(17.10 hodin)
(pokračuje Čermák)

Nepochybně ty nástupy trestů se rozloží do času nějak rovnoměrně. Přesto ten počet 4 520 chceme snížit.

Řeknu o několika důvodech, proč si myslíme, že se to podaří. Kupodivu musím poukázat na problematiku evropského zatýkacího rozkazu, kterou se i tato sněmovna bude zabývat příští týden. Jestliže 1 511 odsouzených nám uniká, policie atd. není schopna zjistit jejich pobyt, tak existuje vážné podezření, že ti lidé jsou někde v cizině, a to nejspíš i v evropské cizině. Jakmile bude platit evropský zatýkací rozkaz, tak to znamená pro tyto případy, že rozhodnutím našeho soudu přímo zaslaným soudu nebo prokuratuře nebo státnímu zastupitelství do jiného státu Evropské unie nařídí náš soud zatčení a předání požadované osoby. A tou osobou jsou i osoby odsouzené u nás k trestu odnětí svobody v délce alespoň čtyř měsíců. To jsou samozřejmě ti lidé, kteří nám chybějí ve výkonu trestu ve věznicích. U některých trestných činů, těch nejzávažnějších, je dokonce i prolomena takzvaná zásada dvojí trestnosti, takže pachatel nebo odsouzený nám musí být vydán i v případě, že by náhodou v jiné zemi Evropské unie jeho skutek nebyl trestným činem. Toto všechno, tento režim, se bude týkat jak našich občanů, tedy občanů České republiky, kteří se skrývají někde v cizině, pokud jde o stát, který patří k Evropské unii, tak se to bude vztahovat i na cizí státní příslušníky, kteří u nás byli odsouzeni a zase v té evropské cizině se skrývají. To je jedno opatření, od kterého si slibujeme zlepšení stavu.

Kromě toho jsme vypracovali návrh novely trestního řádu, který už byl ve sněmovně projednán, tuším 2. března 2004, včetně poslaneckého pozměňovacího návrhu, s nímž předkladatel vyslovil plný souhlas a jímž byly novelizovány § 321 a 322 trestního řádu, které se týkají nařízení výkonu trestu. Zatímco ty evropské mechanismy mají čelit tomu, aby se neskrývali odsouzení v cizině, tyto vnitrostátní mechanismy - změna v trestním řádu má čelit tomu, aby odsouzení vždy znovu a znovu nepodávali žádosti o odklad trestu. Takže například podle tohoto návrhu zákona, který bude teď schvalovat Senát, bude výkon trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu nařizovat okamžitě po vyhlášení rozhodnutí. Takže odsouzený rovnou bude dodán do výkonu trestu a nebude vlastně propouštěn a vyzýván k nástupu trestu. Předseda senátu, kde nejde o vazbu, jinak nařídí - a není to už na jeho vůli, nýbrž je to jeho povinnost - nařídí, aby odsouzený byl do výkonu trestu dodán, nejen když nenastoupí trest ve lhůtě, která mu byla poskytnuta, ale i tehdy, je-li zde obava, že uprchne, je-li jeho pobyt na svobodě nebezpečný, je-li důvodná obava, že se bude skrývat. Odložit výkon trestu bude možno jen tehdy, jestliže bude předložena lékařská zpráva o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Tak to jsou dvě opatření, z nichž jedno už bylo zde přijato, čeká na schválení v Senátu a podpis prezidenta. O druhých mechanismech, o tom evropském zatýkacím rozkazu, budeme zde jednat příští týden. Samozřejmě jsem připraven k jakýmkoliv doplňujícím dotazům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi spravedlnosti a ptám se pana poslance, zdali chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, jenom krátkou otázku. Samozřejmě vnímám věci, které budou do budoucna, ale otázka zní - 4,5 tisíce, kteří nenastoupili k 31. 12. Jaký je odhad, kolik z tohoto počtu myslíte, že v letošním roce skutečně donutíme k tomu, aby nastoupili výkon odnětí trestu svobody. To znamená, na ně se ještě nebudou vztahovat ta pravidla, která jsme schválili zde ve sněmovně, budou následně projednávána v Senátu a podpisem prezidenta vstoupí v platnost. To znamená, kolik z těch 4,5 tisíce nastoupí, si myslíte, v letošním roce do výkonu trestu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, slovo má ministr spravedlnosti pan Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Já zase nejsem tak silný prognostik, abych za své prognózy mohl dávat nějaké záruky. Doufat lze, že ta nová opatření mohou nabýt účinnost v polovině letošního roku. Jestli z těch 4,5 tisíce se skrývá, jestli z nich je 700 v cizině, můžeme jich do konce roku z toho možná polovinu dostat, nějaké tři stovky. Účinnější patrně bude to okamžité předávání do nástupu trestu, což zabrání tomu, aby se ten počet udržoval na dosavadním stavu. Takže já bych chtěl doufat, že pro letošní rok se podaří snížit o 500 až 1 000 lidí ten počet lidí, kteří nastoupili (?) do výkonu trestu. No a samozřejmě musíme spoléhat i na trochu účinnější spolupráci policie při hledání těch pachatelů, kteří se ukrývají na našem území.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Jaroslavu Plachému, aby vystoupil se svou interpelací na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř, který bude interpelovat ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl interpelaci na ministra průmyslu a obchodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP