(18.00 hodin)
(pokračuje Součková)

Připravujeme na základě uvedené změny dokumenty pro změnu rozhodnutí účasti na financování tak, aby nové rozhodnutí ohledně nemocnice v Domažlicích bylo doplněno o specifikaci strojů a zařízení, jež je potřebné se změnou projektů.

Pokud bych měla říci, celkem je počítáno, že státní rozpočet bude ve výši 893 milionů, vlastní zdroje zhruba 31 milionů, čili v roce 2005 by měla být dostavba ukončena.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Jiřího Bílého, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní ministryně, děkuji vám za toto vysvětlení. Protože jste to tady řekla takto veřejně, věřím, že tomu dostojíte a stavba bude dokončena v řádném termínu včas. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Jiří Papež, který bude interpelovat ministra zemědělství Jaroslava Palase. Připraví se místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vláda nám neustále tvrdila, že v podmínkách pro přistoupení k Evropské unii vyjednala přechodné sedmileté období pro nákup zemědělské půdy cizinci. Dokonce to označovala za svůj úspěch. Nyní se ukázalo, že nic takového v přístupové smlouvě není a vláda prostě neříkala pravdu. Celou blamáž, kterou hrála s českou veřejností, nyní potvrdila schválením novely devizového zákona. Když předseda vlády ve středu 18. prosince 2002 ve sněmovně říkal, že si Česká republika vyžádala a získala přechodné období na nákup zemědělské půdy a že toto přechodné období je založeno na zcela logické úvaze, že máme jistou obavu z vyšší kupní síly občanů, kteří jsou v evropské patnáctce, možná ještě sám nevěděl, co vlastně podepsal. Když se vás však, pane ministře, v televizním Kotli loni v říjnu moderátorka ptala, zda je pravda, že vláda přijala devizový zákon, kde je napsáno, že cizinec, pokud se zaeviduje jako zemědělský podnikatel na krajském úřadě, prokáže, že umí česky, může si půdu nakupovat, odpovídal jste, že to není pravda.

Chtěl bych vás, pane ministře, vyzvat k tomu, abyste alespoň nyní přiznal, že devizovým zákonem se umožňuje nákup půdy cizincům a že vyjednané sedmileté přechodné období na nákup zemědělské půdy prostě neexistuje. Přiznejte, že naše vláda vyjednala pro české zemědělce horší podmínky než vláda slovenská, která vyjednala rovněž sedmileté přechodné období, podmínila ho však tím, že tito cizinci musejí mít na území Slovenska zákonné bydliště a musejí provozovat zemědělskou činnost v zemědělství na Slovensku nepřetržitě nejméně po dobu tří let. Podobné podmínky vyjednalo i Maďarsko a Polsko s tím, že délka vyjednaného přechodného období pro nabývání zemědělské půdy je v Polsku 12 let a v Maďarsku 7 let.

Chtěl bych vás požádat, vážený pane ministře, abyste sdělil veřejnosti, kdo nese odpovědnost za tak špatně vyjednané podmínky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych v odpovědi na interpelaci panu poslanci Papežovi chtěl sdělit, že zřejmě ne zcela přesně nebo vůbec nečetl přístupovou smlouvu, protože v přístupové smlouvě je naprosto jasně uvedeno, že je vyjednáno sedmileté období pro zvláštní režim pro nákup půdy cizinci. Dále je tam uvedeno, že po třech letech se vyhodnotí tento režim, a je také uvedeno, že se vlastně tento sedmiletý zvláštní režim, tedy přechodné období, může prodloužit o další tři roky, bude-li Česká republika z pohledu event. ataku nákupu půdy v České republice v nouzi, to znamená, že tento režim se může prodloužit o tři roky. Je tam samozřejmě také v této přístupové smlouvě uvedeno, že Česká republika musí vytvořit podobný režim cizím státním příslušníkům pro oblast podnikání v zemědělství jako českým právnickým a fyzickým osobám, to znamená českým občanům. Tak bych to řekl, protože to vykládám spatra, nikoliv přesně tak jak je to v textu uvedeno.

Já si myslím, že tento problém nelze hodnotit pouze tak, jestli prodáváme a bráníme nákupu, ale musíme to hodnotit v kontextu. Musíme si uvědomit, že v České republice jsou tři miliony vlastníků, a byli to právě oni, kdo se snažili o plnou liberalizaci prodeje půdy.

Z druhé strany je tady ale jiný problém. Je tady milion hektarů státní zemědělské půdy a vláda se zavázala k tomu, že tuto půdu prodá českým podnikatelům, kteří na této půdě hospodaří. O toto se skutečně vláda snaží.

To znamená za prvé, že v přístupové smlouvě je jednoznačně vyjednáno sedmileté přechodné období, po dobu kterého může vláda na bázi národní legislativy přijímat různá opatření. Jedno z těchto opatření například je, že v rámci devizového zákona, který v této chvíli projednala Poslanecká sněmovna a bude ho projednávat Senát, je uvedeno tříleté období pro to, aby cizinec, který chce podnikat v oblasti zemědělství, musel prokázat trvalý pobyt na území České republiky. Druhou takovou znesnadňující podmínkou pro podnikání je registrace zemědělců, ať už pro českého zemědělce, nebo cizince. Tato registrace znamená, že se musí u příslušného místního, městského nebo obecního úřadu zaregistrovat. Tato registrace není jednoduchá. Musí prokázat znalost jazyka, jak jste to řekl, musí prokázat vzdělání.

Je podle mého názoru trochu farizejské, že atakujete tento proces, protože jste to byli právě vy, poslanci z ODS, kteří se snažili tento proces liberalizovat, kdy my jsme navrhovali 300 hodin povinného školení pro zemědělce a vy jste navrhovali 150 hodin, my jsme navrhovali povinnou registraci. Já bych vám mohl vyjmenovat celou plejádu podmínek, které musí splnit subjekt, aby byl zaregistrován jako zemědělec. Vy jste nechtěli žádnou registraci. Je to zvláštní. Z jedné strany nám vytýkáte, že umožňujeme, a z druhé strany jste to byli právě vy, kteří jste tento režim chtěli změkčit.

Chci říci ještě toto. My v podstatě vytváříme podmínky pro to, aby především státní půdu získávaly české subjekty, aby ji získávali čeští zemědělci, kteří na ní hospodaří.

Ještě vám řeknu jednu poznámku dosti zásadní. Prodej státní půdy provádí Pozemkový fond a ministr zemědělství je ze zákona předsedou prezidia Pozemkového fondu. Prezidium Pozemkového fondu má významné možnosti regulovat prodej státní půdy ať už tuzemcům, či cizozemcům. Uvedu vám příklad. My v této chvíli projednáváme možnost prodloužení nájemních smluv na pět let, a jste to právě vy, poslanci ODS, kteří atakují tyto podmínky. A řeknu vám ještě - pokud by nastala situace, že by hrozil mimořádný zájem ze strany cizích státních příslušníků o pozemky, prezidium Pozemkového fondu má přece v gesci uzavřít s našimi subjekty smlouvy třeba na deset let. To znamená, že my můžeme de facto překročit a zablokovat prodej státní půdy o více než sedm let.

Vaše připomínky, které jste vznesl, jsou poměrně liché, pane poslanče.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Nejsem si jist, kdo vlastně četl přístupovou smlouvu důkladně a kdo ne. Mám pocit, že pan ministr si neuvědomil, ač ministr vlády, která se označuje proevropská, že přístupová smlouva je v určitých ustanoveních nadřazena českému právnímu řádu a že ustanovení obsažená v přístupové smlouvě jsou nadřazena ustanovením naší národní legislativy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP