(16.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

K 30. 6. činil tento počet 5058, což je 95 %. V roce 2002 bylo před zahájením druhé fáze reformy veřejné správy na okresních úřadech zaměstnáno 18 961 zaměstnanců, z nich bylo delimitováno na oblastní archivy a na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových celkem 939 zaměstnanců. V rámci druhé fáze reformy veřejné správy bylo k 1. 1. 2003 na územní samosprávy a obce s rozšířenou působností a krajské úřady delimitováno 15 248 funkčních míst, z toho na obce s rozšířenou působností 13 135 funkčních míst, včetně 2603 funkčních míst na státní sociální podporu. Počet úředníků na obecních úřadech narostl na počátku roku 2003 v souvislosti s přechodem agend a tím i delimitovaných úředníků podle zákona č. 320, kdy radnice přebíraly agendy po zrušených okresních úřadech. K 30. 9. 2003 je podle údajů z obcí z delimitovaného počtu funkčních míst obsazeno 12 404, což je 94 %. Nebylo naplněno celkem 731 funkčních míst.

Bez ohledu na to, zda byla obsazena všechna funkční místa, obce obdržely finanční příspěvek na výkon státní správy na všechna delimitovaná funkční místa, což zabraňuje navyšování počtu úředníků. Na obcích s rozšířenou působností bylo k 30. 9. celkem 29 301 zaměstnanců, včetně zaměstnanců vykonávajících samosprávné úkoly. Většina obcí s rozšířenou působností v současné době bilancuje a nadále se předpokládá, že počty úředníků se budou snižovat. V některých případech hodlají provést změnu organizační struktury. Významnější změny, případně snížení počtu úředníků lze však podle mnohých sdělení tajemníků očekávat teprve v příštím roce.

Stejně tak další úřady, na které byli delimitováni zaměstnanci v rámci druhé fáze reformy veřejné správy, nebyly naplněny na 100 %. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových snížil počet zaměstnanců a delimitovaná funkční místa jsou obsazena ze 67 %, Ministerstvo vnitra - orgán dozoru, funkční místa jsou obsazena z 95 %, pozemkové úřady jsou obsazeny z 97 %. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury - v archivech byla obsazena všechna delimitovaná funkční místa.

Závěr, který chci sdělit. Z provedených analýz vyplývá zřejmě, že v důsledku druhé fáze reformy veřejné správy, ukončení činnosti okresních úřadů, nedošlo k navýšení počtu úředníků na samosprávných a krajských úřadech nad rámec počtu delimitovaných funkčních míst. Na ústřední orgány státní správy byli přesunuti úředníci, kteří danou činnost vykonávali na okresních úřadech, a jejich přesné rozdělení bylo dáno usnesením vlády. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho odpověď. Pan místopředseda Ivan Langer má příležitost položit doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi Špidlovi, že poněkud změnil svoji rétoriku proti původním reakcím, kterými vždy odsuzoval tazatele nebo předřečníka. Tentokrát alespoň konstatoval, že mám sice správná čísla, ale přece jsem nic nepochopil. Sice malý posun v jeho zvyklostech, ale přesto posun.

Já se přesto domnívám, a nejenom domnívám, jsem přesvědčen o tom, že jestliže mám špatná čísla a nic jsem nepochopil, tak by tato výtka měla být směřována Českému statistickému úřadu, neboť ten pracuje s těmi informacemi, na jejichž základě jsem já svoji interpelaci přednesl. Já nemám sebemenší důvod pochybovat o správnosti čísel Českého statistického úřadu, zato mám tisíc a jeden důvod pochybovat o správnosti argumentů pana premiéra. (Potlesk několika přítomných poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Pan premiér odpoví.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Myslím si, že bude velmi dobré, když se s panem poslancem Langrem sejdeme se šéfem statistického úřadu a pokusíme si objasnit, jakou metodikou je vytvořeno ono číslo 260 tisíc. Konstatuji pouze, že do onoho čísla se zařazují i jiné profese a jiní zaměstnanci veřejné správy, nikoli pouze správní úředníci. Celkový počet správních úředníků obecně se už delší dobu pohybuje kolem 80 tisíc. Ta ostatní místa jsou prostě jiné profese. Myslím si, že bude zajímavé probrat to velmi pečlivě a detailně tak, abychom se naučili argumentovat statistikou metodicky korektně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zbyněk Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, dámy a pánové, také já bych se chtěl připojit do debaty o postavení České republiky v Evropské unii s obdobnou interpelací, jakou položil můj kolega Martin Říman. Musím říci, že budu reagovat také na slova, která zde zazněla od pana premiéra v odpovědi na tuto interpelaci. My se neshodujeme v mnoha věcech, které se týkají evropské ústavy, což je přirozené, ale není normální, že se neumíme shodnout ani na základních početních úkonech. To je myslím velmi špatné.

My tvrdíme, že nyní má Česká republika váhu 3,7 % v Evropské radě a návrh evropské ústavy nám dává 2,2 %. To je jednoznačné zhoršení naší pozice zhruba o 40 %. Vy jste, pane premiére, stejně jako pan ministr zahraničí zde uvedl, že naše postavení se nějak zvyšuje. Ale nijak jste to nedokumentoval. Myslím, že by bylo velmi dobré, abyste konkrétně uvedl, jak se postavení České republiky podle návrhu evropské ústavy zlepšuje. Jak konkrétně. Dochází podle vás ke snížení váhy hlasů České republiky v Evropské radě - ano, nebo ne? Řekněte prosím jednoznačně odpověď na tuto jednoduchou otázku. Prosím také - řekněte odpověď na tu otázku, kde dochází ke zlepšení postavení České republiky, kde konkrétně, jakým konkrétním podrobným zkoumáním toto můžete doložit. Děkuji. (Několik přítomných poslanců ODS tleská.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fajmonovi. Prosím pana předsedu vlády, aby se ujal slova. Hovoří Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pokud jde o ustanovení článku 1 24.4 v návrhu ústavy - smlouvy pro Evropu, podle nějž Evropská rada může jednomyslně rozhodnout o přesunu rozhodování z oblasti jednomyslnosti do oblasti kvalifikované většiny, o němž informuje národní parlamenty s předstihem čtyř měsíců, tak vláda České republiky považuje takové rozhodnutí za akt ústavního charakteru a v souladu s přijatým mandátem bude dbát na to, aby tyto případy patřily do skupiny situací obdobných novelizaci Ústavy pro Evropu jako celku, a tudíž vyžadující ratifikaci v národních parlamentech.

K vaší otázce chci sdělit, že ve smlouvě z Nice je v podstatě již koncepce kvalifikované většiny koncipována fakultativně. Vzhledem k tomu, že tuto otázku kladete teď a nebyla ve vaší interpelaci předem avizována, sděluji vám, že se k ní vyjádřím při příští interpelaci s využitím podkladů, o kterých jsem hovořil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan poslanec Hynek Fajmon bude reagovat.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, já jsem nebyl kontaktován tentokrát žádným vaším úředníkem v té věci a reagoval jsem na konkrétní průběh dnešní debaty o interpelacích. Já tvrdím, že v návrhu evropské ústavy není žádné ustanovení, které zlepšuje postavení České republiky. Prostě není, A vy žádné takové nemůžete najít, protože tam neexistuje.

ODS chce po vás pouze jediné - abyste na Konventu udělal všechno pro to, aby se alespoň naše postavení nezhoršilo. Chtěli bychom od vás vědět jedinou odpověď - zda tento úkol, který před vámi stojí, hodláte splnit v zájmu všech občanů České republiky, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fajmonovi. Pan předseda vlády bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Chci jasně sdělit, že zájmem a mandátem České republiky je docílit toho, aby Česká republika měla rovné a spravedlivé postavení v rámci Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP