(18.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministru financí a táži se pana poslance Václava Exnera, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, já samozřejmě vítám to, že i díky činnosti sněmovny došlo k významnému omezení počtu žalob, ať už pro vzetí zpět, nebo že jsou zamítány jako nedůvodné; ovšem v tom případě to není omezení počtu žalob, nýbrž rozhodnutí o nich.

Říkáte, že ve všech případech, pokud rozsudek byl ve prospěch ministerstva, bylo rozhodnuto, že má žalobce zaplatit částku za náklady sporu, že se tyto náhrady nevymáhaly. To ovšem bych řekl, že není konečná odpověď, tím spíš, že říkáte, že vám není známo, že by takto byli ti lidé odsouzeni. Jak to tedy opravdu je?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Ano, musím říci, že to jsou dva problémy. První je situace, kdy Ministerstvu financí bylo přisouzeno právo náhrady nákladů ze strany soudů - tam tedy tento návrh byl uplatněn. V případě, že strana žalobců nezaplatila, tak my jsme zatím nepřistupovali k vymáhání, ale to je věc, která nemůže takto trvat věčně, to znamená Ministerstvo financí dříve nebo později bude muset k tomu zaujmout striktní stanovisko a budeme muset dosáhnout toho, aby se tyto pohledávky vyřešily.

Pokud jde o náklady ministerstva jako takového, tam musím říci, že to skutečně je řešeno v rámci paušální odměny, a pokud bude mít pan poslanec Exner zájem, tak se pokusím poskytnout mu přesnou písemnou informaci o seznamu sporů, ve kterých Ministerstvo financí bylo určeno pro to, aby hradilo náklady napůl se stranou žalující, seznam sporů, ve kterých Ministerstvo financí uspělo, to znamená, že nehradí náklady vůbec. Takovýto seznam jsem připraven panu poslanci Exnerovi poskytnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udělím slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který přednese interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. Připraví se pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pane ministře, moje otázka se týká čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, ke kterému dojde po vstupu ČR do tohoto společenství od příštího roku. Chci se zeptat na připravenost Ministerstva průmyslu a obchodu čerpat tyto prostředky, které nejsou malé, jen pro příští rok 2004 je to přibližně 2,5 mld. korun.

Je známo, že přihlášky přijímání projektů do strukturálních fondů by, pokud chceme vyčerpat tyto prostředky, mělo naběhnout již od počátku příštího roku, ještě před vstupem, nikoli ovšem uvolňování peněz, ale jakási příprava. V materiálu, který je běžně na internetu, jsem se dočetl, že představa Ministerstva průmyslu a obchodu je taková, že výběr prvních projektů by měl nastat až v červnu a červenci příštího roku a uskutečnění prvních plateb ze strukturálních fondů by mělo být zahájeno až v říjnu příštího roku, že v podstatě na konci. Je podle mého názoru velká pravděpodobnost, že se tyto prostředky v příštím roce nepodaří vyčerpat a že budeme muset značnou část těchto prostředků vrátit, resp. nebudou z fondů EU vůbec čerpány. Můžeme mě i ostatní veřejnosti vyvrátit tuto obavu?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegové a kolegyně, resp. jenom kolegové, pokusím se odpovědět. Omlouvám se, že nebudu příliš stručný, protože to je otázka, která je určitě důležitá, a je potřeba ji přesně objasnit. V každém případě nezáleží pouze na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jeho připravenosti z hlediska sektorových operačních programů, ale záleží na ostatních resortech, které budou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, a tedy v této chvíli musím sdělit, že nikoli díky resortu průmyslu a obchodu je pravděpodobné, že přihlášky budou podávány až od 1. 4. v příštím roce. Nicméně ponořím se do hloubky tohoto problému.

Co se týká Ministerstva průmyslu a obchodu, bylo mi uloženo zajistit implementaci operačního programu průmyslu a podnikání, který probíhá v příslušných útvarech ministerstva, tedy příprava funkčního systému, aby byly splněny všechny požadavky Evropské komise z hlediska struktury i programových požadavků daných legislativou Evropské unie pro tuto oblast. První verze operačního programu průmyslu a podnikání byla zpracována v intencích národního rozvojového plánu, připraveného gesčně Ministerstvem pro místní rozvoj, schválena vládou České republiky jejím usnesením č. 81/29003 ze dne 20. ledna 2003 a předána Evropské komisi. Ta zaslala vyrozumění o přijatelnosti programu pro další vyjednávání o jeho věcném obsahu.

V září 2003 Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní vyjednávač v rámci podpory společenství, z něhož musí vycházet všech pět operačních programů cíle 1 v České republice, uzavřelo vyjednávání s Evropskou komisí, z něhož ve vztahu k operačnímu programu průmyslu a podnikání vyplynuly požadavky, resp. doporučení, na následující věci, a to na zjednodušení struktury priorit a opatření a jejich obsahové zaměření na rozvoj podnikatelského prostředí s alokací prostředků zejména do podnikatelské infrastruktury a na rozvoj konkurenceschopnosti podniků zahrnující přímou podporu jednotlivým podnikům. Dále na vyloučení duplicit mezi společným regionálním operačním programem připravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj a operačním programem průmyslu a podnikání se soustředěním všech akcí pro podporu podnikání do operačního programu průmyslu a podnikání s výjimkou regionálně zacílených akcí. Další doporučení je soustředit se na poskytování pomoci ze strukturálních fondů, na problematiku rozvoje infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace při zajištění propojení oblasti výzkumu a vývoje s průmyslem a podpoření inovačního podnikání.

Tato uvedená doporučení Evropské komise byla v rámci resortu projednána a do konce října tohoto roku bude operační program průmyslu a podnikání ve smyslu těchto připomínek a doporučení přepracován a zároveň bude předána ucelená pracovní verze programového dodatku obsahující konkrétní programy.

Funkci řídícího orgánu operačního programu průmyslu a podnikání vykonává od října 2003 nově zřízený odbor strukturálních fondů, který dokončuje v těchto dnech ve spolupráci se stanovenými odbornými gestory pracovní verzi programového dodatku, zaměřeného zejména na rozvoj podnikatelského prostředí a na podporu rozvoje malých a středních podniků, což Evropská komise silně akcentuje, a bude tedy již příští týden tuto verzi zasílat Evropské komisi.

Konečné schválení proběhne po vstupu ČR do Evropské unie a první čerpání strukturálních fondů se očekává nejdříve v druhé polovině příštího roku. Pro operační program průmyslu a podnikání bylo ze strukturálních fondů vyčleněno 260,8 mil. eur na období 2004 až 2006, k nimž musí být zajištěny v rámci principu spolufinancování potřebné prostředky státního rozpočtu ve výši 25 % z celkové částky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP