(16.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Je to postoj, který zastáváme velmi pevně a jsme ho schopni kdykoli obhájit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím, aby se slova ujala paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci informování občanů prostřednictvím tiskových konferencí vlády či jejích členů.

Jako premiér této vlády jste zodpovědný za to, aby naši občané byli informováni v příslušnou dobu a kvalitním způsobem o tom, jaké kroky se uvnitř české země odehrávají. Chci se vás zeptat na situaci, která se týká 10. října, kdy ministr vnitra Stanislav Gross vyhlásil mimořádnou tiskovou konferenci ve 23.15 hodin k tomu, aby médiím a prostřednictvím médií občanům sdělil, že policie koná to, co konat má. Všichni, včetně nás, jsme byli přesvědčeni, že takovouto tiskovou konferenci v takovouto hodinu je možno pořádat teprve ve chvíli, kdy se jedná o vážné ohrožení země.

Chci se vás zeptat, zda jste byl informován o tom, že tato konference v takovouto hodinu a s takovýmto obsahem proběhne. Dále se vás chci zeptat na to, jak nadále budete přistupovat k tomu, aby vláda informovala občany této země způsobem jiným, než je tento. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Ano, paní místopředsedkyně Němcová, byl jsem informován o tom, že bude tisková konference kolem 23. hodiny, tedy krátce po začátku této policejní akce. Souhlasil jsem s tím, protože jsem došel k názoru, že tato akce je svým rozsahem do té míry neobvyklá a rozsáhlá, že je správné, aby občané byli informováni co nejrychleji. To je princip, který zastávám, a pokud se vyvinou podobné situace, kdy bude potřebné občany informovat rychle, uděláme tak v jakoukoli obvyklou nebo méně obvyklou hodinu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Paní místopředsedkyně využije svého času.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já chci pouze podotknout, pane premiére, že se jednalo o situaci, v níž policie pouze informovala o tom, že koná to, co je jejím obvyklým úkolem. To, že se jednalo o rozsah, kdy bylo nasazeno více mužů než obvykle, je zcela lhostejné. Domnívám se, že je to vaší zodpovědností, ze které se nemůžete vykroutit tím, že řeknete, že budete kdykoli iniciovat podobné tiskové konference, v kteroukoli nemožnou hodinu, a že mi řeknete, že to považujete za vhodné.

Domnívám se, že vaše odpovědnost tkví v tom, že takovéto tiskové konference budete po zralé úvaze pořádat pouze ve chvíli, kdy se děje něco mimořádného, co ohrožuje bezpečnost občanů, ať už vnitřní, nebo vnější. Tento počin, o kterém jste, jak tady říkáte, věděl, považuji za naprosté selhání jak vaše, tak vlády. Není to nic jiného než upoutání mediální pozornosti na kroky, které musíte konat, které nejsou zvláštním úkolem a které patří ke standardním povinnostem vlády a jejích ministrů. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Paní místopředsedkyně Němcová se neopřela o žádnou metodiku, o žádný předpis, o žádný zákon, aby zformulovala, jakým způsobem vláda může či nemůže informovat.

Konstatuji, že razie tohoto rozsahu je neobvykle velká, konstatuji, že byly nasazeny stovky a tisíce mužů, že je to rozsah, který je vskutku neobvyklý, a že bylo namístě, aby občané byli informováni včas a přesně. Je principem správného informování, aby informace přicházely v odpovídajícím časovém úseku. Myslím si, že paní místopředsedkyně Němcová má zřejmě odlišný názor na to, co je v této situaci správné. Já pouze konstatuji, že úvaha byla zralá a že jsem se řídil tím, abych občany včas informoval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Nečas se svou interpelací na premiéra vlády České republiky.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, chtěl bych připomenout, že ve zmíněné akci bylo zadrženo všeho všudy 21 lidí a nasazeno bylo více než 4000 policistů. Prostým poměrem policistů a zadržených je zjevné, o jak bombasticky zbytečnou akci se jednalo.

Nyní k mé interpelaci. Vážený pane předsedo vlády, váš ministr zemědělství pan Palas již rok ví - a vy sám byste to také měl vědět, protože jste šestý rok ve vládě - že pro přijetí dotací ve výši deset milionů korun z Evropské unie v oblasti zemědělství je třeba zřídit Agrární platební agenturu. Ministr zemědělství rok věděl, že tuto agenturu potřebuje, nicméně ji nezřídil. Ministr neinformoval vládu včas o tomto problému. Když vládu informoval, tak to bylo materiálem, který byl určen pouze pro informaci. To znamená, že k němu naše vláda nezaujala stanovisko. Na základě tohoto materiálu Ministerstvo zemědělství bez výběrového řízení, oslovením jediného uchazeče, zadalo veřejnou zakázku na příslušný počítačový systém pro tuto agenturu ve výši, která přesahuje 600 mil. korun. Tento fakt byl v této informační zprávě zmíněn pouze v jedné větě. Je to skandální obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Chtěl bych připomenout, že na poradě s náměstky ministra zemědělství a s panem ministrem zemědělství dne 28. 8. uložil pan ministr vypracovat zadání této veřejné zakázky s tím, že vládu již 3. 9., to znamená po několika dnech, informoval o tom, že s vybraným zájemcem bude uzavřena smlouva.

Pane předsedo vlády, vy se často oháníte tím, že chcete zavést transparentní ekonomiku, ale vám podřízený ministr zemědělství zcela zjevně skandálním způsobem obchází zákon o veřejných zakázkách a svým způsobem znehodnocuje stovky milionů korun od daňových poplatníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Vystoupí předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na jaře tohoto roku byla přijata reforma společné zemědělské politiky a změnily se administrativní postupy pro kandidátské země. Navíc na doporučení Evropské unie bylo rozhodnuto o vybudování jedné platební agentury.

K eliminování rizik při způsobu výběru dodavatele byla vybrána poradenská a auditorská firma BDOCS, s. r. o. Firma provedla právní analýzu situace, zejména vzhledem k nutnosti garantovat předání funkčního informačního systému platební agentuře ke dni 31. 3. 2004. Dvoustupňová obchodní soutěž byla vzhledem k předepsaným soutěžním lhůtám velmi obtížná a ohrožovala by řádnou implementaci a předání funkčního informačního systému. Nedodržení tohoto termínu by znamenalo neudělení akreditace a následnou škodu velkého rozsahu, a tudíž faktické ohrožení konkurenceschopnosti celého českého zemědělství v podmínkách jednotného trhu Evropské unie. Z tohoto důvodu jsme postupovali při výběru dodavatele dle § 50 zákona číslo 199/1994 Sb..

Poradenskou firmou byla vybrána firma SAP ČR, s. r. o. Firma SAP je mezinárodně uznávaná společnost se zkušeností při řešení komplexních informačních systémů, a proto je zárukou úspěšné přípravy funkčního informačního systému platební agentury pro administraci opatření financovaných v rámci SZP.

Konstatuji tedy, že na jaře došlo ke změně administrativních postupů a na základě této změny došlo k odpovídající právně správné reakci, která umožnila dosáhnout cíle, který je nepochybně pro české zemědělství velmi významný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP