(9.50 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, petiční výbor projednal předložený návrh zákona na své 26. schůzi dne 9. března 2004 a doporučil sněmovně přijmout návrh tohoto zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který jste dostali rozdaný jako tisk č. 508/2. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Chytka. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já se domnívám, že sněmovní tisk 508, návrh zákona o ochraně osobních údajů, je takovým typickým příkladem návrhu zákona, který pokud by byl schválen v této podobě a vyšel by ve Sbírce zákonů, tak v tu chvíli kdyby vycházel ve Sbírce, tak by bylo zapotřebí vypracovat novelu tohoto zákona, což je určitý nešvar, který se v Poslanecké sněmovně v poslední době značně rozšířil. Proč?

Já se domnívám, že v této podobě by totiž zákon o ochraně osobních údajů nemohl fungovat. Vy víte, že v současné době ve výborech a dokonce dnes v jednom podvýboru se projednává zákon o archivnictví. Vy víte, jak velice pečlivě se vede diskuse, jak v oblasti archivnictví uchovávat osobní údaje, jak je zpracovávat, jak připustit možnost nahlížení do archiválií a popř. jak pro různé vědecké, historické práce publikovat obsah těchto archiválií. V tomto období, kdy tento zákon o archivnictví, jak jsem již řekl, je projednáván v jednotlivých výborech, přichází tato obecná norma zákona o ochraně osobních údajů, která co se týče uchovávání osobních údajů v archivu, tak nám přikazuje, že tyto osobní údaje je možné uchovávat pouze v anonymizované podobě. Jak jinak si totiž vysvětlit § 5 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, kde je napsáno, že osobní údaje je nutno anonymizovat, jakmile je to možné? Domnívám se, že slůvko "jakmile" je spojeno s časem, jakmile to bude možné. Tam není napsáno, jestliže je to vůbec možné. Tedy jakmile je to možné, je nutno anonymizovat. A já si anonymizovat osobní údaje nedovedu vysvětlit jinak, než je nějakým způsobem začernit, zlikvidovat je. Nedovedu si představit, že bychom v archivnictví osobní údaje začali začerňovat.

Archivy mohou zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem dotyčné osoby. Opět odkazuji na onu rozsáhlou diskusi, která se vedla při zákoně o archivnictví. Citlivé osobní údaje pak, co se týče archivů, nemohou být uchovávány a zpracovávány vůbec. Tady pouze jenom upozorňuji na to, že např. nevládní organizace mohou uchovávat a zpracovávat citlivé osobní údaje, avšak archivy včetně státních archivů nikoliv. Domnívám se, že je to další chyba.

Já se s takovým stavem nemohu smířit a z toho důvodu v souladu s § 93 odst. 2 jednacího řádu dávám návrh vrátit tento návrh zákona výborům k novému projednávání. Pokud by tento návrh prošel, pak navrhuji jej přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pokud by tento návrh neprošel, pak se tímto hlásím do podrobné rozpravy a byl bych nucen přednést pozměňovací návrh, aby tento zákon o ochraně osobních údajů se netýkal oblasti archivnictví.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, jestli někdo další vystoupí v obecné rozpravě. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych podpořit kolegu Chytku. Musím říci, že skutečně z této novely mně z nepochopitelných důvodů mizí ustanovení o tom, že ve vztahu ke zpracování archiválií je tento zákon pouze obecný a zákon o archivnictví je tzv. lex specialis a zákon o archivnictví že upraví podrobnosti nakládání s osobními údaji.

V důvodové zprávě se sice praví, že toto ustanovení je nadbytečné, protože zákon o archivnictví to určuje, nicméně ve chvíli, kdy se připravuje nový archivní zákon a Ministerstvo vnitra, které je zpracovatelem tohoto nového archivního zákona, nám tvrdí, že se musí striktně řídit ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů, a proto je potřeba zabetonovat archivy a znepřístupnit je a znemožnit vlastně bádání o současných a nedávných minulých dějinách, tak se musím ptát, zdali toto vymizení tohoto paragrafu nebo tohoto odstavce z tohoto zákona je pouze náhoda, nebo zda to náhoda není.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se v této chvíli nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se paní zpravodajky, jestli nebyly vzneseny žádné návrhy. Byl návrh na vrácení návrhu zákona výboru. Ptám se pana ministra, jestli se chce vyjádřit k tomu, co tady zaznělo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v reakci na pana poslance Plevu a pana poslance Chytku bych chtěl zopakovat, že nejde o žádný záměr, o žádnou zlou vůli předkladatele podřídit archivní zákon a zpracování archiválií zákonu o ochraně osobních údajů. Samozřejmě představa, že by archiválie a osobní údaje měly ve své plné šíři podléhat zákonu na ochranu osobních údajů, je zcela absurdní a nesmyslná a myslím si, že v tom tady nemůže být žádný rozdíl bez ohledu na politické názory. Jde skutečně čistě o právní výklad, praktickou věc, kterou, jak jsem přesvědčen, můžeme vyřešit při hlasování ve třetím čtení na základě pozměňovacích návrhů, které budou vzneseny v podrobné rozpravě.

Musím znovu zopakovat, že vracet zákon do nového projednání školskému výboru znamená obsáhlé zdržení tohoto zákona ve věci jeho přijetí, a myslím si, protože tady není věcný rozpor a znovu za předkladatele deklaruji ochotu jednat o této věci mezi druhým a třetím čtením, prosím, aby Poslanecká sněmovna nevyhověla žádosti o vrácení do výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se ještě zpravodaje, jestli by řekl, jak přesně zněl návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Mohu pouze konstatovat, že zazněl návrh na vrácení zákona zpět k projednání výboru ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Taková je přesná formulace toho, o čem bychom měli hlasovat.

Zazvoním na poslance. Nejdříve vás všechny odhlásím. V této chvíli vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chytky, který je vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. To je návrh, o kterém budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP