(16.10 hodin)
(pokračuje Langer)

V každém případě je neoddiskutovatelným faktem onen sestupný trend, který zachycují tyto průzkumy.

Moje otázka na vás je velmi jednoduchá. Co je příčinou tohoto setrvalého, a teď se nebojím říci, i dramatického poklesu důvěry občanů České republiky v naši policii a kdo je za takovýto dramatický pokles důvěry odpovědný?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, připraví se pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Ráda bych z tohoto místa oslovila premiéra. Bohužel zde není a vůbec mě netěší číst slova, která by mu měla být určena, do téměř prázdných lavic, ale nic jiného mi nezbývá.

Já se opakovaně snažím prosadit v Poslanecké sněmovně, aby vláda jiným způsobem přistupovala k financování regionálních divadel a symfonických orchestrů. Ministerstvo kultury má vytvořen speciální program, kterým může přispět těmto institucím, leč opakovaně tak nečiní a spoléhá na to, že při schvalování státního rozpočtu vždy nějakou korunu přihodí až Poslanecká sněmovna. Po mnohaletých peripetiích se zástupci těchto organizací, to znamená jak symfonických orchestrů, tak regionálních divadel, rozhodli obrátit přímo na pana premiéra, uvedli velmi zásadní argumenty, a ač to bylo již v závěru loňského roku, kdy ho žádali o pomoc, do dnešního dne nejenom že jim neslíbil žádnou pomoc, ale samozřejmě, jak bývá pravděpodobně jeho zvykem, jim ani neodpověděl.

Proto bych já z tohoto místa, přestože vím, že vláda se touto otázkou teď narychlo zabývala při včerejším nočním jednání, a také doufám, že je to i dáno tím, že jsem avizovala, že tento problém otevřu, již zhruba před měsícem, tak přesto se chci zeptat pana premiéra, zda hodlá odpovídat institucím či občanům na dopisy, s nimiž se na něj obracejí, a jak skutečně bude řešit tento problém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Tomáš Kladívko, připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, při seznámení se s návrhem programu 30. schůze Poslanecké sněmovny jsem ke svému překvapení zjistil, že v programu není zařazena novela zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech. Moje překvapení je o to větší, že dosavadní účinnost stávajícího zákona bude končit 30. června letošního roku. Případné předložení novely v následujícím termínu konání Poslanecké sněmovny na její květnové schůzi povede k tomu, že legislativní proces projednávání nebude možné ukončit do 30. června a v České republice nastane právní vakuum v oblasti tak citlivé, jako je nakládání s utajovanými skutečnostmi. Tato situace bude mít jistě nepříznivý ohlas u našich partnerů v NATO a Evropské unii. Nastává stejná situace, která se odehrávala na sklonku minulého roku. Problematika platnosti zákona byla vyřešena teprve tehdy, když k novele zákona o výkonu trestu odnětí svobody byla v rámci projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost připojena novela zákona č. 148/1998 Sb., která prodlužovala termín účinnosti zákona z 31. prosince 2003 do 30. června 2004. Velmi mě překvapuje, že současný stav v oblasti utajovaných skutečností nechává vládu naprosto v klidu a nevyburcovala ji k činnosti ani situace ze závěru loňského roku, zvláště když o připravované novele hovořil při jednání výboru pro obranu a bezpečnost již na jaře loňského roku tehdejší ředitel NBÚ pan Kadlec.

Ptám se vás tedy, pane premiére, kdy vláda předloží sněmovně novelu zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech, a jak bude postupovat v případě, že novela nebude projednána do termínu ukončení účinnosti zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jaromír Kohlíček. Dalším vylosovaným je pan poslanec Petr Nečas, který není přítomen, a tudíž jeho přihláška propadá, a další poté vystoupí pan poslanec Hynek Fajmon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, zákon 563/1991, o účetnictví, byl na konci roku 2003 novelizován novelou č. 437/2003 Sb. Platnost zákona byla určena ve znění výše uvedené novely od 1. ledna 2004 a některá ustanovení vstoupí v platnost vstupem České republiky do Evropské unie.

Novelizovaný zákon o účetnictví požaduje použití IAS IFRS neboli mezinárodních účetnických standardů mimo jiné pro společnosti, které mají v regulovaném trhu cenných papírů registrované pouze dluhopisy. Proč došlo ke stanovení povinnosti účtovat a sestavovat účetní uzávěrku a sestavovat konsolidovanou účetní uzávěrku za použití IAS i pro tyto společnosti dříve, než je požadováno v nařízení Evropského parlamentu? Nařízení Evropského parlamentu požaduje prezentaci konsolidované uzávěrky podle tohoto standardu. Proč je novelou zákona požadováno použití IAS pro účtování i účetních jednotek?

Zákon o dani z příjmu předpokládá, že pro zjištění výsledku hospodaření budou použity při účtování české účetní standardy. Tento požadavek znamená v podstatě zavedení dvojího účetnictví pro emitenty cenných papírů. Jedno pro naplnění zákona o účetnictví, druhé pro účely daně z příjmu. Pro emitenty registrovaných dluhopisů je zákonem o účetnictví navozena paradoxní situace, kdy v obdobích, ve kterých budou dluhopisy registrovány na regulovaném trhu cenných papírů, jsou povinny účtovat a sestavovat účetní uzávěrku za použití mezinárodního standardu a po splacení dluhopisu jsou povinny účtovat a sestavovat účetní uzávěrku za použití českých účetních standardů.

Nařízení Evropského parlamentu předpokládá vydání plného znění mezinárodních účetních standardů v jednotlivých jazycích členských států Evropského společenství. Jakým způsobem bude tento požadavek zajištěn v České republice?

Vzhledem k náročnosti přechodu na používání mezinárodních standardů v krátkém období, které zbývá emitentům cenných papírů, lze očekávat, že někteří z nich se pokusí vzniklou situaci řešit tím, že požádají o zrušení veřejné obchodovatelnosti cenných papírů. Jak tuto situaci bude řešit vláda? Komise totiž tento krok v zásadě odmítá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Hynek Fajmon a dalším a posledním vylosovaným je pan poslanec Petr Nečas, jeho přihláška propadá. Poté vyhlásím přestávku do 17. hodiny.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych rovněž podat interpelaci obdobného charakteru jako kolega Hrnčíř ve věci čerpání z evropských fondů. Konkrétně se mi jedná o tři otázky, které řeknu na závěr.

Česká republika není připravena na čerpání fondů z Evropské unie, a to především proto, že centrální vláda nepřipravila potřebné dokumenty a potřebné instituce. Proto bych se chtěl zeptat pana premiéra, kdy bude k dispozici metodika pro čerpání těchto peněz a závazný postup pro jednotlivé obce, města, regiony pro tyto evropské projekty. Za druhé, kdy budou zřízeny a personálně obsazeny veškeré potřebné instituce pro zajištění financování evropských projektů. Za třetí, jak bude pan premiér postupovat vůči těm ministrům, kteří dosud v těchto věcech řádně nesplnili všechny své povinnosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, vyčerpali jsme interpelace na předsedu vlády a teď tuto část ukončuji. Sejdeme se v 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat v interpelacích na jednotlivé členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP