(15.40 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Vyhlášku jsem podrobila prostřednictvím svých poradců kontrole, tak aby byly dodrženy zásady prohlášení vlády a zásady sociálně demokratického programu.

V současné době je vyhláška připravována k podpisu, a to k 15. listopadu 2004, tak aby mohla být platnou od 1. ledna 2005. Probíhají jednání mezi mnou a ministrem financí, odborem kompatibility Úřadu vlády o podmínkách, za kterých lze vyhlášku o úhradách léčivých látek a potravin pro zvláštní lékařské účely vydat.

Tak detailně prostudovanou, jako ji má pan poslanec Tluchoř, ji já zatím nemám, takže on je v předstihu. Já si ji samozřejmě prostuduji, protože teprve mým podpisem je pak vydávána v platnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla odpověď paní ministryně. Ptám se pana poslance Tluchoře, jestli využije minuty, kterou má na doplňující otázku. Neučiní tak.

V tom případě ukončíme tuto interpelaci. Další je paní poslankyně Lucie Talmanová, která také interpeluje paní ministryni Emmerovou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Na úvod bych chtěla paní ministryni ujistit, že mnou přednesená interpelace není a nebude ani diskriminací, ani šikanou, ale mým zákonným právem. Mou ambicí taktéž není poškodit vás, paní ministryně, v předvečer senátních voleb, kterých se účastníte. Jsem bohužel přesvědčena, že vy svým jednáním v uplynulých týdnech a dnech jste se dostatečně poškodila v očích voličů sama.

V souvislosti s vaším selháním v postupu informování krajů v případě ohrožení bezpečnosti občanů České republiky teroristickým útokem si vám dovoluji položit následující otázky.

Otázka první. Je pravda, že Ministerstvo zdravotnictví ČR dlouhodobě neplní úkoly přípravy na krizové situace a jejich řešení, kdy kraje do současné doby nemají k dispozici typové plány, z nichž dle platné legislativy mají vycházet při zpracování příloh krizového plánu kraje? Jedná se o dva typové plány řešení rizik, narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu a hromadné postižení osob mimo epidemii, řešení následků včetně hygienických a dalších režimů. Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů, schválený usnesením Bezpečnostní rady státu č. 295/2002, uložil termín pro předložení předmětných typových plánů, a to říjen 2003, tedy před rokem.

Vážená paní ministryně, vzhledem k vašemu krátkému setrvávání na postu ministryně zdravotnictví České republiky vím, že za neplnění tohoto rok starého termínu bezpochyby nenesete přímou odpovědnost vy. Chtěla bych se vás zeptat, kdo je za to přímo odpovědný a kdy začne Ministerstvo zdravotnictví plnit úkoly velice důležité pro zajištění bezpečnosti České republiky.

S tím souvisí i moje druhá otázka, která je následující. Jaká opatření vy osobně učiníte, aby již nikdy více k podobnému selhání a neplnění obdobných povinností nedošlo, i ve vztahu k tomu, co se stalo v případě tzv. biochemického ohrožení? Také předpokládám, že zodpovědnou osobou bude bezpochyby někdo z vašich podřízených.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená kolegyně, je mi opravdu líto, ale já bych prosila, abych otázky dostala písemně, protože při vaší nezřetelné artikulaci - i když netrpím nedoslýchavostí - jsem zřetelně neslyšela. Ta artikulace je smazaná a prosila bych tedy o předání těchto otázek. Já na ně vypracuji písemnou odpověď.

Jinak samozřejmě asi chápu, čeho se dotaz sumárně obecně týkal, resp. i konkrétní záležitost, kterou bych se vám snažila vylíčit. Možná že se potom upraví i znění otázek.

(Poslanci na pravé straně sálu se hlasitě baví.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, prosím, teď už tedy neslyším ani já. Prosím o klid! Máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová V souvislosti s rozesílanými informacemi pro širokou odbornou lékařskou veřejnost e-mailem nebo faxem, které varují před biochemickým útokem proti Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, a sdělením, že ostatní nemocnice v České republice budou postupně napadány stejným útokem zbraněmi hromadného ničení, jsem přijala příslušná opatření. Po vyhodnocení a ověření, že tyto zprávy byly skutečně odeslány, byla tato skutečnost 1. listopadu 2004 nahlášena na Policii České republiky a na Ministerstvo vnitra. Zároveň bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Druhý den jsem požádala hejtmany krajů a ředitele přímo řízených nemocnic, které byly ve zmíněném materiálu uvedeny, o přijetí preventivních opatření k zamezení případné úmyslné kontaminace prostředků užívaných pro léčení a péči o pacienty.

Nejednalo se o krizovou situaci ani o mimořádnou událost, která by měla být řešena podle krizového zákona nebo zákona o integrovaném záchranném systému, jak se vyjádřil ředitel pro bezpečnost a krizové řízení. Krizová legislativa postup při obdobné situaci závazně neupravuje. Postup byl z hlediska oznámení Policii České republiky a Ministerstvu vnitra standardní. Nadstandardní bylo z hlediska Ministerstva zdravotnictví oslovení ředitelů přímo řízených nemocnic a hejtmanů k přijetí preventivních opatření k zamezení případné úmyslné kontaminace prostředků užívaných pro léčení a péči o pacienty ve smyslu hrozby útoku biochemickými prostředky. Citováno z výhrůžného e-mailu rozeslaného široké odborné veřejnosti.

Dovoluji si upozornit, že ministryně zdravotnictví zodpovídá za zdraví občanů této republiky a za péči o ně. Domnívám se, že je lepší přijmout preventivní opatření než nedělat nic. Mám také určité zkušenosti ze svého působení v nemocnici, kde se občas objevilo hlášení, že je tam například bomba a podobně. Pak se samozřejmě zesilují například dohledy ve vrátnici a i v jiných vchodech do nemocnice.

Dovedu si představit vaši reakci v případě neoznámení této skutečnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo prvních pět minut. Ptám se paní poslankyně, jestli ještě použije své minuty.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Já využiji své minuty, vážený pane předsedo. Paní ministryně, abych snad již zřetelně zopakovala otázku, která je následující. Je pravdou, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky dlouhodobě neplní úkoly přípravy na krizové situace a jejich řešení, kdy kraje do současné doby nemají k dispozici typové plány, z nichž dle platné legislativy mají vycházet při zpracování příloh krizového plánu kraje? Harmonogramy přípravy a zpracování krizových plánů byly schváleny usnesením Bezpečnostní rady státu č. 295/2002 a byl uložen termín pro předložení předmětných plánů říjen 2003.

Opakuji, že jsem si vědoma, že tento rok neplněný úkol je v zodpovědnosti ministryně zdravotnictví pouze po dobu jejího výkonu funkce, ale současně se chci zeptat, jestli toto bude napraveno a kdy, a samozřejmě kdo za to nese zodpovědnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, minuta skoro uplynula. Prosím paní ministryni. Vy teď máte minuty dvě.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Ano, děkuji. Teď jsem skutečně rozuměla. Já děkuji za to upozornění, které se vztahuje k roku 2002 a jeho naplnění v roce 2003. V této fázi skutečně studuji materiály, kterými se má řídit toto oddělení, a samozřejmě se podívám, jak jsou tato usnesení plněna, a podám paní poslankyni speciálně písemnou zprávu, k čemu jsem dospěla.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní ministryně. Končím tuto interpelaci na paní ministryni Emmerovou.

Dalším interpelujícím v pořadí je paní poslankyně Dundáčková, která interpeluje pana ministra Pavla Němce. Jenom připomenu, že Pavel Němec není přítomen. - Je přítomen navzdory tomu, že ho mám zde omluveného. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP