(15.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni a prosím paní ministryni Emmerovou, aby odpověděla na tuto interpelaci. Máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane předsedo, vážení přítomní, vážená paní poslankyně Talmanová. Moje vyčerpávající odpověď by byla bohužel velmi dlouhá, takže jsem ochotna vám dokumenty předat, abyste měla celistvou informaci.

V současné době a právě dnes probíhá 2. národní konference DRG, kterou pořádá IPVZ Praha zde v Praze v hotelu Pyramida, kterou jsem dnes zahajovala, a proto ze svého projevu vyjmu několik slov, poněvadž pro jeho délku bych opět překročila časový limit.

Chtěla bych říci, že systém DRG, tak jak zde paní kolegyně Talmanová zmínila, je systém, který byl prozkoumáván i v naší republice a byl zaváděn proto, že se podle něj mělo konat financování zdravotní péče především v nemocničních zařízeních. Kromě tohoto záměru by DRG systém mohl být i měřítkem kvality a ekonomické efektivity jednotlivých zdravotnických zařízení. V průběhu tohoto zkoumání se skutečně jeví spíš možnost těch druhých dvou kvalit, to znamená porovnávání ekonomické efektivity zdravotní péče a její kvality, a použití tohoto systému jako prostředku k financování zdravotnictví se jaksi zatím neujalo a představovalo by to velké riziko pro náš dosavadní systém, který by se znovu rozkolísal.

Řekla jsem tam několik důležitých otázek, na které očekávám odpověď a které by měla tato konference přinést. Bude vydán sborník, takže je potřeba si ho obstarat a tam se dovědět daleko více. Chtěla bych jenom zopakovat tyto otázky, abyste měli asi přehled, v jaké poloze se systém nachází a jaké jsou tam problémy, které jaksi brání tomu, aby se užíval v plném rozsahu, tak jak se předpokládalo.

Tedy otázky: Proč i v současném stavu poznání o DRG nepracujeme na odstranění systémových nedostatků, za něž lze jistě považovat nerozlišení diagnostických a léčebných procesů představujících nákladově řádové rozdíly? Proč v léčebném procesu nerozlišujeme mnohdy zvolenou medicínskou metodu? Zde jsou mnohdy velmi rozdílné náklady, ale také velmi rozdílné výsledky z hlediska mortality a morbidity. Nezkusíme dle zahraničních modelů vyčlenit některé drahé materiály, neboť jejich rozptyl ve finančních nákladech v konkrétním případě představuje rozdíl i dvou řádů? Není vhodné právě při zavádění DRG se zajímat i o stejnou úhradu ambulantní péče v ambulancích nemocnic jako ambulantních specialistů v terénu? Neměl by toto být první krok zavádění DRG, na nějž budou další následovat? Nemáme ambici tuto pokřivenou praxi dvojích cen za stejnou práci užívanou v České republice a kritizovanou i Světovou zdravotnickou organizací nyní napravit? Kdy reálně začne příprava úhrady za ambulantní péči v nemocnicích, stejně jako ambulantních specialistů mimo nemocnice? Kolik základních sazeb se má ve startovacím období zavádění DRG v České republice používat? Ve srovnání s Německem, kde se DRG též začíná uplatňovat, se pro startovací období používá individuální sazba jako nástroj, jak postupně během let hledat a konvergovat vyváženému řešení. Není jasné, proč se v České republice někteří domnívají, že systém je již v úvodu zralý na jednu sazbu a plošné nasazení. Proč se v dohodovacích řízeních o úhradách v souvislosti s DRG nedaří dojít ke konsensu? Proč se kromě léta trvající nedohody mezi segmentem lůžkové péče a plátci vytvořily ještě další dvě rozdílné platformy nemocnic, jedna představující nemocnice s převahou základní péče a druhá představující nemocnice s vysokým podílem specializované péče? A tak dále.

Myslím, že bych skutečně přesáhla vyměřený časový limit, a pokud bude mít paní poslankyně zájem, tak jí to věnuji.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně a ptám se paní poslankyně, jestli využije dvou minut.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Paní ministryně, vážím si vaší odpovědi z titulu toho, že jsem nabyla dojmu, že opravdu se postaráte o to, aby projekt DRG nebyl několik let ve stadiu rozpracovanosti, ale aby byl opravdu dokončen. Pouze můj dotaz se týkal poněkud řekněme detailnější části, ale velmi důležité, a to využití prostředků Phare. Jsem si vědoma, že asi na takto konkrétní dotaz nejste připravena svými náměstky, i když pan Ing. Sláma, váš náměstek, je sice zcela zodpovědný za realizaci nebo nerealizaci nebo za chyby v realizaci tohoto projektu, takže si vás dovolím požádat o odpověď na moji otázku týkající se využití prostředků Phare na realizaci projektu DRG, eventuálně písemně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím ještě paní ministryni, jestli by zareagovala na tuto otázku.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní kolegyně, i toto přání vám mohu splnit v tom druhém rozsáhlém dokumentu, a vyjímám tedy jenom z projektu Phare.

S výše uvedeným projektem DRG úzce souvisí projekt Phare Establishment of Public Health Financial System, který je realizován od května loňského roku. Hlavním cílem projektu Phare bylo vybudování a posílení Národního referenčního centra a zajištění účinnějšího využívání prostředků z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zavedení moderních forem měření efektivity a kvality zdravotní péče s pomocí klasifikačního systému DRG.

Projekt Phare zahrnuje dvě části - twinningový projekt a investiční dodávky. Twinningový projekt byl již ukončen. V rámci twinningové spolupráce bylo do konce srpna 2004 z prostředků Phare uvolněno celkem zhruba 0,6 mil. eur. Veřejná obchodní soutěž na investiční dodávky v celkové výši půl milionu eur byla uzavřena v březnu 2004. Dosud byly realizovány dodávky hardwaru diskového pole a část analytické nadstavby nad tímto diskovým polem, čímž byly ukončeny první dvě etapy této části projektu. Poslední, třetí etapa, která bude spočívat v instalaci softwaru pro analytickou nadstavbu, bude ukončena do konce roku 2004.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci ve věci projektu DRG.

Další interpelací je opět interpelace paní poslankyně Talmanové na paní ministryni Emmerovou. Je to interpelace ve věci bezúhonnosti zdravotnických pracovníků. Prosím o úvod.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně, dámy a pánové. K 2. říjnu letošního roku byly nuceny novelizovaným zákonem o podmínkách výkonu zdravotnických povolání tisíce lékařů, zubařů a farmaceutů předložit výpis z rejstříku trestů a zdravotní potvrzení, že mohou vykonávat svoji profesi. Novelizovaný zákon praví, že lékař mající záznam v trestním rejstříku nevyhovuje podmínkám pro výkon této profese, aniž by mu toto zakázal nebo aniž by o tomto rozhodl soud, ale pouze podle tohoto paragrafu nemůže nadále vykonávat svoji profesi. Je to podmínka naprosté bezúhonnosti.

Paní ministryně Emmerová se zmínila ve zpravodajství České tiskové kanceláře, že by měla ambici tento zákon zmírnit. Chtěla jsem se zeptat, proč tedy tak neučinila, když to bylo možné, a to ve třetím čtení 16. 12. 2003 na 25. schůzi naší Sněmovny, kdy předložený poslanecký pozměňovací návrh se snažil tuto naprostou bezúhonnost zdravotníků zmírnit na velmi vyhovující a kompromisní podobu. Proč tedy paní ministryně toto nepodpořila, proč se to musí řešit až teď, když zákon platí a některé nemocnice s okamžitou platností ruší smlouvy s lékařem kvůli vyhovění tomuto zákonu, a jestli tedy bude dopad tohoto zákona v budoucnu Ministerstvem zdravotnictví navržen ke zmírnění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím paní ministryni, aby reagovala na tuto interpelaci v pěti minutách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP