(17.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Obávám se, že pan poslanec Bartoš nerozuměl mému relativně obsáhlému výkladu, nebo je druhá možnost, že mu prostě rozumět nechtěl. Já jsem uvedla, že počet zaměstnanců v době mého působení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl zvýšen o 27 osob a toto zvýšení vyplývalo z jednoho zákona a jednoho usnesení vlády, které bylo přijato ještě v minulém funkčním období. To znamená, pokud toto pan poslanec Bartoš chápe jako umělé navyšování počtu pracovníků, abych potom měla kde snižovat, považuji takovouto konstrukci za konstrukci naprosto nesmyslnou.

Ministerstvo školství převzalo celou řadu nových náplní, celou řadu nových odpovědností, a právě pro tyto náplně a odpovědnosti nenárokovalo další místa, přestože takovouto možnost mělo. To znamená, že nevím, co k tomu dodat.

Jak již jsem řekla, plánuji poměrně výrazné snížení počtu zaměstnanců přímo řízených organizací, nicméně vzhledem k nárůstu činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plánuji snížení počtu zaměstnanců ministerstva v tom rozsahu, jak bylo usneseno vládou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu místopředsedovi Ivanu Langerovi, aby vystoupil se svojí interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Připraví se pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády. Dovolte mi nejprve na úvod několik jmen a čísel. Iva Kubelková, majitelka údajně nejhezčího poprsí v zemi, 16 tisíc korun. Simona Krainová, modelka, 15 a půl tisíce korun. Lucie Bílá, zpěvačka, 40 tisíc korun. Petra Buzková, ministryně, 81 a půl tisíce korun. Zdeněk Škromach, ministr, 150 tisíc korun.

Možná se ptáte, co mají tato jména a čísla společného. Odpovídám, jde o fotografie Jadrana Šetlíka, resp. ceny, za které byly vydraženy. Tu poslední, pana minstra za 150 tisíc korun, vydražilo Sdružení romských podnikatelů a živnostníků.

Pominu skutečnost, že pan ministr Škromach je tedy desetkrát dražší než supermodelka Krainová, připouštím, že každý máme jiný vkus, nicméně nemohu pominout, že sdružení 12 Romů dostalo od ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha dotaci na svoji činnost ve výši 715 tisíc korun. Ba co víc, tato dotace při srovnání s minulým rokem byla navýšena zhruba o přesně tolik, kolik stála jeho barevná fotografie.

Chci se tedy zeptat pana ministra, zda si kupuje, resp. za peníze daňových poplatníků si jím podporovaní Romové kupují jeho fotografie, nebo co vlastně dělají. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Takže vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Mě tady na tom všem mrzí, že Václav Klaus vydražil svůj obraz za 250 tisíc. To je škoda, protože jsem mohl být první v pořadí. A jinak ostatní části interpelace pana místopředsedy Langera odpovídají přibližně úrovni jeho obvyklého vystupování, to znamená, že nerozumím tomu, co tím chce říci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana místopředsedy, zda chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Mě nepřekvapuje, že pan ministr Škromach mi velmi často nerozumí. To považuji za přirozené. Nicméně vinu nevidím na mé straně.

Mě skutečně zajímá, co vlastně dělá takové Sdružení romských podnikatelů a živnostníků, za co dostává dotaci 715 tisíc korun ročně, proč tato dotace byla zvýšena z roku na rok zhruba o stejnou částku, za kterou si kupují vaše barevné fotografie. Opravdu mě zajímalo, zda si vaše fotografie kupují za peníze, které vy jim dáváte v rámci dotací, nebo z něčeho jiného, resp. za co utrácejí ty peníze, které vy jim dáváte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Opět ukázka demagogie nesmyslu. Řekl bych aha. Ale panu místopředsedovi to opět nepálí a myslím, že ukazuje své demagogické představy.

Tady je potřeba rozlišit dvě věci. Jedna věc je otázka podpor některých sdružení, které se týkají zaměstnanosti, druhá věc jsou aukce, které probíhají mimo rámec ministerstva práce. Na to není možné asi hledat odpověď u mne. Musí se zeptat zástupců romských podnikatelů, kteří zřejmě mají raději svého ministra práce než pana poslance Langera, ale tomu samozřejmě rozumím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Václav Exner, který přednese svoji interpelaci na ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Martin Říman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, poněkud mě znepokojuje, že pan ministr Sobotka odešel právě znovu telefonovat jako při předchozí interpelaci, která na něj byla. Ale nic jiného mi nezbývá, než ji tedy říci bez něj.

Týká se to žalob na Českou republiku, Ministerstvo financí, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem správních úřadů, konkrétně Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

(Předsedající: Už je tady.)

Je známo, že takových žalob bylo kolem dvou tisíc jenom na Městský soud Praha 1. Předchůdce pana minstra, ministr financí Rusnok, mně tehdy na jinou interpelaci v říjnu 2001 sdělil, že ministerstvo ve všech těch žalobách zastupuje advokátní kancelář Korbel a že je odměňována paušální finanční částkou. Není odměňována na základě odměn vypočítaných podle advokátního tarifu. Nyní je situace taková, že soudy prakticky všechny žaloby zamítají, nikoli z hlediska věcného, ale proto, že jsou údajně předčasné, a to z toho důvodu, že nejsou ukončena konkursní řízení kampeliček. Se zamítnutím žaloby potom žalovaný, tedy Ministerstvo financí, vyhrává a také dostává, pakliže o to požádá, zaplacení nákladů sporu, a to dle advokátních tarifů od žalobců, jak je možné vidět z konkrétních rozsudků.

Chtěl bych se vás, pane ministře, zeptat, jak to s těmi částkami, které jsou takto vysouzeny, je. Advokátní kancelář Korbel je placena měsíční paušální částkou. Kde tedy zůstávají ty peníze, jak dochází ke konkrétnímu vyrovnání?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Soudní spory související s peněžním družstevnictvím spočívají především v žalobách o náhradu škody jednotlivých družstevníků v důsledku ztráty vkladu v družstevních záložnách. V některých případech žalovala Ministerstvo financí i samotná družstevní záložna z důvodu uvalení nucené správy nebo proti rozhodnutí Úřadu pro dohled na družstevními záložnami, kdy v odvolacím řízení rozhodovalo Ministerstvo financí podle správního řádu.

Pokud jde o soudní spory jednotlivých vkladatelů družstevních záložen, lze konstatovat, že v důsledku zvýšení výše náhrad za pojištěné vklady vyplácené ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, který koneckonců odsouhlasila tato Poslanecká sněmovna, dochází k výraznému omezení návrhů žalob proti Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a Ministerstvu financí. V dosavadní praxi rozhodování soudů jsou žaloby v převážné většině zamítány jako nedůvodné, nebo je řízení zastaveno, jelikož žalobce vzal svoji žalobu zpět.

Soudy o nákladech řízení rozhodují často tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. V případech, kdy bylo Ministerstvu financí přisouzeno právo na náhradu nákladů na soudní řízení u prvoinstančních soudů, se od žalobců zatím přisouzené náklady nevymáhaly. Celkové náklady Ministerstva financí na uvedené spory jsou součástí paušální odměny sjednané s advokátní kanceláří, která poskytuje Ministerstvu financí právní pomoc na základě uzavřené smlouvy. Zatím musím říci, že nemám žádnou informaci o vydání pravomocného rozhodnutí, které by přiznalo finanční nároky družstevní záložně nebo některému jejímu jednotlivému členovi.

Domnívám se, že doba, kdy tyto žaloby na Ministerstvo financí kulminovaly, je již za námi. V tuto chvíli jsme za vrcholem. V důsledku toho, že jsou vypláceny náhrady vkladů a že ten celý proces bude dokončen do konce letošního roku a že by tedy všem družstevníkům, kteří včas uplatnili svůj nárok, měly být vklady v Poslaneckou sněmovnou přiznané výši vyplaceny, tak se domnívám, že tento problém již bude z hlediska výdajů Ministerstva financí prostřednictvím paušální úhrady příslušné advokátní kanceláři již marginální položkou.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP