(12.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Já jsem jenom upozornil na to, že když jim to předáváme tímto způsobem, jak předpokládá vládní návrh, každý, kdo bude chtít, bude moci dohledat do budoucna, jak se kraje svobodně rozhodly, na co peníze daly a nedaly. To je jediná výhoda tohoto zákona. Jak se budou rozhodovat, to je čistě jejich věc. Ale každý, kdo si bude chtít najít názor, jestli peníze by měly jít tam nebo tam, dohledá, jak byly předány. To je celá věc, ale rozhodně jim nemůže nikdo říkat, na co budou dávat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Radko Martínek byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda páni zpravodajové chtějí vystoupit se svým závěrečným slovem. Ale nejdříve jsem se měla zeptat pana ministra jako navrhovatele. Myslím, že se nebude zlobit, když nejdříve vystoupí pan zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vše bylo řečeno, vše je jasné. Je zde návrh na zamítnutí. Pouze to jsem chtěl říci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zatím jsme u závěrečných řečí. Předpokládám, že pan ministr nechce vystoupit.

Teprve nyní otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy mám mnoho přihlášek. Jako první je Pavel Hrnčíř.

Návrh na zamítnutí sice v obecné rozpravě padl, ale správně pan navrhovatel upozornil, že se nehlasuje po novele jednacího řádu ve druhém čtení o návrhu na zamítnutí, ale až ve třetím čtení.

Pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dovolím si připomenout, že jsem opravdu hovořil o tom, že navrhuji v podstatě vrácení výborům k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já jsem vás velmi bedlivě poslouchala, ale vy jste mluvil neustále v budoucím čase, tak jsem dospěla k názoru, že tak hodláte učinit až v podrobné rozpravě. Ale jestli jste mínil svůj návrh podat v obecné rozpravě, tak to tak nepadlo. Vy jste i ve svém posledním vystoupení řekl, že budete navrhovat, ale nenavrhl jste. Nicméně zřejmě by nám to neulehčilo. Pokud byste trval na tom, že jste chtěl podat svůj návrh už v obecné rozpravě, asi by nebyl problém, aby pan ministr Škromach nebo pan ministr Sobotka svým krátkým vystoupením za řečnickým pultem otevřeli znovu rozpravu. - Ne.

Takže nyní Pavel Hrnčíř, Miroslav Pátek, Petr Bratský, Josef Bíža, Radko Martínek. Takže nejdříve v podrobné rozpravě pan poslanec Pavel Hrnčíř.

Promiňte, pane poslanče. Než vám dám slovo, množí se dotazy na to, jak budeme pokračovat. Kolegyně a kolegové, sděluji, že přestávku na oběd vyhlásím ve 13.30 hodin do 14.30 hodin, protože ve 14.30 hodin budeme pokračovat interpelacemi na předsedu vlády. Přibližně v 13.15 hodin přerušíme případně projednávání tohoto bodu a vrátíme se k bodu, který jsme si jako pevný bod zařadili dnes ráno, a to je bod volební.

Pan poslanec Hrnčíř má nyní slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, jak jsme si vyslechli v obecné rozpravě, cílem této vládní předlohy je zajistit převod části vybraných prostředků z daní na jednotlivé kraje. Mimochodem, jak to již řadu let děláme při převodu daní na obce.

Očekával jsem, že vláda naváže na dobré zkušenosti s převodem prostředků na obce a zvolí stejný model i u krajů, tj. přerozdělit daň podle počtu obyvatel. Občané daně platí, občané daně spotřebovávají a využívají. Tato osvědčená metoda bohužel ale použita nebyla. Místo toho byl navržen komplikovaný různorodý polozastřený model, který vychází z rozpočtu roku 2004, převádí prostředky každého resortu podle jiného klíče, a pak teprve všechny prostředky dá na jednu hromadu pro jednotlivé kraje.

Podle mého názoru není ani pan ministr - kromě toho, že není přítomen - určitě není ani schopen vysvětlit, proč má zrovna ten či onen kraj ten či onen kvocient. A už vůbec neobhájí, že by stejný kvocient měl platit i následující rok, kdy by vstupní data byla zcela určitě odlišná od letošních. Mimochodem právě rozpočtové určení daní navržené vloni je jiné v přepočtu než letošní. Kdybychom náhodou rozpočtové určení daní schvalovali příští rok, tak by kvocienty pro jednotlivé kraje byly zase jiné, přestože kraje jsou pořád stejné.

Vládní návrh obsahuje ještě jednu skutečnost, se kterou se chci s vámi podělit, a to že bych byl rád, kdyby mi pan ministr vysvětlil, proč je tak velký rozdíl přepočtených částek mezi jednotlivými kraji. Proč má jeden kraj šest tisíc korun na jednoho obyvatele podíl na daních, jiný kraj má devět tisíc korun v přepočtu peněz na obyvatele? Kde je vládou proklamovaná solidarita a sociální soudržnost, pane ministře? Proč právě Moravskoslezský, Ústecký a Jihomoravský kraj dostávají výrazně nejnižší podíly na daních v České republice? Mají snad jejich občané, ale např. i občané Zlínského či Libereckého kraje menší nároky na úroveň školství, zdravotnictví či stav našich silnic? Vždyť to jsou právě největší výdajové položky krajských rozpočtů. Jsem přesvědčen, že ne.

Proto předkládám, dámy a pánové, pozměňující návrh, který přerozděluje vybraný podíl na daních podle osvědčené metody zvolené u obcí, a to podle počtu obyvatel. Je-li v kraji 7 % obyvatel, má sedmiprocentní podíl na daních. To je průzračné, jasné a podle mého názoru spravedlivé.

Svoji delší důvodovou zprávu zkrátím tím, že nebudu pozměňující návrh číst, byl vám předložen na lavice v úterý 2. 11. Jsou k němu přiloženy i srovnávací tabulky, které mé má tvrzení a slova doloží na číslech. Je to pozměňovací návrh nadepsán jménem Ing. Pavel Hrnčíř. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí zpravodaj k tomuto tisku se svým pozměňovacím návrhem pan Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přednesu pozměňovací návrh, který se týká v podstatě účinnosti, protože doba je pokročilá.

Čili pozměňující návrh: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V souvislosti s navrhovanou účinností zákona dnem jeho vyhlášení se v části deváté článek XI bod 1 § 3 odstavec 1, 3 a 4 termíny 1. 1. 2005 upraví na den účinnosti tohoto zákona.

Slova "dnem 1. 1. 2005" nahradíme "dnem účinnosti zvláštního právního předpisu" - odkaz na poznámku pod čarou, číslo zákona, kterým bude tento tisk, lomeno 2004 Sb. - tisk 747.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Pátek, připraví se pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych v podrobné rozpravě předložil svůj pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 747. Jde o pozměňovací návrh, který jsem si vám dovolil rozmnožit, takže nebudu ho číst. Jde o přílohu číslo 1 k zákonu. Jde o procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle příslušného paragrafu.

V mém písemném materiálu je uvedeno i velmi stručně odůvodnění. Tento pozměňovací návrh se snaží zohlednit alespoň z malé části sociální hledisko. Sociální hledisko je zde vyjádřeno aktuální mírou nezaměstnanosti k určitému datu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP