(11.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Ty tam máte popsány. Ten pozměňovací návrh je v podstatě jeden, i když je vlastně ve dvou bodech. V jednom bodě se mění číslice, to znamená ten podíl na daních, na 15,23 % a v druhé části je příloha, kde se rozděluje tato částka do jednotlivých krajů. V podstatě se nejedná o nic jiného, než že výbor navýšil příjmy krajů o necelou jednu miliardu, což je podíl krajů, který mají ve státním rozpočtu na navýšení platů v příštím roce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se zabýval předloženým tiskem 747 na své 36. schůzi, a to dne 20. října. Ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem tohoto zákona s tím, že ten souhlas je podmíněn ještě vznesenými pozměňovacími návrhy. Podstata těch pozměňovacích návrhů spočívá v tom, že z balíku rozpočtového určení krajů jsou vyjmuty církevní, soukromé a krajské školy, resp. přímé náklady škol krajských, abych byl úplně přesný.

Musím říci, že jednání výboru bylo velmi konsensuální a téměř většinou všech hlasů bylo přijato, bylo přijato napříč politickým spektrem. Výbor se shodl na těchto principech. Jednak se shodl na tezi, že vzdělání je agendou státu, nikoli agendou krajů. To je první teze. A druhá teze, vyplývající z té první, spočívá v tom, že výbor se domnívá, že je třeba zajistit rovný přístup k veřejné vzdělávací službě, a to kdekoli na území České republiky. A tento rovný přístup ke vzdělávací službě je možné zajistit pouze tehdy, pokud si stát ponechá v gesci financování právě školství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a protože pan poslanec Petr Bratský se přišel přihlásit a já jsem si myslela, že se přihlásil do podrobné rozpravy, tak se omlouvám a dávám mu slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já vystupuji v této rozpravě proto, abych citoval alespoň úryvek z dopisu primátora hlavního města Prahy a potom sdělil ještě několik svých tezí, a to ještě předtím, než navrhnu v podrobné rozpravě usnesení.

Pan primátor doslova uvádí: Návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje snížit procento, kterým se kraje podílí na celostátním výnosu daní, současný stav 3,1 %, vládní návrh a též doporučení rozpočtového výboru je 15,06 % a doporučení výboru 8,92 %. Dále doporučuje snížit podíl kraje hlavního města Prahy, současný stav 5,026 %, vládní návrh 7,12 % a doporučení výboru pouze 3,18 %, také na přerozdělení ve prospěch jiných krajů.

Je to samozřejmě určitě proto, že v návrhu tohoto výboru školského, abych zkrátil jeho název, dochází k tomu, že školy by byly financovány jinak, že by částky přešly přímo zpět pod Ministerstvo školství a byly by krajům dány v jednom balíku s ostatními školami. Hlavní město Praha se podílí na celostátních výběrech sdílených daní cca 24 % do rozpočtu. Za obec a kraj dosud dostává necelých 7 %. Při nových principech se tento podíl zvýší pouze asi na cca 7,5 %.

Uplatňovaný princip solidarity je vysoce mravní přístup, který by však měl reagovat na reálnou ekonomickou situaci a potřebu jednotlivých krajů a nevycházet pouze z toho, že jeden kraj na rozdíl od krajů ostatních je současně obcí s relativně dobrou daňovou výtěžností. Nemělo by být ani zapomenuto, že stejný princip solidarity je uplatněn i v oblasti financování obcí, navíc že tento princip solidarity vůči hlavnímu městu Praze používá i Evropská unie. V důsledku toho to vede k tomu, že mnohé aktivity u ostatních krajů, hrazené ze státního rozpočtu prostřednictvím dotací či novým návrhem RUD, hlavní město Praha musí hradit z vlastních zdrojů.

Vážení přátelé, dochází možná pomalinku k tomu, že zrovna tak jako matka, která má více dětí, ani jednomu z těchto dětí nedává výrazně více a výrazně méně z toho koláče, dortu nebo z rodinných financí třeba na vzdělání, že jedno dítě by poslala na vysokou školu a další děti třeba jen na učňovské školy. Zrovna tak ta maminka se stará o všechny své děti stejně, má je stejně ráda. I my jako Poslanecká sněmovna, kteří rozhodujeme v tomto případě o přerozdělení dotací pro kraje, musíme vycházet z nějakého principu, který zohlední různé faktory, protože každý kraj je jiný. Některý má více silnic druhé a třetí kategorie, některý má možná více lesů, další má více památek. Jediná věc je školství, které je zajištěno ústavou, jak základní, tak střední školy, tudíž samozřejmě školství má možná právo být jistou výjimkou.

A návrh výboru, jehož jsem i já členem, vycházel z tohoto principu a chtěl finanční podíl, který je určen na školství, dát zpátky pod ministerstvo a prostřednictvím ministerstva tyto prostředky přímo přidělit krajům, aby je už nemohly použít na jiné věci. Chápu to, řada z nás je jistě vedena obavami možná i o jiné kategorie, tato školská, jak říkám, vyplývá i z ústavy. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že nový školský zákon stejně krajům přiznává určitou volnost v nakládání s těmito prostředky, byť účelově vázanými na oblast školství.

Já tedy budu muset chtě nechtě v podrobné rozpravě navrhnout, protože se jedná o rozpor dvou výborů, jednoho gesčního - pro veřejnou správu a regionální rozvoj - a druhého školského, abych zkrátil název, vrácení do výborů k dopracování, abychom si ta čísla nějakým způsobem napřed sjednotili a předložili vám nějaký společný návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní mám tři přihlášky - pana poslance Ladislava Šustra, který má jako zpravodaj přednost, potom pan poslanec Radko Martínek a pan poslanec Petr Braný do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem strašně rád, že tento zákon není politickým problémem. Pokud se zde něco dostává do problémů, tak je to uvnitř téměř všech klubů a bere se to jako odborná stránka věci. Konkrétní případ byl zde řečen mým předřečníkem a konkrétní protinávrh má právě člen té samé strany ze školského výboru. To hodnotím velmi pozitivně.

Dále bych chtěl pozitivně hodnotit, že tento zákon vůbec existuje, a na jeho výseči obcí se projevil jako velmi dobrý. Pokud bude Sněmovna otálet s přijetím tohoto zákona, je třeba si na rovinu říci bez ohledu na strany, že krajům těžce ubližuje. Loňské číslo bylo 17,6 %, letošní je 15,3, příští rok bude 13,5 a za dva roky bude 10. Potom můžou dumat ti, kteří se báli, že hejtmani budou špatně používat peníze, které by ušetřili třeba optimalizací škol, ale je to rozhodnutí Sněmovny. Jenom jsem to chtěl připomenout. Obce dostaly před čtyřmi lety 21,3 %, mají je, velmi dobře s nimi hospodaří, nikdo jim je nesnižuje, protože byly vypočítány k tomu datu a ony měly motiv hospodařit. U krajů se nám to nedaří.

Pouze to jsem chtěl sdělit. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Radko Martínek, poté pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, já bych si dovolil nejdříve v tom svém projevu v obecné části poněkud osvětlit pozměňovací návrh, který máte také na lavicích, je to můj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, a vysvětlit, proč tento relativně rozsáhlý pozměňovací návrh podávám jako poslanec, byť ho máte písemně, takže ho naštěstí nemusím číst.

V době, kdy projednával tento návrh zákona, tzn. rozpočtové určení daní, náš výbor, tak v té době ještě nebylo zřejmé a jasné, jestli prezident republiky podepíše nový školský zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP