(15.40 hodin)
(pokračuje Bratský)

Jelikož je Ministerstvo kultury zřizovatelem asi 30 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel a uměleckých souborů a ostatních a cílovými skupinami těchto organizací jsou státní organizace, podnikatelské subjekty, občanská sdružení, právnické i fyzické osoby, ale co je hlavní, naše veřejnost, chci se vás zeptat: Nedomníváte se, pane ministře, že se o vládě předsedy Grosse bude hovořit jako o vládě nekulturní? Budete osobně garantovat takové změny v návrhu rozpočtu pro rok 2005, které na vládou schválené státní podpory v kultuře, které ani nechci jmenovat, ale je jich strašná spousta, zajistí do návrhu rozpočtu chybějících zhruba 350 mil. Kč, aby byly alespoň na úrovni letošního rozpočtu?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Bratskému. Ministr financí má 30 dní na to, aby mu písemně odpověděl. Dalším, kdo si vylosoval pořadí, je paní poslankyně Lucie Talmanová, pak by se měl připravit pan poslanec Karel Vymětal. A nyní paní poslankyně Lucie Talmanová, která bude opět interpelovat ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové. I moje interpelace se stejně jako interpelace mojí kolegyně paní Zdeny Horníkové týká důvěry a respektu, a to tentokrát v práva pacienta.

Vážená paní ministryně, v době, kdy soud rozhoduje, (?) může pojišťovna poskytovat informace, která nemocnice jak léčí, od vás ministryně zdravotnictví slyšíme, že data o kvalitě péče v jednotlivých nemocnicích by se měla občanům dostat jen s vysvětlujícím komentářem, že hrozí, když se údaje dostanou k občanům bez vysvětlení, nebudou správně pochopena. Také říkáte, že by to mohlo vést k nevraživosti mezi nemocnicemi a pacienty by to mátlo.

Vážená paní ministryně, i já jsem pacient a nestojím o to, aby ze mě kdokoliv dělal pacienta pitomce. A promiňte mi ten výraz. Proto se vás dovoluji zeptat. Za prvé - má pacient vůbec právo získat informace o kvalitě poskytované péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních a v jakém rozsahu? A bude-li tvoření podmínek pro zpřístupnění dat o kvalitě péče součástí vaší koncepce reformy zdravotní péče, či nikoliv? Děkuji za odpověď. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Talmanové a prosím paní ministryni Miladu Emmerovou, aby se ujala svých pěti minut. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně. Vážená paní poslankyně Talmanová. Ministerstvo zdravotnictví se nebrání informovanosti pacientů o kvalitě poskytované zdravotní péče zdravotnickými zařízeními. Toho času jsou tyto informace poskytovány dle vlastního rozhodnutí vedení zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví však klade důraz na to, aby byly sdělovány objektivní, pravdivé a laické veřejnosti srozumitelné údaje.

Informovanost pacientů o kvalitě poskytované zdravotní péče je zajišťována cestou akreditací zdravotnických zařízení. Akreditace nemocnic je v České republice od roku 1998 zajišťována Spojenou akreditační komisí České republiky, která je odpovědná za její technické i odborné provedení. Akreditační systém zdravotnických zařízení je t.č. revidován podle mezinárodních akreditačních principů, kde informovanost pacientů o kvalitě péče je jedním z podstatných kritérií hodnocení zdravotnického zařízení.

V současné době Ministerstvo zdravotnictví již připravuje k uveřejnění aktualizaci metodického opatření Akreditace zdravotnických zařízení ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z června 1998, částka 7, kde budou standardy tohoto revidovaného akreditačního systému zveřejněny. Cílem aktualizace a zveřejnění tohoto metodického opatření je, aby se postupně do terénu dostávaly informace, jak postupovat při zabezpečování kvalitní činnosti zdravotnických zařízení, prokazování kvalitní služby vůči pacientům, pojišťovnám, státům, Evropské unii apod.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se paní poslankyně Talmanová - nebude využívat své možnosti. Takže můžeme přejít k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Karla Vymětala na ministra Zdeňka Škromacha, který se omluvil z dnešního jednání. Nicméně pan poslanec dostane slovo k úvodním dvěma minutám. Další se připraví pan poslanec Zbyněk Novotný, ale nyní má slovo pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, životní minimum, to je instrument, kterým nastavujeme záchrannou sociální síť, a podle jeho úrovně stanovíme oka a stanovíme, aby ti potřební, kteří se nezaviněně dostanou do vážné sociální situace, byli zachyceni touto sítí a nepropadli tou sítí na dno. Je to velmi vážný instrument, protože od něj se odvíjí dávka sociální státní podpory, dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností, zvýšení důchodu pro bezmocnost a hmotné zabezpečení některých uchazečů o zaměstnání.

V zákoně máme napsáno, že vláda je od 1. ledna povinna valorizovat úroveň životního minima, pokud za rozhodné období minulé spotřebitelské ceny vzrostou o 2 % minimálně. Od září roku 2001, kdy byla poslední valorizace tohoto životního minima, ceny stouply o 4,6 %. A teď nám pan ministr Škromach předložil do Poslanecké sněmovny návrh zákona, aby vláda nemusela to životní minimum valorizovat. A důvod je jenom jeden - aby dosáhla úspor ve státním rozpočtu ve výši 1,8 miliardy Kč.

Já mám na pana ministra jenom jednu otázku. Pane ministře, myslíte si, že se dá žít v roce 2005 za životní minimum ze září 2001? Já si myslím, že nedá. Zvětšujeme oka, lidé budou touto sítí propadat a vlastně mnohé odsuzujeme k trestu smrti, aniž by cokoliv provedli.

Já chápu, že pan ministr není přítomen, je řádně omluven. Zřejmě má připouštěcí den - promiňte, přijímací den, a protože má dlouhodobě prý plánovaný program - já také, a přesto, pane ministře, byť nepřítomen, jsem tady. Takže já ani od pana ministra odpověď nečekám, protože na to se odpovědět nedá. Mně stačí, že jste mi odpověděl tím, že nejste přítomen.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, nicméně pan ministr, podle našeho jednacího řádu má 30 dnů na odpověď písemnou na tuto interpelaci.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Zbyněk Novotný. Dívám se, jestli je přítomen. Zdá se, že pan poslanec Novotný zde není, a pokud zde není, tak dle jednacího řádu ztrácí své pořadí a jeho přihláška propadá. Takže takto se bohužel děje panu poslanci Novotnému. Dalším, kdo se přihlásil k interpelaci je paní poslankyně Dundáčková s interpelací na paní ministryni Miladu Emmerovou. Ale paní poslankyně Dundáčková zde také není, a pokud tu není, tak i ona přichází o své pořadí a interpelace propadá.

Přítomna je ovšem paní poslankyně Lucie Talmanová, která má pořadí na interpelaci na paní ministryni Miladu Emmerovou ve věci projektu DRG. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, dovoluji se na vás obrátit s interpelací na stejné téma, na jaké jsem interpelovala již vašeho předchůdce pana ministra Kubinyiho v květnu 2004, ovšem nedostalo se mi odpovědi, takže si dovoluji otázku zopakovat. Týká se to projektu DRG.

24. května 2002 byl schválen finančním memorandem Evropské komise projekt, jehož hlavním cílem měla být podpora při vybudování Národního referenčního centra pro systém DRG. Projekt měl dvě části, tzv. twinning a investment. Závazkem české strany vůči projektu Phare byl příslib včasného přijetí zákona zakotvující Národní referenční centrum a upravující jeho činnost.

Vážená paní ministryně, jak probíhá projekt Phare, a pokud již skončil, s jakým výsledkem? Jak je zabezpečeno plnění české strany v rámci tohoto projektu Phare, tak aby nebyla česká strana nucena finanční prostředky vracet z důvodu eventuálního nenaplnění našeho závazku?

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP