(17.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

K 1. 1. 2001 byla uskutečněna zásadní reorganizace ministerstva jako důsledek změn vyplývajících z převodu kompetencí. Při této příležitosti byla činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak celku, tak i jednotlivých útvarů a referátů, podrobně analyzována dle činností přibývajících a ubývajících. Z analýzy vyplynulo, že celková bilance vyzněla spíše pro potřebu dalších pracovníků než pro jejich úsporu. Přesto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo plnění svých úkolů v nových podmínkách se stávajícím počtem pracovníků.

Z titulu rušení školských úřadů jako přímého nástroje řízení došlo nezbytně k přesunu části činností dříve zabezpečovaných školskými úřady na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o

1. přímé řízení z hlediska věcného, personálního i ekonomického škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se o výchovné a diagnostické ústavy a některé vybrané speciální školy a školská zařízení, celkem 72 škol a školských zařízení,

2. potřebu značně posílit kontrolní a rozborovou činnost s cílem zajištění efektivnosti využívání prostředků státního rozpočtu v oblasti nakládání s majetkem,

3. přímé přidělování finančních prostředků 120 církevním školám a školským zařízením, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje jejich rozpočet, jeho rozpis, kontrolu a využívání přidělených prostředků a jejich finanční vypořádání,

4. převzetí správy sítě základních škol, cca 6 tisíc škol.

Z výše uvedeného vyplývá, že uskutečněné reorganizace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v důsledku první fáze reformy veřejné správy ve školství nemohly přinést úsporu pracovních míst. Uvolňovaní pracovníci zrušených agend byli převedeni na agendy nově vzniklé.

K 1. 1. 2003 došlo k realizaci druhé fáze reformy veřejné správy, která představuje v oblasti školství převedení působnosti okresních úřadů na krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Nedochází zde k přenosu kompetencí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy ani úbytku pracovních agend; nelze z titulu této fáze reformy očekávat snížení pracovních míst na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Nyní bych se dostala ke konkrétním číslům počtu zaměstnanců na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je nesporným faktem, že v letech 2001 - 2003 se z hlediska stanovených limitů počtu zaměstnanců tyto limity zvýšily z původních 415 v roce 2001 na 476 v roce 2003. Jedna věc jsou limity nárokované pro zabezpečení nových úkolů, a něco jiného je jejich skutečné naplňování. Zde jsou důvody, proč se zvyšovaly limity pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aniž by souvisely s reformou veřejné správy.

V roce 2001 - limit 415 osob byl zvýšen o 16 míst pro zabezpečení úkolů státní informační politiky se vzděláváním (?), sice na 431 zaměstnanců, usnesením vlády č. 244 z roku 2001.

V roce 2002 - limit 431 osob byl zvýšen o přesun 20 kontrolních pracovníků z České školní inspekce na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, to je na 451 zaměstnanců, v souvislosti s realizací zákona č. 320 z roku 2001 Sb., o finanční kontrole, v rámci limit zaměstnanců státní správy.

V roce 2003, tedy se jedná o první rok, pane poslanče Bartoši, kdy můžete kárat moji osobu, protože zde jsem již Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídila, limit 451 osob byl zvýšen o 25 míst pro plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 572 z roku 2001 a schválením zákona č. 130 z roku 2002 o podpoře výzkumu a vývoje o 23 osob. Upozorňuji, že v době schvalování jak usnesení vlády, tak i zákona o podpoře výzkumu a vývoje k obojímu došlo v minulém volebním období, to znamená tato zvýšení byla závazná pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve volebním období tomto, a dále plněním státního programu environmentálního vzdělávání ke zvýšení o 2 osoby, nakonec tedy na 476 zaměstnanců.

Jaké bylo skutečné naplňování těchto limitů, protože pana poslance Bartoše zajímaly skutečné stavy, nikoliv tabulková místa. Celkový počet zaměstnanců MŠMT v jednotlivých čtvrtletích roku 2003 činil 435, 438 a 450 osob, a to jen díky tomu, že se podařilo získat odborníky pro oblast legislativy a vědy a výzkumu. V každém případě v roce 2003 nebyl naplněn oprávněný zvýšený limit, a to ani pro rok 2002.

Nyní, pane poslanče, bych vás ráda seznámila s přehledem počtu míst dle jednotlivých skupin na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jejich současným plněním. Skupina kabinetu ministryně má limit 40 osob, skutečnost je 36 osob. Skupina prvního náměstka má limit 150 osob, skutečnost je 146 osob. Skupina regionálního školství má limit 106 osob, skutečností je 101 osoba. Skupina vědy a vysokého školství má limit 69 osob, skutečností je 68 osob. Skupina mládeže, tělovýchovy a evropské integrace má limit 73 osob a skutečností je 70 osob. Manuální pracovníci - limit 34 osob, skutečnost 29 osob. Úspora v rozpisu je 5 osob. Celkový limit je 476 osob, skutečností je 450 osob, což znamená, že 26 osob je úsporou, kterou ministerstvo provedlo.

Nyní bych se ráda vyjádřila podrobněji k jednotlivým skupinám, protože si myslím, že odhadovat počet osob a především pracovních úvazků na základě telefonního seznamu ministerstva není asi tou nejsprávnější cestou.

Ve skupině kabinetu ministryně pracuje 5 poradců, kteří ovšem mají dohromady týdenní pracovní úvazek 46,5 hodiny, to znamená 1,2 úvazku. Skupina prvního náměstka zahrnuje útvary přímo řízené náměstkem: odbory zahraničních vztahů, legislativní, personální, metodiky řídící kontroly a reprodukce majetku, sekci správy úřadu a sekci ekonomickou. Skupina regionálního školství zahrnuje sekce vzdělávání, koncepční odbory, kde pracuje 49 pracovníků, a sekci správních činností a rozvoje lidských zdrojů včetně odboru správy sítě škol a správy zvláštního školství se 46 obsazenými místy. Skupina vědy a vysokého školství zahrnuje odbory vysokých škol, programů výzkumu a vývoje, mezinárodní spolupráce a odbor politiky výzkumu a její realizace. Skupina mládeže, tělovýchovy a evropské integrace zahrnuje odbory tělovýchovy a sportu s úsekem státní reprezentace a péče o talenty pro mládež a odbor evropské integrace a programu Evropské unie. Do této skupiny je vřazena i sekce informační politiky ve vzdělávání.

Nyní ke konkrétním otázkám, které pan poslanec přednesl. Proč se zvýšil počet? Již jsem řekla, že v roce 2003, to znamená za mého působení ve funkci ministryně, se počet zvýšil o 25 míst pro plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 572 z roku 2001 a schválení zákona č. 130 z roku 2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, kde se jedná o 23 osob, a plnění státního programu environmentálního vzdělávání o 2 osoby.

Dále se mě pan poslanec ptal, zda uvažuji o optimalizaci ministerstva a přímo řízených organizací. Co se týká optimalizace ministerstva - k optimalizaci ministerstva již v posledním roce docházelo. Například v rámci ministerstva vznikl samostatný odbor evropských programů a organizační jednotky Phare, který v době mého nástupu na ministerstvo, měl 2 zaměstnance. Ministerstvo z vnitřních zdrojů ušetřilo zaměstnance v jiných skupinách, tak aby tento odbor mohl plnit tuto činnost a plnit ji do takové míry, aby dostál své úloze spolupracujícího ministerstva na evropském sociálním programu, kde řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento odbor pracuje tak, že je v něm dnes - doufám, že jsem přesná - zhruba 20 osob, které přešly z jiných částí ministerstva.

V každém případě plánuji poměrně rozsáhlou optimalizaci přímo řízených organizací, a to tak, aby byla spuštěna od 1. 1. 2004. Tato optimalizace rozhodně není tak málo ambiciózní, že by počítala pouze s úsporou 2 %, jak ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vláda. Tato úspora bude rozhodně mnohokrát vyšší, a to především v oblasti, která se týká pedagogických center.

Pane poslanče, omlouvám se, ale bohužel vaší třetí otázce jsem nerozuměla.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a táži se pana poslance Waltra Bartoše, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že tomu tak je. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji. Interpeluji poněkolikáté paní ministryni. Latiníci říkají repetitio est mater studiorum, opakování je matka moudrosti. A ta interpelace poněkolikáté má znamenat, že chci, abyste, paní ministryně, konečně konala a ztenčila počet úředníků, jak to deklarovala vaše politická strana na začátku takzvané reformy veřejné správy. Vy bohužel tak nečiníte. Ze zvyšování počtu úředníků děláte optimalizaci. Tak jsou možná dvě vysvětlení. Buď rozdáváte trafiky, anebo je druhé vysvětlení, že ve vazbě na ohlašované budoucí snižování počtu zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy jste se rozhodla, že nejdříve počet úředníků zvýšíte, abyste jej poté mohla snížit.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP