(17.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Podle mě je to chaos, zmatek, nepořádek, který jen brání policii vykonávat svoji funkci řádně.

Nicméně skutečnost zavedení 16třídního tarifového systému podle mne neznamená nic jiného, než že oproti všem informacím v denním tisku zveřejněným nedojde k navýšení platu policistů, ale naopak ke snížení platu, ne všech, ale ke snížení platu policistů těch, které je možno považovat za specializované, těch policistů, kteří dlouhodobě slouží u policie a mají patřičné vysokoškolské a resortní vzdělání.

Chci se tedy zeptat na následující věci. Proč má dojít k tomu, že platové třídy u některých policistů se zvýší o dva stupně, zatímco u jiných pouze o jeden? Jak vysvětlíte, že v rámci chystaného přechodu na 16třídní platovou stupnici dojde k tomu, že některé skupiny policistů s velkými profesními zkušenostmi a vysokým vzděláním si na svém tarifním platu mají pohoršit? Můžete všechny ujistit, že na připomínky policistů na nově zaváděném ohodnocení bude brán ohled? Můžete ujistit, že nedojde k plošnému snižování osobního hodnocení? Poslední otázka - zda si myslíte, že snižování platu zkušeným policistům je správná cesta k udržení a získání nových vzdělaných profesionálů do policejních řad.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Odpoví pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, za prvé se musím omluvit, ale nebyl jsem první, kdo měl být interpelovaný. Mě ani ve snu nenapadlo, že interpelace mého předchůdce bude vyřízena za pět minut, takže za to se omlouvám. Kdybych měl informaci, že tady buď můj kolega, nebo interpelující poslanec není, protože nevím z jakého důvodu to bylo tak rychlé, tak bych tady samozřejmě byl na 17. hodinu.

Za druhé k interpelaci samotné. Pokud jde o zavedení 16třídního systému, tak to skutečně problém je. Já jsem na tento problém opakovaně upozorňoval stejně tak, jak o tom nyní hovoří pan místopředseda Langer. Nicméně žijeme v určitém složitějším systému tak, jak je založen systém odměňování pracovníků, kteří jsou napojeni na státní rozpočet, a žijeme tedy v takovém právním stavu, že je systém odměňování příslušníků Policie České republiky zapojen do stejného systému jako odměňování státních úředníků, jako odměňování všech těch, kteří pracují v rozpočtové sféře a jsou odměňováni na základě stejného právního předpisu.

V tuto chvíli tedy je situace taková, že rozpočet na příští rok, na rok 2004, počítá v objemu mzdových prostředků s určitým navýšením finančních prostředků. Nárůst je v absolutním čísle necelá 4 %, někde tuším 3,8 %, 3,9 % mzdových prostředků navíc oproti současnému stavu, oproti roku 2003, což dává předpoklad k tomu, abychom dokázali v rámci 16třídní platové soustavy udržet rozumný systém odměňování. Ale otevřeně říkám, že tady v tuto chvíli samozřejmě nemohu prohlásit, že systém 16třídní soustavy, tak jak dopadne na policii, bude v každém případě buďto neutrální, anebo pozitivní, protože pokud budeme vycházet pouze z tarifních platů, tak je pravda, že u některých funkcí může dojít k tomu, že tarifní příjem těchto příslušníků Policie České republiky bude nižší nežli tarifní příjem za jeden kalendářní rok současného systému odměňování.

Jsme v situaci, kdy Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory v České republice pracovaly na novém zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tento zákon byl Parlamentem České republiky schválen, přestože byla poměrně značná část poslanců tohoto zákonodárného sboru, která nepodpořila tento návrh zákona v konečném hlasování, tak tento zákon byl schválen.

Využiji této příležitosti k tomu, abych dementoval informaci, která se objevila v časopise Týden toto pondělí, ve kterém bylo uvedeno, že Ministerstvo vnitra předpokládá, že příslušné navýšení finančních prostředků na mzdy příslušníků bezpečnostních sborů od roku 2005 nebude realizováno. Prohlašuji tedy tímto, že toto není pravda. Kdyby příslušný redaktor se kohokoliv na Ministerstvu vnitra zeptal, tak by zjistil, že to pravda není. A dokonce v rozpočtovém výhledu na léta 2005 a 2006, které jsou součástí předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu, již vláda počítá s tím, že finanční prostředky na realizaci tohoto zákona o služebním poměru jsou v kapitole Všeobecné pokladní správy vyčleněny.

Říkám to tady z toho důvodu, že prostě není možné, abychom v roce 2004 pro příslušníky bezpečnostních sborů, tedy i pro policii, vydobyli nějaké exkluzivní postavení, abychom totéž exkluzivní postavení vydobyli pro roky 2005, totéž zvýšené exkluzivní postavení pro léta 2006, 2007 atd.

Byli to právě poslanci té strany, za kterou je v Poslanecké sněmovně pan místopředseda Langer, který mě nyní interpeluje, kteří mě kritizovali za to, že jsem toto relativně exkluzivní finanční zajištění nebo ocenění práce příslušníků bezpečnostních sborů od roku 2005 vydobyl. Myslím si, že je teď velmi laciné od pana místopředsedy Langera, který v konečném hlasování tento služební zákon nepodpořil, aby tady kritizoval, že pro jeden jediný kalendářní rok bude mít Policie České republiky stejný problém jako ostatní složky, které jsou placeny z rozpočtu České republiky.

Jinými slovy, pokud to mám říci velmi jednoduše, snažil jsem se, aby 16třídní tarifní systém na Policii České republiky a ostatní bezpečnostní složky od roku 2004 nedopadl, protože souhlasím s těmi některými administrativními výhradami, které pan místopředseda Langer tady prezentoval. Na druhé straně ale je pro budoucnost bezpečnostních sborů, včetně Policie České republiky, nekonečněkrát důležitější prosazení systémového řešení, které přijde od roku 2005. Rok 2004 prostě budeme muset zvládnout v mezích možností, které nám státní rozpočet na rok 2004 dává. A i tak říkám, že to, co nám rozpočet dává, je poměrně solidní v prostředí obecných restrikcí, protože nám dává navýšení objemu finančních prostředků na mzdy u policie skoro o 4 %.

Kdyby pan místopředseda Langer hovořil o problému občanských zaměstnanců Policie České republiky, což také není zanedbatelná část, je jich řádově deset tisíc u Policie České republiky, tak tam problém je daleko složitější než to, co interpeluje pan místopředseda Langer, protože občanští zaměstnanci budou po začátku příštího roku ve velmi složité situaci vzhledem k dopadu 16třídní tarifní soustavy a nemají zajištěno systémové řešení služebním zákonem, protože ten se vztahuje pouze na příslušníky bezpečnostních sborů, nikoliv na jejich občanské zaměstnance. Tam je problém vážnější než to, co interpeluje pan místopředseda Langer, a budeme se muset toto snažit řešit buďto v souvislosti s případnou novelou zákona o státní službě, anebo to budeme muset řešit jinou systemizací u Policie České republiky pro tyto občanské zaměstnance a s tím souvisejícím navýšením mzdových prostředků, což budeme muset na vládě při sestavování státního rozpočtu na rok 2005 vydohadovat.

Pokud jde o některé další otázky, které pan místopředseda Langer tady sdělil nebo které tady vznesl, jak je to, proč někteří jdou o dva tarifní stupně výše, jiní pouze o jeden. To samozřejmě vyplývá z příslušných právních předpisů, především z katalogu činností, které byly schváleny a podle kterých rozsystemizování jednotlivých správních úřadů a jednotlivých úřadů probíhá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP