(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 74. Kdo souhlasí s vyřazením bodu 36, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 141 poslanců, pro bylo 124, 1 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan ministr a poslanec Karel Kühnl navrhl, aby body 91 a 92 byly projednány dnes jako body 2 a 3 dnešního dopoledního pořadu. Myslím, že bude správné o jeho návrhu hlasovat společně, nemá-li námitek. Nemá námitky.

 

Takže kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kühnla, abychom body 91 a 92 probrali jako body 2 a 3 našeho dopoledního jednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 75) skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, 88 bylo pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který podrobíme hlasování, je návrh pana ministra a poslance Bohuslava Sobotky, abychom stávající bod 65 projednali jako druhý bod zítra dopoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 76) skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, z nichž 80 pro a 20 proti. Takže i tento návrh byl přijat a budeme se v nejbližších hodinách řídit právě upraveným pořadem jednání.

 

Nyní je k jednání připraven bod 68, to je

 

68.
Návrh usnesení k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny

 

Návrh nám byl v řádném termínu nezbytném pro projednání tohoto bodu rozdán na lavice a já prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a předložený návrh uvedl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dobré ráno. Já možná nejdřív přečtu ten návrh usnesení, který navrhuji, abychom přijali. Zní takto: "Poslanecká sněmovna stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější pravidla svého jednání takto: Nebyly-li podány nebo jsou již projednány odpovědi na písemné interpelace podle § 112 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, může Poslanecká sněmovna projednávat ve zbývajícím čase další body schváleného pořadu schůze."

Takže, tak jak to zní v tom usnesení, jedná se o situaci, kdy projednáváme písemné interpelace, stane se, že jich máme málo, a skončíme před devatenáctou hodinou. Výklad našeho jednacího řádu je tak striktní, že bychom vlastně neměli a nemáme moc možnost pokračovat podle běžného pořadu schůze. V případě ústních interpelací to udělat můžeme. V případě písemných interpelací to náš jednací řád neumožňuje. Proto bychom měli přijmout jako Sněmovna tuto úpravu, aby bylo možné v případě, že se vyčerpají písemné interpelace, pokračovat v normálních bodech jednání Sněmovny, tak jak by mohla podle programu pokračovat. To je celá věc, která by se tímto usnesením měla upravit. Je to podrobnější formulace pravidel našeho jednání, která má za úkol především vyřešit takovouto možnou situaci, která dokonce může nastat i dnes, protože pokud se nepletu, máme tři písemné interpelace, může se stát, že je projednáme, a pak by to znamenalo, že Sněmovna nemůže probírat další body, protože do devatenácté hodiny ze zákona se mohou probírat pouze písemné interpelace. Já doufám, že je to jasné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v tuto chvíli je možno otevřít všeobecnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. - Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal v rámci všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, mně se to usnesení moc nelíbí, protože tady je napsáno, že Poslanecká sněmovna může, ale Poslanecká sněmovna přece může cokoli. To přece v tom jednacím řádu máme mnohokrát napsáno, že když Poslanecká sněmovna se rozhodne jinak, než se píše v jednacím řádu, tak tak jedná. Já dost dobře nechápu smysl tohoto usnesení. To, co tady je navrženo, je už v jednacím řádu možné. Sněmovna skutečně může. Kdyby tam bylo, že musí, tak to by byla změna. Nerozumím tomu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže vám to vysvětlí předseda Poslanecké sněmovny, pane poslanče.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se pokusím panu poslanci Vymětalovi vysvětlit, že tady je sice napsáno, že může, jenomže v jednacím řádu je napsáno, že Sněmovna musí v čase od 16.15 do 19 hodin projednávat písemné interpelace. V tom je ten problém, že tam je napsáno, že musí, a neexistuje z toho žádná výjimka. Legislativa nám doporučuje, abychom přijali takovéto usnesení Sněmovny. To je praxe, která už tady takto v minulosti fungovala. Tím bychom si otevřeli cestu k tomu, abychom v případě, že nemáme další písemné interpelace, mohli projednávat další body, aniž by tady vznikl spor kolem jednacího řádu, jak se často stává, kdy někdo bude tvrdit, že máme jediný možný program, a to jsou písemné interpelace. Takže tady samozřejmě je "může", protože to záleží na našem rozhodnutí. My se můžeme také rozhodnout, když nemáme další body písemné interpelace, tak skončíme. Ale jde o to, abychom měli otevřený prostor i k tomu, že můžeme projednávat další body. Problém není v tom, že Sněmovna něco musí. Problém je, že v jednacím řádu je napsáno, že musíme v čase od 16.15 do 19 projednávat pouze a výhradně písemné interpelace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Názor předsedajícího je, aniž by se chtěl vlísávat do přízně předsedy Sněmovny, na jeho straně. (Veselost.) Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já se velmi omlouvám panu předsedovi, že do toho vstupuji, já nemám věcně nic proti tomu usnesení, ale výklad, který zde podal, je podle mého názoru nemožný. A trochu mě mrzí, že takovýto návrh usnesení nebyl zaslán třeba do ústavněprávního výboru, aby ho projednal. Pokud by v jednacím řádu bylo napsáno, že Sněmovna musí, pak nepochybně nemůžeme usnesením Sněmovny změnit zákon o jednacím řádu. Jednací řád je zákonem, který prochází zákonodárným procesem. Pokud tam bude řečeno, že Sněmovna něco musí, tak to nemůžeme změnit usnesením Sněmovny. Usnesení Sněmovny mohu upravovat pouze podrobnější pravidla jednání, čímž tato úprava je. Já ji pokládám stejně jako pan kolega Vymětal za zbytečnou a nadbytečnou. Pokládám ji za nadbytečnou. Podle mého názoru jednací řád neříká, že musí být v čase od 16.15 do 19 projednávány interpelace. Ten říká pouze, že na tento čas se interpelace zařadí, a neříká nic o tom, že se tam nesmí projednávat nic jiného. Pak se podle mého názoru projednávat může. Ale pak je toto usnesení nadbytečné a redundantní. Bráním se jenom výkladu, který zde byl použit, že bychom mohli usnesením Sněmovny překročit pevné stanovení jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Opakujeme rozpravu, která probíhala na politickém grémiu. Politické grémium se nakonec shodlo na tom, že bude-li přijato toto usnesení, ušetříme čas podobnou diskusí v době, kdy by po skončených a vyčerpaných písemných interpelacích mohly probíhat další body. Proto je to zařazeno. Já si myslím, že to usnesení, byť se nemusí líbit, řeší tu věc docela v souladu s jednacím řádem, a doporučuji, abychom přistoupili k hlasování.

Hlásí se ještě předseda Sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se pokusím jenom krátce doplnit, že problém je v tom, že jsou tady někteří poslanci, kteří tvrdí, že to není problém, že můžeme, jak to říkal teď pan poslanec Benda, ale i jiní, kteří tvrdí, že to problém je. To usnesení je předkládáno proto, abychom se ve Sněmovně vyhnuli této debatě o tom, jestli to lze, nebo ne. Prostě přijme se usnesení a věc bude jednou jasná. To je celý účel toho usnesení. Byl bych rád, kdybychom debatu o tom, jestli to lze, nebo ne, uzavřeli tím, že přijmeme usnesení, které to jednoznačně vyloží.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP