(15.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Anebo řešení druhé - vládou zpracovanou evropskou novelu konkursního práva jako pozměňovací návrh zapracujeme do našeho textu. To znamená, že jsme otevřeni oběma alternativám. Záleží spíše na dohodě na ústavněprávním výboru, které řešení bude rychlejší a efektivnější.

Dostal jsem se tak nepřímo k tomu, co nám vytýká vláda. Chci říci pouze tolik, že vláda nedává zamítavé stanovisko k našemu návrhu. Hlavně nám vytýká ony oblasti harmonizace, kde opravdu došlo k určitým pochybením, ale jak jsem řekl, tato pochybení jsou lehce zapracovatelná. To si myslím, že nebude problém.

Pak nám vytýká ještě drobné věci, o kterých si myslím, že můžeme diskutovat na ústavněprávním výboru. Vytýká nám například, že byla vypuštěna odpovědnost členů věřitelského výboru. My říkáme, že zde s vládou souhlasíme. To, že odpovědnost není v návrhu zapracována, je spíše technickou chybou. Nijak se nezříkáme toho, že když věřitelský výbor bude mít výraznější postavení, tak i jasná musí být odpovědnost jeho členů. Zde v tomto bodě s vládou souhlasíme a odpovědnost členů věřitelského výboru v rámci dalšího legislativního procesu dopracujeme.

Jediné, kde máme určitý odchylný názor, než má vláda, je v oblasti bodu 76 a 78, kde vypouštíme ustanovení o zařazení pohledávek do jednotlivých tříd. Tam si myslím, že trošku máme odlišný právní názor než vláda, ale i zde si myslím, protože jde o marginálii, že budeme schopni na ústavněprávním výboru o tom diskutovat a případně se vzájemně přesvědčit.

Dámy a pánové, tolik mé úvodní slovo k onomu rozsáhlému tisku. Záměrně jsem neobtěžoval s právními detaily. To si myslím, že asi nepatří na plénum, to bude spíše otázkou podrobné diskuse na ústavněprávním výboru.

Chci vás, dámy a pánové, na závěr poprosit, abyste při projednávání této novely přistupovali k tomuto návrhu s vědomím, že jde o velmi důležitý návrh, který má velmi výrazný dopad na chod české ekonomiky, že jde o velmi důležitý návrh, který velmi výrazně ovlivňuje postavení věřitelů, těch, kteří někomu půjčili určité prostředky a náhle zjišťují, že dlužník je v krizi a že prostředky již zpátky v plné výši asi nedostanou. Takže nejen pragmatická úvaha, ale i ona morální by zde měla hrát svou roli. A proto vás prosím projednávejte tento návrh s rozvahou a podpořte ho tak, aby prošel do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, děkuji zástupci předkladatele za úplné a brilantní vysvětlení materie, která se schovává pod tiskem 635. Sám bych snad doplnil pouze to, že úpadkové právo je oblast práva, kterým jsme se zabývali. Doufám, že na základě předložení této novely se i budeme zabývat. Ale nepochybuji o tom, že i v budoucnu se touto oblastí zabývat budeme. To je oblast práva, kde vždy čas od času praxe nám ukáže, co je zapotřebí změnit v paragrafech, které byly napsány, již s nějakým časovým odstupem.

Současný stav, který podle mého názoru celkem, a já bych slůvko celkem podtrhl, vyhovuje správcům konkursních podstat, vyhovuje snad i soudcům, dokonce se najdou i takoví soudci, jako je pan soudce Berka, který se domnívá, že z kalného rybníku konkursu vytáhne nějakou zlatou rybku pro sebe, avšak současný stav podle mého nevyhovuje věřitelům, tedy těm, kteří mají pohledávky u firem, které se dostaly do různých potíží a které takzvaně v podstatě své peníze někdy v dobré víře utopily u různých jiných subjektů. A protože toto postavení těchto věřitelů na jedné straně je nerovnoprávné, tak celkem rozumím tomu, že autoři tohoto návrhu se snaží právě postavení věřitelského výboru, věřitelů, tedy těch, kterým je dluženo, kteří mají pohledávky, se snaží nějakým způsobem zvýšit jejich pravomoci.

Ostatně nevím, jestli si někdo z vás položil v duchu otázku, co vlastně správce konkursní podstaty nutí k tomu, aby ukončil konkurs. Já se domnívám, že je mnoho správců, kterým se v podstatě líbí, že konkurs nějakým způsobem probíhá. To však samozřejmě není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že věřitelé mají ve firmách utopené peníze a někdy s němým úžasem zírají, co správci konkursní podstaty s jejich majetkem, s jejich penězi dělají. Domnívám se, že zvýšení pravomocí věřitelů je na místě.

Druhá oblast, kterou se tato novela zabývá, je, zda má být pro bankovní ústavy speciální ustanovení, kterým by se řídil konkurs těchto bank, popřípadě družstevních záložen a jiných bankovních ústavů. Zde vláda vytkla předkladatelům některé formální chyby. Já samozřejmě mám taktéž některé otázky, ale domnívám se, že tyto formální chyby, že o nich bychom si mohli povyprávět na ústavněprávním výboru.

Za sebe vám sděluji, že bych rád doporučil vaší pozornosti tento sněmovní tisk 635, a doporučuji vám jej propustit do druhého čtení. Prozatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které mám zatím jedinou přihlášku, a to přihlášku pana místopředsedy Vojtěcha Filipa, kterému tímto udílím slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře - jiného člena vlády tady nevidím - paní kolegyně, páni kolegové, dovolil bych si několik připomínek k navrženému zákonu o konkursu a vyrovnání a o novelách některých dalších zákonů, které navrhla skupina poslanců naší Poslanecké sněmovny. (Velký hluk ve sněmovně.)

Je nepochybné, a v tom měl zástupce navrhovatelů úplnou pravdu, že zákon o konkursu a vyrovnání není dobrou normou, že je potřeba ji změnit. Je otázka, jestli tato změna přináší onu novou kvalitu, o které tady byla řeč. Připomněl bych několik jednání, která tady byla v době (předsedající zvoní) projednávání jiných novel, buď obchodního zákoníku, nebo zákona o konkursu a vyrovnání, kdy jsme se bavili o tom, jaký systém má platit pro naše konkursní právo. Zajímavá byla debata s odborníky na konkursní právo ze Spojených států amerických. Poučení, které si jindy z Ameriky bereme, jsme si opět nevzali ani trochu.

Co je smyslem konkursu a vyrovnání? Někteří říkají, že smyslem konkursu a vyrovnání je okamžité zaplacení nebo co nejrychlejší zaplacení pohledávek, které má dlužník za věřiteli. Jiní mají názor odlišný a říkají, že smyslem konkursu a vyrovnání je náprava chybných ekonomických kroků původních manažerů, nebo chcete-li vlastníků, jednatelů společnosti, a obnova ekonomické rovnováhy podniku, a tedy i ekonomické rovnováhy v konkrétním místě, kde podnik funguje. Tato otázka nebyla nikdy zodpovězena v českém právním řádu. My jsme napůl řešili situaci řekl bych z pohledu německého konkursního práva a říkali jsme si, že budeme stejně dobří účetní jako v sousední Spolkové republice Německo. Za dobu třinácti let od roku 1991 se zjistilo, že nejsme tak dobří účetní jako v sousední zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP