(Jednání pokračovalo v 16.59 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v ústních interpelacích na jednotlivé členy vlády. Prvním vylosovaným je pan poslanec Svatomír Recman, který přednese svou interpelaci na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Připraví se pan poslanec Tomáš Kladívko, který bude interpelovat ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Paní ministryně, má interpelace se vztahuje k zákonu č. 95/2004 Sb., což je zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Předmětem je nesoulad mezi délkou vysokoškolského studia lékárníků České republiky a právě požadavkem zmíněného zákona č. 95/2004 Sb.

Například v § 10 odst. 1 se hovoří o tom, že lékárníci musí mít pětileté prezenční studium pro získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání farmaceutů. Rozpor se týká podle údajů samotných lékárníků a podle údajů, které mám k dispozici, přibližně 700 osob. Je možno uvést konkrétní příklady, kdy farmaceuti absolvovali předmětné studium na Univerzitě Karlově v Hradci Králové v období let 1981 až 1991. V té době to bylo čtyřleté studium. Schválený zákon ale vyžaduje od dubna letošního roku vysokoškolské studium v délce pěti let. Právě uplatněním tohoto zákona se řada farmaceutů dostane do rozporu s příslušným paragrafem zákona při výkonu svého povolání, pokud by je chtěli provozovat i po 3. dubnu.

Paní ministryně, předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo tohoto nesouladu. Proto bych se vás chtěl zeptat, jak Ministerstvo zdravotnictví nebo popřípadě vy jako ministryně zdravotnictví budete tuto situaci řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážení páni poslanci a hosté, já musím zde říci, že nesouhlasím s tím, že by existoval nějaký nesoulad mezi daným zákonem a uznáváním či vzděláváním farmaceutů, protože musím říci, že již od roku 1991 vykonávají tito absolventi pětileté období s tím, že získají atestaci prvního stupně a byla jim uznána, pokud ve svém oboru vykonávají povolání více jak deset let, plně kvalifikace daného povolání. Čili do roku 1991 se skutečně na farmaceutických fakultách uskutečňovalo čtyřleté vysokoškolské studium všeobecná farmacie, což bylo i ve smyslu vyhlášky č. 77/1981 Sb., kdy měli povinnost farmaceuti získat specializaci v některém ze základních oborů, což znamená, že poslední absolventi čtyřletých studií z roku 1991 tuto povinnost již splnili, v oboru pracují více než deset let. Je však možné, že někteří z nich nevykonávali farmaceutické povolání, protože pracovali ve farmaceutických firmách, a proto se na ně povinnost citované vyhlášky nevztahovala. Sektorové směrnice v oblasti farmacie umožňují absolventům nekompatibilních studijních programů uznání odborné způsobilosti k výkonu činnosti za předpokladu, že diplom o vysokoškolském vzdělání bude doplněn potvrzením osvědčujícím, že jejich držitelé skutečně vykonávali zdravotnické povolání farmaceuta nejméně tři po sobě následující roky během pěti let předcházejících vydání potvrzení.

Takže se domnívám, že v případě pochybností, pokud farmaceut se bude domnívat, zda splňuje, či nesplňuje podmínky pro získání specializované způsobilosti, se může obrátit ve smyslu ustanovení § 44 odst. 8 citovaného zákona na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o posouzení způsobilosti a ministerstvo mu ve lhůtě nejdéle do 90 dnů ode dne podání žádosti vydá rozhodnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Táži se pana poslance Svatomíra Recmana, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Paní ministryně, určitě se shodneme na tom, že to je problém vysokoškolských farmaceutů, kteří zakončili studium nejpozději do roku 1991, po roce 1991 už bylo pětileté studium.

Já chci poděkovat za odpověď s tím, že samozřejmě předám informace, které tady zazněly, příslušným lékárníkům, aby se obrátili na Ministerstvo zdravotnictví s tím, že požádají vás jako ministryni o uznání, popřípadě určitý certifikát. Předpokládám, že v tomto směru budou spokojeni. Pokud mám informace, ti, kteří se na mě obrátili, praxi v posledních deseti letech vykonávali, takže předpokládám, že nebudou mít problém získat atestaci nebo certifikaci na Ministerstvu zdravotnictví. Děkuji za odpověď, budu je informovat a instruovat o tom, aby v případě pochybností se obrátili na vás jako ministryni zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Druhým vylosovaným v pořadí je pan poslanec Tomáš Kladívko, který bude interpelovat ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka. Další interpelujícím poslancem je pan poslanec Jaroslav Plachý, který přednese potom interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana.

Ministra spravedlnosti zde nevidím. Když budeme postupovat podle jednacího řádu, a pan poslanec může přednést svou interpelaci, obdrží písemnou odpověď do třiceti dnů.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, mám dneska smůlu. Ani moje interpelace na premiéra Špidlu, ani nyní na ministra spravedlnosti Čermáka nebude zodpovězena ústně, ale písemně.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s problematikou nástupu odsouzených občanů do výkonu trestu odnětí svobody. Na začátku letošního roku se v médiích objevily informace, že 3 500 až 4 000 občanů pravomocně odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody trest nenastoupilo nebo požádalo o odklad ze zdravotních důvodů. Vy sám jste tehdy reagoval na tuto skutečnost tak, že ve spolupráci s příslušnými ministerstvy učiníte opatření k napravení této situace.

Nyní k meritu věci. V případě, že by vámi přijatá opatření vedla k rychlejšímu nástupu odsouzených do výkonu trestu, znamenalo by to zvýšení stavu odsouzených v našich věznicích, avšak v rámci schváleného rozpočtu Vězeňské služby na rok 2004 jste právě naopak z důvodu snížení počtu vězňů ve věznicích provedli opatření, která vedla ke snížení počtu pracovníků Vězeňské služby. Na jedné straně se tedy Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba chlubí, že počet odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody klesá, že jsou soudy stále více a více využívány alternativní tresty a že snížení počtu odsouzených ve věznicích vede ke zlepšení kvality ubytování odsouzených. V naprostém protikladu proti těmto postojům jsou alarmující čísla o těch, kteří výkon trestu odnětí nenastoupili.

Zajímala by mě tedy odpověď na následující otázky: jaký je současný stav v oblasti nástupu pravomocně odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody a zda váš resort při sestavování rozpočtu neopomenul fakt, že skoro čtyři tisíce odsouzených by mělo nastoupit výkon trestu odnětí svobody v roce 2004. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti pan Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážená paní předsedající, vážené paní a pánové poslanci, k této zajímavé problematice mohu snad začít trochou statistiky. Před asi dvěma lety bylo ve věznicích 22 tisíc lidí, ke konci loňského roku něco přes 17 tisíc lidí. Počet alternativních trestů skutečně stoupá, takže snad nehrozí žádné zahlcení věznic. Pravda je také, že k 31. 12. 2003 bylo 4 520 nenastoupených trestů odnětí svobody. Z toho u 1 511 odsouzených byl důvodem nenastoupení neznámý pobyt a u těch ostatních to je prověřování jejich neustálých žádostí o odklad výkonu trestu. Mohl bych pokračovat nějakými statistickými daty podle krajů, jak se to v nich jeví.

Já si nemyslím, že jednorázově se podaří donutit k výkonu trestu všech 4 520 lidí, což by nějakým způsobem pak možná mohlo ohrozit rozpočet Vězeňské služby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP