(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

150.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky, resp. vládě České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 30. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin, na ostatní členy pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Předseda vlády pan Vladimír Špidla je na dnešní jednací den omluven, proto upozorňuji interpelující poslance, že mají možnost své ústní interpelace přednést a dostanou na ně odpověď do 30 dnů, anebo se mohou vzdát svého práva interpelovat a jejich přihlášky propadnou.

Nyní dávám slovo panu poslanci Hrnčířovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky. Připraví se poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Tedy má interpelace na pana předsedu vlády. Vážený pane předsedo, daňoví poplatníci České republiky odevzdají v letošním roce do rozpočtu Evropské unie téměř 19,5 mld. Kč a něco za to očekávají. Ti optimističtější se těší, že na základě principů evropské solidarity obdrží Česká republika více, než odvede. Tedy až na maximální teoreticky možnou částku 24,8 mld. Kč. Ti realističtější doufají, že se nám do České republiky vrátí alespoň těch 19,5 mld. Bohužel nám časem čím dál více narůstá třetí skupina občanů, kteří se slzami v očích a zaťatými pěstmi se připravují na možnost, že letos do Evropské unie odvedeme více, než z ní dostaneme, tedy že se chudší Česká republika stane sponzorem bohatší Evropské unie. A co má být vinou tohoto stavu? Nepřipravenost státní správy. Ministerstva vaší vlády nepřipravila potřebnou metodiku, mezi sebou navzájem válčí o kompetence, nebo se naopak na sebe navzájem vymlouvají ze zodpovědnosti.

Vážený pane předsedo, jaký je podle vás stav připravenosti České republiky na čerpání financí ze zdrojů Evropské unie? Podíval jste se např. na internetové stránky zodpovědných ministerstev, informujících o možnostech čerpání ze strukturálních fondů? Obsahují jediný odkaz - registr se teprve připravuje. Jak reagujete na výtky českých hejtmanů a starostů k tomuto neutěšenému stavu? Vážený pane předsedo, co hodláte učinit, aby pesimistická vize letošního vstupního roku vinou státní správy nenastala?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi, potom vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane předsedo vlády, interpeluji vás ve věci neexistence metodiky pro čerpání financí z Evropské unie. Česká republika zřejmě letos nevyužije velkou část z peněz, které nám jako novému vstupnímu státu Evropské unie nabízí Brusel. Česká republika se tak v letošním roce může stát tzv. čistým plátcem. Ve státním rozpočtu jsme vyčlenili pro odvody do Evropské unie 19,9 mld. Kč, přitom máme možnost čerpat z fondů Evropské unie až 25,6 mld. Kč. Liknavost v přístupu ministerstev může proto Českou republiku stát podle mého názoru hodně peněz. Podle mých informací a podkladů, které mám k dispozici, ministerstva ještě nevydala ani metodiku pro předkládání projektů, na něž má Brusel poskytnout České republice peníze, a to je necelých pět týdnů před vstupem České republiky do Evropské unie podle mého názoru katastrofální stav.

České nedostatky vytkl před týdnem ve varovném dopise i generální ředitel Komise pan Fabrizio Barbasa. Týká se to především Ministerstva zemědělství, ale rovněž Ministerstva pro místní rozvoj, kde zejména u tohoto ministerstva chybí metodika, jak se k unijním penězům dostat. Obdobným způsobem směřuje kritika na Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Proto se vás chci zeptat, pane předsedo vlády, jak se svou autoritou zasadíte o okamžitou nápravu a postih vůči ministrům, kteří ohrožují čerpání peněz z Evropské unie kvůli nepřipravenosti jejich resortu. Mám zde na mysli především již v úvodu zmiňovanou neexistenci metodiky pro čerpání finančních prostředků z Bruselu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Hynek Fajmon, připraví se pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych podal interpelaci na pana premiéra ve věci obstavení majetku Ministerstva financí České republiky. V této věci bylo vydáno několik zpráv ve sdělovacích prostředcích, kde jsme se dověděli, že Ministerstvo financí bylo odsouzeno ve sporu s panem Josefem Čapským, který je majitelem domu na Malé Straně. Žaloval ušlé nájemné, které za deset let činilo dohromady 1,6 mil. Kč. Dne 13. 11. minulého roku měl dostat zaplaceno to, co bylo určeno v rozsudku. Rozsudek dopadl tak, jak dopadl, protože Ministerstvo financí nečinilo tak, jak mělo činit, a pokud by řádně plnilo své povinnosti, tak by vůbec tato škoda státu nevznikla. Další vývoj ovšem nastal poté, co se ve věci postupovalo dále. Pan Čapský využil všech zákonných možností, na které má právo, a obrátil se na exekutora a vymáhá legitimně na Ministerstvu financí částku 2,1 mil. Kč.

Chtěl bych se zeptat, jak je toto možné, jaké kroky premiér v této věci vůči ministrovi financí podnikl a jakým způsobem v této věci bude naloženo a zda příslušný ministr ponese za pochybení svého úřadu nějakou odpovědnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Nečas, kterého ovšem nevidím. Je to tak, pan poslanec Petr Nečas je omluven, tudíž jeho interpelace propadá. Takže nyní místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, potom paní místopředsedkyně paní Miroslava Němcová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací ve věci propadu důvěry občanů České republiky v Policii České republiky. Je nepochybné - a věřím, že se oba shodneme na tom, bez ohledu na to, zda já jsem opoziční politik a vy předsedou vlády - že policie je velmi důležitou institucí pro každý demokratický právní stát. Proto také důvěra občanů v policii, v její schopnost být důsledným ochráncem života, majetku a zdraví každého z nás, je jedním z klíčových prvků, které formují vztah občana vůči státu a vytvářejí také celkovou atmosféru v každé společnosti. Proto musím předeslat, že mě v žádném případě netěší to, co potvrzují, a opakovaně potvrzují, průzkumy veřejného mínění, a to je skutečnost, že důvěra české veřejnosti v Policii České republiky se neustále propadá a že v posledních měsících dosahuje svého historického minima, pomineme-li období těsně následující rok 1989. V některých průzkumech tato důvěra klesla až na 38 %, jiné průzkumy, ty nejčerstvější, uvádějí 41 %. Můžeme nepochybně vést polemiku o tom, jaká je skutečná nominální výše důvěry české veřejnosti v policii.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP