(15.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Jsem tedy přesvědčen, že návrh je sice v současné podobě v rozporu s evropským právem, ale nic nebrání tomu, abychom se jím dále zabývali. Omlouvám se navrhovatelům, že jsem je přece jenom zdržel svým projevem, ale věřím tomu, že mě pochopili a že uvažují stejným způsobem, jako jsem naznačil. Děkuji vám všem, že jste mě vyslechli.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou… Vidím paní poslankyni Hanu Šedivou a omlouvám se, že jsem ji zahlédla pozdě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, pánové, kolegové, já bych se jenom velice krátce chtěla zmínit o té novele zákona o konkursu a vyrovnání, a to z pozice praktika, protože již od počátku, kdy byl původní zákon přijat, vykonávám funkci správce konkursní podstaty.

Nechci tady diskutovat o jmenování a o jiných dalších věcech. Je tady pouze jedna věc, která mi v tom zákoně nepřipadá nejlepší, a to ta, že ten zákon byl dělán vyloženě jako požadavek, zřejmě na nějaký návrh bank. Banky ale dneska mají největší zásluhu na tom, v jakém stavu to konkursní řízení existuje. U nás žádná banka nepodá návrh na konkurs okamžikem, kdy se dozví, že podnikatel je v úpadku. Nejdřív se snaží veškeré úvěry restrukturalizovat, přeúvěrovávat atd. a nakonec firma se dostane do stavu, že jí zůstanou maximálně nemovitosti, a tyto nemovitosti potom když zpeněžíme a budeme uspokojovat odděleného věřitele tak, jak říká zákon, stem procent, tak nezůstane na ty drobné věřitele.

Toto je záležitost, se kterou já zásadně nesouhlasím. Původně jsem měla v úmyslu podat návrh na zamítnutí, ale vzhledem k tomu, že pan předřečník souhlasí s postoupením zákona do druhého čtení a s prodloužením lhůty, tak se k tomu jeho návrhu rovněž přikláním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Haně Šedivé a ptám se ještě jednou, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Teď skutečně nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mé závěrečné slovo bude velmi stručné.

Nejprve k panu místopředsedovi Filipovi. Já mám pocit, že se pan místopředseda trošku vlamoval do otevřených dveří, protože ta naše úvaha posílit postavení věřitelů je zde zcela zřejmá. Otázka fungování správce konkursní podstaty při zpeněžování konkursní podstaty je upravena v § 11b odst. 1 písm. e), kde zkrátka při zpeněžování podstaty je třeba souhlas věřitelského výboru, takže ta ochrana je tam výraznější, je tam větší dozor nad činností správce konkursní podstaty; ale samozřejmě nebráníme se tomu, abychom na ústavněprávním výboru a jinde o tom dále diskutovali, protože, jak jsem to pochopil já, naše myšlenky jdou stejným směrem. Teď možná vy byste byli ještě razantnější, takže to není důvod pro to, to případně zamítat nebo vracet k dopracování, protože to můžeme dopracovat společně potom na ústavněprávním výboru a na hospodářském výboru.

A k paní doktorce Šedivé. Pokud ona konstatuje, že jí na tom vadí jedna věc, byť závažná, já si myslím, že opět je to k diskusi na ústavněprávním výboru, protože ta novela je tak rozsáhlá a napravuje mnoho dalších chyb, které třeba zde nebyly zmíněny, protože nechci obtěžovat auditorium podrobným výčtem jednotlivých nuancí složitého právního textu, že jedna věc o věřiteli, můžeme o ní dále diskutovat na výboru a nějaký kompromis možná najdeme.

Ještě jednou, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste propustili tento text návrhu novely zákona do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zeptám se ještě pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Ano)

 

Poslanec Radim Chytka: Já bych jenom konstatoval, že jediný návrh, který padl, byl návrh na prodloužení doby k projednání této novely zákona, a to o 40, resp. 20 dnů. Protože předkladatelé nesouhlasí s prodloužením o 40 dnů, domnívám se, že můžeme hlasovat po přikázání výborům o prodloužení o 20 dnů, které naopak předkladatelé, jak jsem pochopil, podporují a souhlasí s ním.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Kocourek vystoupí s jiným návrhem. (Vzdal se slova.) Pan Poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já ušetřím panu kolegovi cestu. Většina kolegů z rozpočtového výboru si přeje projednat tento tisk. Prosím o přikázání rozpočtovému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Pan poslanec Miroslav Kalousek navrhuje, aby návrh byl přikázán k projednání též rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo ještě nějaký jiný návrh. Pan místopředseda Filip mě upozorňuje, že jmenoval též hospodářský výbor. Přistoupíme tedy postupně k hlasování.

 

Nejdříve budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 154 poslanců 109 hlasovalo pro návrh, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Vojtěch Filip navrhoval hospodářský výbor. Budeme nyní hlasovat o přikázání k projednání hospodářskému výboru. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79, z přítomných 154 poslanců pro návrh hlasovalo 85, proti 10. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Miroslav Kalousek navrhoval, aby návrh projednal i rozpočtový výbor. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 80, z přítomných 155 poslanců pro návrh hlasovalo 94, proti 10. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 154 poslanců 106 hlasovalo pro návrh, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, hospodářskému výboru a rozpočtovému výboru a že lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Končím projednávání bodu 49.

 

A nyní budeme projednávat bod 50, kterým je

 

50.
Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 643/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 643/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dobrý den, dámy a pánové, dnes již naposledy velmi stručně se pokusím odůvodnit novelu občanského soudního řádu, předloženou skupinou poslanců.

Obecně chci nejdříve říci, že předložený návrh novely občanského soudního řádu má řešit jeden základní problém české justice a to je rychlost řízení před našimi soudy. Přicházíme s návrhem, který by, dámy a pánové, měl přispět ke zrychlení činnosti české justice, a to tím způsobem, že by měl přispět k odstranění tzv. soudního ping-pongu, což je laický název pro to, kdy jednotlivé instance si mezi sebou posílají právní případy, a měl by přispět k tomu, že řízení se stane opravdu pouze dvouinstančním, že rozhodne první instance a poté, na základě případného řádného odvolacího prostředku, již s konečnou platností instance druhá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP