(15.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Chtěl bych jen připomenout to, že v roce 1990 nabyl účinnosti zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích, které působily v resortech Ministerstva vnitra. Tyto komise udělaly tu první čistku, první prověrky, kde se zbavily bývalých příslušníků SNB. V případě, kdy se někomu nedoporučilo setrvání, ten člověk odešel; v případě, že komise doporučila, ten člověk zůstal. Ale určitě se nestávalo, že by když byl příslušníkem StB třeba na druhé správě, zůstal ve funkci, která se zabývala vnitřní bezpečností, ale třeba byl přeřazen na dopravní oddělení apod.

Potom byly přijaty zákony 451/1991 a 279/1992. Byly to lustrační zákony pro pracovní a služební poměr. To bylo další síto, ve kterém zůstali viset někteří příslušníci. Posledním sítem, které se neustále obnovuje po pěti letech, jak dobře víte, je zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

Domnívám se, že posloupnost těchto zákonů a trvalá platnost posledního zákona o bezpečnostních prověrkách je dostatečnou zárukou toho, že lidé, kteří sice dříve sloužili u Státní bezpečnosti, mohou sloužit i nyní ve složkách Policie nebo jiných bezpečnostních složek, že nejsou lidmi, kteří by naší společnosti nějak škodili.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také. Pan poslanec Langer pravděpodobně využije ještě minuty na doplnění své otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď, přestože slovy klasika musím říci - nepotěšil jste mne. Myslím, že je škoda, že je velká chyba, že Ministerstvo vnitra nedisponuje přesným počtem a přehledem osob, které před listopadem 1989 působily v řadách Státní bezpečnosti. Myslím, že je chyba, že se takováto evidence nevede. V žádném případě nemohu souhlasit s vaším konstatováním, že je dobře, že se taková evidence nevede. Jsem prostě přesvědčen, že takovíto lidé v těchto funkcích v řadách policie své místo nemají, že by neměli být, pokud nabude účinnosti nový služební zákon, hodnoceni v rámci výsluh i podle let, které strávili v řadách Státní bezpečnosti. Nicméně zkusím vám nabídnout alespoň tři jména osob, které kdysi takto působily. Oddělení Cizinecké policie, resp. Přijímací středisko pro uprchlíky, Vyšné Lhoty, Frýdecko-Místecko - služební poměr major Pavlosek, u první správy StB před listopadem 1989. Vedoucí oddělení Cizinecké policie v okrese Frýdek-Místek pan kapitál Hofman, tiskový mluvčí okresního ředitelství Policie v Šumperku - jméno si teď nevzpomenu. To jsou všechno osoby, o kterých mám k dispozici informace, že měly být velmi aktivními příslušníky StB před listopadem 1989. Je na vás, co s nimi uděláte.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Pane poslanče, mně vadí jedna věc. Vy jste ještě v prvním vystoupení řekl, že po 15 letech bychom se měli s těmito lidmi rozloučit. Já se na tu dobu pamatuji, protože jsem tenkrát také začínal sloužit v těchto složkách. Také jsme se rozhodovali o některých lidech, jestli by měli sloužit, nebo ne. Když jsme dospěli k tomu, že by ten člověk měl zůstat, že je ochoten pracovat pro novou společnost a využít svých schopností, tak mi nyní připadne nespravedlivé až nelidské, že ten člověk se využil, využily se jeho znalosti, a nastane doba, kdy se s ním rozloučíme, protože uplynulo nějakých 15 let.

Myslím si, že předchozí ministři vnitra měli dostatek příležitostí na to, aby základní čistku udělali v prvních devadesátých letech, a ne čekat 15 let a po 15 letech tuto kauzu otevírat, když už většina těch lidí má úplně jiné smýšlení, většina lidí se zapracovala a možná jsou to lidé, kteří jsou pracovně docela zdatní a dobří.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Můžete na chvíli vydechnout, protože přejdeme k další interpelaci, která je podána na paní ministryni Miladu Emmerovou. Požádal bych pana poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slova. Další bude paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedo, paní ministryně, páni ministře, dámy a pánové, při svém nástupu do funkce se ministryně zdravotnictví v lékové politice zavázala řídit se doporučeními odborníků v tzv. kategorizační komisi. Paní ministryně takto vyvracela podezření, že hodlá zvýhodňovat firmu Zentiva, kde je jedním z ředitelů její syn. Komise připravila novou vyhlášku o úhradách léků, která měla platit od 1. 10. 2004. Tu paní ministryně po víkendovém přečtení zrušila. Za viníka v podstatě označila právě odbornou komisi.

Všichni jsme tedy očekávali, že pokud paní ministryně identifikovala dva základní problémy, o transparentnosti přípravy vyhlášky a ve snížení dostupnosti léků pro pacienty, učiní neprodleně systémové kroky k jejich nápravě. Opak se stal pravdou. Za odbornými pracovníky Ministerstva zdravotnictví začali údajně docházet dva členové zdravotní komise ČSSD - Ing. Gráf a Ing. Šenk - kteří spolupracovníkům ministerstva začali diktovat, či červenou a zelenou tužkou vpisovat změny, které si paní ministryně údajně ve vyhlášce přeje. Výsledkem je návrh vyhlášky, který dosud Ministerstvo zdravotnictví tají, a paní ministryně ho chce vydat po volbách s účinností od 1. 12. 2004.

Jak tedy, paní ministryně, tento návrh řeší problémy, pro které jste původní vyhlášku zrušila? Transparentnost - není snad evidentní, že je prudce v rozporu s legislativou Evropské unie definující proces cenotvorby léčiv? Novou verzi vyhlášky neprojednávala a neschválila vůbec žádná odborná komise. Co se týče dostupnosti, není to snad ještě horší? Dochází ke snížení úhrady v celé řadě indikací, zvláště chronických, tedy ke snížení dostupnosti v léčbě. Údajně jediná pozitivní opatření, tedy navýšení úhrad, ke kterým dochází, jsou ve prospěch Zentivy, ať už tak, že jim přímo zvyšuje úhradu, nebo tak, že znevýhodňuje podmínky pro konkurenční léky jiných výrobců.

Jen malý příklad. Zvýšení úhrady Coxtralu (?) o 17 % oproti návrhu komise znamená navýšení o desítky milionů korun. Velmi střízlivé úvahy. Umožnění předpisu látky Meloxicam (?) bez omezení - jistě velmi náhodou Zentiva v roce 2005 uvádí na trh generický Meloxicam.

Paní ministryně, prosím, jak je to s existencí takového návrhu? Jak je to se zásahy jmenovaných pánů do jeho přípravy, jak je to se zvýhodněním jedné konkrétní firmy při přípravě této vyhlášky? Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Žádám paní ministryni, aby se nyní ujala slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo, pane předsedo. Reaguji na první interpelaci pana poslance Tluchoře.

Co se týká vyhlášky o úhradách léčivých látek a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění, chci říci, že v rámci novely zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona 438/2004 Sb., je Ministerstvo zdravotnictví zmocněno vydávat vyhlášku o úhradách léčivých látek a potravin pro zvláštní lékařské účely. Vyhláška byla koncipována na základě práce kategorizační komise, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Byla připravena k vydání 1. 10. 2004. Důvody, které mě vedly k pozastavení platnosti této vyhlášky, jsem na půdě Poslanecké sněmovny i v médiích dostatečně vysvětlila. Práce kategorizační komise jsem pozastavila a připravuji její řádné odvolání.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP