(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi. Pokud se nikdo nehlásí obecnou rozpravu končím.

Dámy a pánové, budeme se moci v podrobné rozpravě, kterou otevírám, vyjádřit k textu návrhu. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím, že kolega Benda to řekl zcela přesně - nikde v jednacím řádu není napsáno, že musí, prostě tam se projednávají písemné interpelace. Ale pokud politické grémium má zájem na tom, aby byl jasný výklad, domnívám se, že slovo "může" by mělo být vypuštěno. Proto navrhuji, aby text zněl takto: "Nebyly-li podány nebo jsou již projednány odpovědi na písemné interpelace podle § 112 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna projednává ve zbývajícím čase další body schváleného pořadu schůze."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Navrhovatel souhlasí, tuto úpravu si bere za svou. Opravte si ji v textu. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, podrobnou rozpravu končím.

Protože pan poslanec Vymětal byl tak laskav a prakticky celé usnesení zde přečetl, včetně úpravy navrhovatelem přijaté, rozhodneme o tomto usnesení v hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců, 117 bylo pro, 7 proti. Usnesení jsme přijali a budeme se podle něho s okamžitou platností řídit.

 

Podle upraveného pořadu nyní budeme projednávat bod

 

91.
Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích v roce 2005
/sněmovní tisk 757/

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal ministr obrany pan Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení materiálu Návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 Sněmovně, tj. Parlamentu České republiky, je nezbytnost prodloužit, případně potvrdit mandát pro další působení těchto sil, a to za situace, kdy stávající mandát vyprší 31. 12. letošního roku. Materiál je samozřejmě rovněž předkládán s ohledem na skutečnost, že operace Evropské unie ALTHEA v Bosně a Hercegovině, kde Evropská unie přebírá odpovědnost od NATO, bude zahájena již v prosinci tohoto roku.

Předkládaný materiál řeší zapojení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních misích jako celek, čili komplexně. Má se jednat o zapojení Armády České republiky v oblasti západního Balkánu a v oblasti některých zemí Blízkého a Středního východu, pokud tento pojem vykládáme šířeji. Samozřejmě že materiál přihlíží ke zdrojům resortu obrany, přihlíží k zahraničně bezpečnostní situaci ve světě. Chtěl bych především zdůraznit, že je v souladu s bezpečnostní strategií České republiky.

Navrhovaná forma účasti samozřejmě po zvažování různých možností je předkládána ve formě menších kontingentů ve větším počtu míst. Samozřejmě že bylo možné uvažovat i o obráceném postupu - soustředění působení sil Armády České republiky do jednoho nebo dvou velkých kontingentů. Já jsem přesvědčen, že toto rozložení do většího počtu menších kontingentů odpovídá současné bezpečnostní situaci ve světě a odpovídá také tomu, že se k cílům, k nimž i naše prostředky mají být nasazeny, vytvářejí mnohonárodní jednotky. V těchto mnohonárodních jednotkách se lépe uplatňují třeba i specializovanější vklady jednotlivých zemí.

Materiál zahrnuje dále kromě přímého působení sil Armády České republiky v zahraničí případné zapojení Armády České republiky do operací sil rychlé reakce NATO. To je samozřejmě rozdíl od vysílání do misí. Mise jsou plánované, předvídané, kdežto případné nasazení sil rychlé reakce musí reagovat na nečekané krizové situace.

Samozřejmě návrh obsahuje také v reakci na istanbulský summit NATO v létě letošního roku návrh na výcvik, trénink příslušníků nových iráckých bezpečnostních sil na území České republiky v počtu do sta osob. K tomu se samozřejmě ještě vrátím.

Chtěl bych shrnout, že Poslanecké sněmovně Parlamentu se navrhuje schválit návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky jednak v operacích sil rychlé reakce NATO, jednak prodloužení působení sil v operacích vedených organizací Severoatlantické smlouvy na Balkáně, vyslání sil a prostředků Armády České republiky do operace Evropské unie ALTHEA v Bosně a Hercegovině, prodloužení působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci mezinárodních bezpečnostních a podpůrných sil v Afghánistánu a v mnohonárodních silách v Iráku. O přípravě iráckých ozbrojených sil na našem území v počtu do sta osob jsem již hovořil.

Samozřejmě z hlediska míry zapojení Armády České republiky naše těžiště je na Balkánu. Vzhledem k blízké geografické poloze se tak děje již tradičně.

Možná bych stručně řekl alespoň počty. V operaci KFOR na Balkáně v Kosovu se navrhuje vyslat do současně již existujícího česko-slovenského praporu v rámci mezinárodní Mnohonárodní brigády Střed celkový kontingent v počtu do 600 osob, což je zvýšení o 200 osob, které se samozřejmě neuskuteční hned od začátku roku, ale pouze v případě, kdy Česká republika od 1. srpna příštího roku převezme roli vedoucí země v této brigádě Střed, roli tzv. rámcové země. K tomu bude potřeba vytvořit určité velitelské logistické struktury, k tomu je potřeba o něco více lidí.

Zvláště bych chtěl zmínit operaci ALTHEA Evropské unie v Bosně a Hercegovině. Domnívám se, že skutečnost, že v Bosně a Hercegovině se situace neříkám zklidnila, ale přece jenom trochu stabilizovala natolik, že je možné přejít od čistě vojenské operace NATO do vojensko-administrativní, vojensko-policejní operace Evropské unie, je známkou vývoje správným směrem. Myslím, že je také správné a spravedlivé, aby země Evropské unie převzaly větší díl odpovědnosti a také větší podíl nákladů na zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Není možné natrvalo, aby tato zátěž byla jednostranně položena za Atlantickým oceánem.

Navrhuje se dále v Iráku působení polního chirurgického týmu v počtu do deseti osob, a to na jihu Iráku v Basře v rámci britského kontingentu. Konečně vyslání do výše 90 osob do operace ISAF, operace NATO do Afghánistánu, jednak na zabezpečení provozu mezinárodního letiště v Kábulu a jednak do provinčního rekonstrukčního týmu na severovýchodě země ve Fajzábádu.

Všechny tyto návrhy - kromě operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině - zahrnují období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005; operace ALTHEA, jak je z návrhu patrno, zahrnuje období od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2005. Připravenost sil rychlé reakce se navrhuje v počtu 35 osob, a to na období od 1. července 2005 do 15. ledna 2006. Celkově se navrhuje vyslání až - a slovo "až" bych chtěl zdůraznit, protože to číslo nebude nikdy dosaženo - 825 příslušníků Armády České republiky v příštím roce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP