(13.00 hodin)
(pokračuje Pátek)

Je zřejmé, že oblasti, kterých se toto rozpočtové určení daní týká, to je školství a věda, mají velkou souvislost se sociálními záležitostmi, hlavně s nezaměstnaností. Dobře všichni víme, že lidé s vyšším vzděláním mají větší šanci najít zaměstnání, a infrastruktura s tím rovněž velmi souvisí. Je zbytečné, abych zde vykládal o tom, že například v Ústeckém kraji je nejméně lidí s vyšším vzděláním, což pochopitelně mimo restrukturalizaci průmyslu úzce souvisí s tak vysokou mírou nezaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Petr Bratský, připraví se pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. Určité argumenty jsem řekl. Protože jako poslanec za Prahu nemám důvěru k některým číslům, která zde zazněla, navrhuji vrátit materiál výborům k dopracování a na příští schůzi Sněmovny potom hlasovat o druhém a třetím čtení na jedné schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Bíža, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolil jsem si také podat pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 747, vládní novele zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Text mého pozměňovacího návrhu vám byl rozdán v předchozím dni.

Důvod mého pozměňovacího návrhu je tento. Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní doprovázejí i návrhy na přímou novelizaci zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, v části čtvrté, a číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v části páté. Oba tyto zákony jsou čerstvě novelizovány. Zákon číslo 103/2004 nabyl účinnosti teprve dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004. Novelizace byly přitom provedeny právě z důvodu promítnutí nové organizace veřejné správy v České republice a pro docílení plné kompatibility s komunitárním právem Evropské unie. Ostatní je dále popsáno, nebudu vás tím zdržovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Radko Martínek, potom pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, dovolil bych si přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán do lavic a který má název Pozměňovací návrhy poslance Radko Martínka k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.

V tomto materiálu bych prosil ještě udělat několik změn, a to v článku 5 Přechodná ustanovení v odstavci 3 na posledním řádku nahradit "do 5. listopadu 2004" slovy "do dne nabytí účinnosti právního předpisu" s odkazem na tisk 747, to znamená právě projednávaný.

Obdobně bych si dovolil udělat změnu ve stejném článku odst. 4 v posledních slovech, za slova "do 5. listopadu 2004" dát stejný text a obdobně v 5. článku zase na posledním řádku slova "15.prosince 2004" nahradit stejným textem.

Článek 15 Účinnost zákona, v souladu s kolegou zpravodajem: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Mencl. Zatím je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Protože mě pan ministr nepřesvědčil ohledně procent, která ministerstvo navrhuje v jednotlivých letech, chci podat následující pozměňující návrh.

V části 1 článek 1 bod 1 zní: 1. V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo 3,1 nahrazuje číslem 17,60.

Těším se na hlasování pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Václav Mencl byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím a ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Pokud se nemýlím, pane zpravodaji, je zde jeden návrh, o kterém budeme rozhodovat hlasováním. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Padl návrh na vrácení výborům, a to školskému a pro veřejnou správu, k dopracování. O tom bychom hlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dvěma výborům, ne všem třem. Dvěma výborům, a to školskému a pro veřejnou správu.

Pokusím se vás všechny přivolat. Odhlásím vás na žádost z pléna. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

S procedurálním návrhem vystupuje pan poslanec.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Kdyby tu byl Karel Vymětal, určitě by se přihlásil, protože vrátit výboru k dopracování nejde. Jde to vrátit výboru pouze k novému projednání. Jestli to tak pan poslanec Bratský mínil, měli bychom hlasovat pouze o vrácení výboru k novému projednání. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jistě, je to jediná možnost. Já jsem to myslím také tak slyšela, ale asi jsem nepozorně poslouchala. Je to návrh na vrácení výborům k novému projednání.

Pro všechny, kteří teď přišli, zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení zákona výborům k novému projednání, a to výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 141 poslanců pro návrh hlasovalo 51, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní předám slovo předsedovi volební komise, panu poslanci Pavlu Hojdovi. Budeme se zabývat bodem, který jsme si ráno pevně zařadili jako poslední bod před polední přestávkou.

 

69.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhy personálního složení orgánů Poslanecké sněmovny.

V úvodu bych vám chtěl sdělit, že podle oznámení poslaneckých klubů rezignoval poslanec Miroslav Beneš na členství ve volebním výboru, poslankyně Michaela Šojdrová na členství ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poslanec Antonín Seďa rezignoval na náhradníka ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP