímých plateb, vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech, oblastech LFA, všechna agroenvironmentální opatření, tedy ekologické zemědělství, údržba trvalých travních porostů atd., a také programy na podporu zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin.

Princip evidence půdy jako evidence skutečného užívání zemědělské půdy vychází z požadavků Evropské unie vyplácet dotace jen těm, kteří na půdě skutečně hospodaří, a to na výměru skutečně obhospodařovanou. Při kontrole poskytování výše uvedených dotací se tedy již nezkoumá vlastnické právo, nájemní vztahy či jiné právní důvody. Takzvané právní důvody v užívání pozemků jsou posuzovány na úrovni zápisů do evidence půdy, a to jen v případě vzniku sporu o daný zemědělský pozemek. V takovém případě musí subjekty prokázat, který z nich užívá pozemek na základě právních důvodů. Samotná administrace dotací není těmito spory zatěžována.

Evidence půdních bloků je zpracována pomocí nejmodernější softwarové technologie a poskytuje grafické údaje, to znamená přesné zákresy hranic půdních bloků, včetně jejich proložení do leteckých snímků terénu. Evidence půdy zajišťuje, aby k jednomu pozemku nebyli evidování dva uživatelé, a tím (bylo?) eliminováno riziko neoprávněné výplaty dotace.

Půdní bloky v logice věci se musí stát i základem pro vratku spotřební daně u takzvané zelené nafty. Bylo by absurdní prodlužovat stav, kdy zemědělec dostává standardní přímou dotaci na jinou výměru, než nárokuje vratku spotřební daně. Vede to totiž k situaci, kdy zemědělec musí vykazovat dvojí výměr zemědělské půdy, tedy pro účely přímých dotací podle evidence půdy a současně podle právních důvodů pro účely takzvané zelené nafty. Je nasnadě, že se obě výměry nikdy nemohou rovnat jednak vzhledem ke stavu údajů v katastru nemovitostí a jednak vzhledem ke skutečnému užívání pozemků, které mnohdy jsou již zčásti nevyužívány.

Schizofrenní situace v evidenci pozemků nekomplikuje život jen samotným zemědělcům, ale také kontrolním orgánům. Tyto orgány mají dnes na jedné straně k dispozici perfektní podklady v podobě skutečně zjištěných výměr v evidenci půdy, na druhé straně jsou však nuceny se probírat stovkami, tisíci nájemných smluv různé kvality, které jim přinesou více či méně odlišný výsledek od evidence půdy. Je zapotřebí na tomto místě snižovat náklady státní správy a používat pokud možno jednotného systému.

Předložený návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., umožňuje nahradit složitou proceduru dokladování využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, která byla nezbytná v roce přijetí zákona.

Dovolte mi vás ještě seznámit se stanoviskem vlády k návrhu zákona. Ona v prvé části konstatuje, že může vyjádřit, a také vyjádřila, s navrženým věcným řešením souhlas, čili není tady věcný rozpor, přesto nedoporučila toto řešení v podstatě z procedurálních důvodů, protože předpokládá velkou novelu tohoto zákona, tedy zákona o spotřebních daních, při kterém by tato věc byla ošetřena. Poznamenávám, že datum účinnosti této velké novely by znamenalo prodloužit účinnost i tohoto problému, o kterém jsem si vám dovolil podat informaci ve svém úvodním vystoupení- znamenalo by to prodloužení o jeden rok.

Dále si dovoluji vám sdělit, že s navrženým řešením nejen souhlasí, ale řekl bych, že toto řešení spontánně podpořily všechny významné nevládní organizace, počínaje Agrární komorou přes Zemědělský svaz a přes Asociaci soukromého zemědělství. Mám je k dispozici.

A tak si dovoluji vás seznámit s usnesením Senátu, který doporučil, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona již v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji za vysvětlení panu senátoru Fenclovi, oč jde v tomto sněmovním tisku. Požádal bych teď pana poslance Václava Votavu, který by nás jako zpravodaj mohl informovat o tom, co se dá říci z jeho pozice k tomuto tisku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP