(11.40 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Chtěl bych zdůraznit, a to je možná poslední slovo v tomto úvodu, že se jedná skutečně o prodloužení dosavadního mandátu. Obsah mandátu a obsah pravidel nasazení příslušníků Vojenské policie se nemění, budou i nadále příslušni k výcviku příslušníků policie a ozbrojených sil Irácké republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor, jejichž usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 773/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, seznámím vás s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost ze 43. schůze ze dne 20. října tohoto roku k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005, sněmovnímu tisku 773.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Martina Bělčíka, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s prodloužením doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1483/2003 a 1546/2004 v celkovém počtu do 100 osob, a to od 1. ledna 2005 do 28. února 2005;

2. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, zahraniční výbor také navrhl Sněmovně, aby souhlasila s předloženým materiálem. Poznamenávám, že ta mise bude stát asi 19,5 milionu, že se nezmění mandát té mise a ta doba dvou měsíců vyplývá z toho, že předpokládá do konce ledna konání voleb - je na místě, aby naše jednotka tam působila - a ten následující měsíc slouží k tomu, aby postupně zlikvidovala své technické zázemí a odešla domů.

Doporučuji, abychom ve Sněmovně schválili tento návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a také nevidím, že by se někdo hlásil z místa.

Vidím pana poslance Černého. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vím, že toho už na téma vysílání našich vojáků do zahraničí bylo řečeno dost, takže jen zrekapituluji.

Toto je přesně příklad, při kterém jsou splněny naše základní požadavky, to znamená, máme tady rezoluci Rady bezpečnosti, víme, že vojenští policisté mají nějak vymezené svoje působení v Iráku, a víme také, že žádost prozatímní vlády irácké, a nejen jí, je k dispozici, a proto chci jen konstatovat, že vzhledem k tomu, že je naprosto dlouhodobě a jednoznačně znám náš postoj k celému iráckému konfliktu, tedy odmítavý postoj k této válce, tak si můžeme v této chvíli dovolit na základě ujištění všech relevantních orgánů, které nás zapřísahaly, že opravdu nejpozději v lednu tedy volby budou a že ten měsíc stačí na stažení našich jednotek, tak si můžeme dovolit onu velkorysost, kterou za chvíli předvedeme, že nebudeme tedy tentokrát výjimečně kategoricky proti tomuto návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Pro pořádek se ptám pana ministra a pánů zpravodajů, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě, do níž nemám žádnou přihlášku. Nicméně by bylo vhodné, aby oba dva páni zpravodajové v podrobné rozpravě upozornili na usnesení, o kterém ve všeobecné informovali.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, vážená paní předsedající. Přednesl jsem usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 43. schůze, která doporučuje Poslanecké sněmovně prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě poprosím pana poslance Viléma Holáně. Probíhá podrobná rozprava, ve které by měly padat návrhy. Stačí, když pan poslanec Holáň jako zpravodaj zahraničního výboru odkáže na usnesení, o kterém informoval jako zpravodaj.

 

Poslanec Vilém Holáň: Věcný obsah obou usnesení je stejný.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a končím podrobnou rozpravu. Jsou předložena dvě usnesení. Pan poslanec Vilém Holáň správně řekl, že ta dvě usnesení jsou věcně naprosto shodná, nicméně usnesení zahraničního výboru je bohatší o dvě slovíčka. Předpokládám, že se oba dva páni zpravodajové dohodnou, že budeme za základ našeho hlasování brát návrh zahraničního výboru, který je naprosto totožný s vládním. Je tomu tak.

Já vás všechny přivolám, odhlásím vás a poprosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve znění zahraničního výboru. Ještě počkáme také na nastavení kvora 101 hlasů. Už je tam.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 92. Z přítomných 151 poslanců pro návrh hlasovalo 138, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání bodu 92.

 

Nyní se, kolegyně a kolegové, budeme zabývat podle schváleného pořadu jednání bodem osm. Je jím

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

 

Vládní návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych odkázat na svoje vystoupení v rámci prvého čtení. Tento návrh zákona výrazným způsobem zvyšuje podíl krajů na sdílených daních ze stávajících 3 % na 15 % podílu na sdílených daních. Domnívám se, že je to změna, která odpovídá kompetencím krajů.

Chtěl bych požádat Sněmovnu, aby propustila zákon posléze do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání třem výborům, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 747/1 až 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor na svém zasedání 11. října přijal usnesení, které jste dostali rozdáno. Nebudu celé číst, pouze zopakuji, že rozpočtový výbor vyslovil souhlas bez připomínek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval zpravodaj pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, také náš výbor projednal vládní návrh zákona, a to dne 20. října 2004. Tak jak máte rozdáno v lavicích, výbor doporučuje Poslanecké sněmovně předložený sněmovní tisk 747 projednat a schválit s přijatými pozměňovacími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP