(17.30 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

A samozřejmě jsem odmítal potom přepravcům takové věci platit.

Problém, kterým se chci ve své interpelaci zabývat, je ale naprosto jednoduchý. Jak zajistit, aby naše kamiony, na našich silnicích, ať už jsou cizí, nebo naše, byly skutečně maximálně naloženy tak, aby tlak na nápravu nepřesahoval stanovené hodnoty. Čili, pane ministře - kdy budeme reprezentativně vážit? Existuje nějaký legislativní předpoklad, který byste potřeboval, aby toto vážení bylo dostatečně husté, aby síť převažování kamionů byla taková, aby donutila nejen tuzemské, ale i zahraniční přepravce, aby skutečně drželi hodnoty stanovené našimi zákony?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi a prosím, aby se slova ujal ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, dámy a pánové, tato interpelace skutečně zasahuje na kořen věci, která nás všechny znepokojuje, i mne jako ministra dopravy. Musím říci, že Ministerstvo dopravy, byť má legislativní oprávnění zcela dostatečné, tak neprovádělo státní odborný dozor ve vážení vozidel, tak jak umožňuje zákon 13 o provozu na pozemních komunikacích. Zde bych chtěl ubezpečit pana poslance, že legislativní rámec je dostatečný pro to, aby tento záměr byl vykonáván stejně kvalitně jako v zahraničí. V loňském roce prostředky na nákup mobilních jednotek, které jsou pro kontroly nápravových tlaků a zatížení vozovek od kamionů potřebné, tak tyto finanční prostředky v rozpočtu nebyly. Situace se změnila v roce letošním, kdy rozpočet pamatoval na tato zařízení a po nezbytných výběrových řízeních již od 1. 4. letošního roku provádíme v rámci Ministerstva dopravy tato vážení.

Chtěl bych ale říci, že současně s Ministerstvem dopravy jsou oprávněné další instituce v České republice kontrolovat tyto nápravové tlaky, a to zejména ve vnitrozemí Policie České republiky podle zákona 361. Policie České republiky tyto kontroly provádí. Já mám údaje zhruba od roku 1996, kde rozsah počtu vážených vozidel za jeden rok při kontrolách je zhruba od 1200 vozidel do 2500 vozidel, kde počet překročení dovoleného zatížení je zhruba od 300 do 600 vozidel každý rok. Policie České republiky má osm mobilních souprav a využívá je při běžných silničních kontrolách. Tyto kontroly jsou prováděny spíše nahodile a je to otázka spíše pana ministra vnitra. Myslím si, že Policie České republiky těch osm vah vytěžuje poměrně dostatečně.

Dá se říci, že přestože u policie tento nárůst počtu vážení vzrůstá, tak jistě to není systémové. Proto vás chci ubezpečit, že Ministerstvo dopravy začalo realizovat další záměr, a to pořízení dalších devíti mobilních jednotek, tak aby byl každý kraj přibližně vybaven jednou mobilní jednotkou a tyto kontroly byly podstatně systematičtější.

V letošním roce, to znamená od 1. 4, jak jsem řekl, do dnešního dne bylo zkontrolováno 4184 nákladních vozidel naším odborným dozorem a bylo zjištěno překročení hmotnosti na nápravu u 301 vozidel, to je, zhruba 7,2 % vozidel je přetíženo. Tyto nedostatky byly zejména u vozidel, pokud tak mohu rozšířit otázku, která přepravují štěrk, syrové dřevo, tzn. čerstvou kulatinu, a také zeminu ze staveb, písky, zejména mokré písky, takže to umožňuje soustředit se při kontrolách přímo na trasy, které jsou využívány těmito vozidly.

Chtěl bych také říci, že současná legislativa, byť dává správcům komunikací tyto možnosti, tak státní odborný dozor vykonávají krajské úřady a vrchní státní odborný dozor vykonává Ministerstvo dopravy. A zde je velký problém. Tento problém řešíme určitými metodickými pokyny, kdy krajský úřad je potřeba zkoordinovat s Ministerstvem dopravy, protože Ministerstvo dopravy vykonává část toho odborného dozoru, druhou část vykonává kraj, a navíc musí být u této kontroly také policie, protože jiní pracovníci nejsou oprávněni zastavovat vozidla, což je trochu komplikace, ale myslím si, že koordinací obou ministerstev, Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, a krajů se tato koordinace daří a v současné době zde nejsou žádné problémy.

Pravda je, že Evropská komise k nám vyslala kontrolu a tato kontrola zjistila, že koordinace, kterou jsem popisoval, je v začátcích, že vah není dostatek, a máme za úkol vypracovat zprávu, kterou budeme teď koncem roku předávat této komisi, a budou analyzovat, jaká opatření byla provedena. Tam máme představu, že vlastně bude státní odborný dozor koncentrován, že budou uvolněni pracovníci zejména Ministerstva dopravy pro výkon státního odborného dozoru v plném rozsahu pracovní doby, nikoli jen částečně. To všechno pomůže k lepší koordinaci.

Vy jste se také zmínil ve svém dotazu o vážení na hraničních přechodech, to byl vlastně začátek. Přesto to není náš rozhodující zájem, vážit na hraničních přechodech, zejména proto, že na hraničních přechodech, na vstupu do České republiky, jsme zatím nezaznamenali tak velké překračování hmotnosti. Mohu říci, že ve vnitrozemí jsme v letošním roce nezaznamenali žádný tento případ u mezinárodní kamionové dopravy, což je potěšující. Na hraničních přechodech tuto činnost vykonávají orgány Celní správy, kde tyto orgány jsou zmocněny z celního zákona, který umožňuje, aby také při kontrole nákladů vozidel kontrolovaly také hmotnost na nápravu vozidel. Trochu nedostatek legislativy je - a to je, proč odpovídám také za celníky a za Ministerstvo financí, které má Celní správu na starosti - tam bych uvítal, kdyby Poslanecká sněmovna zvážila rozšíření kompetencí Celní správy také na sankční řízení a na správní řízení v případě, že bude zjištěno překročení hmotnosti. V současné době celníci toto oprávnění nemají a musejí samozřejmě, tak jako Ministerstvo dopravy a kraje, využívat Policii České republiky, zde pro udělení pokuty v blokovém řízení, kdežto my zase využíváme policii pro to, aby nám umožnila zastavovat vozidla. Takže Celní správa může zastavovat vozidla. Předpokládáme rozšíření její působnosti do vnitrozemí a očekávám, že by bylo možné diskutovat v Poslanecké sněmovně, zejména ve výborech, o rozšíření pravomocí tak, aby státní odborný dozor nad mezinárodní kamionovou dopravou měla také Celní správa v celém rozsahu včetně správního řízení. Což si myslím, že by pomohlo ke zvýšení kázně v tomto oboru silniční dopravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP