(17.30 hodin)
(pokračuje Palas)

K vašim doplňujícím otázkám chci říci, že se nezačíná od začátku, protože firma SAP přebírá to, co bylo vybudováno, a na tomto základě pokračuje.

Chtěl bych říci, že ve srovnání například s Polskem, kde cena informačního systému je 2,5 mld. Kč, na Slovensku je to cca 1 mld., u nás je to 480 000 Kč.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministru zemědělství panu Jaroslavu Palasovi a táži se pana poslance Jiřího Papeže, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji, vážená paní předsedající, i panu ministrovi za odpovědi, nicméně stále to ve mně vyvolává dojem a vypadá to, že byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, že to podle mého názoru zavání podezřením z korupce a klientelismu. Pro vyvrácení těchto pochybností vás žádám, pane ministře, abyste zveřejnil text podepsané smlouvy. Myslím, že to bude nejlepší způsob, jak se s tímto problémem vypořádat.

Dále by mě zajímalo, kdo je zodpovědný za nepřipravenost resortu zemědělství na vstup do Evropské unie a kdo se bude zodpovídat zemědělcům v případě, že Česká republika přijde o slíbené peníze.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane poslanče, k vašim doplňujícím otázkám. Ve vztahu ke zveřejnění této smlouvy musím říci, že by musely obě strany souhlasit s tím, aby bylo plné znění těchto smluv zveřejněno. To za prvé. Za druhé vás chci ujistit, že součástí této smlouvy je to, že do 31. 3. 2004 bude platební agentura a informační systém funkční, odzkoušený. To za druhé.

Hovoříte-li o korupci, klientelismu a porušení zákona, pak samozřejmě k tomu musíte mít pádné důkazy, a pokud je máte, měl byste konat jako řádný občan této republiky. Chci vás ujistit, a znovu opakovat, že jsme postupovali podle § 50 zákona 199/94. O této skutečnosti jsme informovali brněnský Úřad na ochranu hospodářské soutěže a auditorská firma BDO vybírala ze šesti přihlášených firem, které se přihlásily do této soutěže. Tolik na doplnění.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Walteru Bartošovi, který přednese svoji interpelaci na ministryni školství paní Petru Buzkovou. Připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně školství, v roce 1998, tedy v době, kdy ministerstvo školství vykonávalo i zřizovatelské pravomoci k mnoha dnes již krajským školám, mělo ministerstvo jen něco málo přes 400 zaměstnanců. Již tehdy se však uvažovalo o tom, že tento počet bude zredukován. V době, kdy byl resort řízen bývalým ministrem Eduardem Zemanem, bylo ministerstvo školství v rámci reformy veřejných financí zbaveno mnoha výkonných funkcí. Počet úředníků samotného ministerstva se však zásadně nezměnil. Dalo by se předpokládat, že po náběhu krajských orgánů se ministerstvo k úvahám o počtu vlastních zaměstnanců vrátí a s úbytkem operativních agend se zredukuje počet úředníků. Naopak, s nástupem paní ministryně Buzkové se počet úřednictva na ministerstvu zvyšuje. A nejen to, z nějakého důvodu se zvyšuje dokonce i počet vedoucích zaměstnanců. Tak například vedoucí ekonomicko-právního úseku kabinetu ministra velí jen sekretářce a tajemníkovi jakési komise. Podobně vytížená vedoucí byla nově instalována také do sekretariátu pana náměstka Milnera. V telefonním seznamu figurují i zaměstnanci bez zřetelného funkčního pověření, například v sekretariátu pana náměstka Pícla. Opakované pokusy kontaktovat je byly neúspěšné. Zdá se, že na ministerstvu fyzicky téměř nepobývají.

Proto se ptám, paní ministryně, a dodávám, že pouhý odkaz na tzv. tabulková místa není to, na co se ptám, a nemám na mysli ani skutečnost, že dnes již ministerstvo školství nezaměstnává nemalý počet úředníků bývalých školských úřadů: Za prvé, proč se počet úředníků ministerstva za poslední rok již poněkolikáté zvýšil? Za druhé - zda vůbec v tom případě a v jakém časovém horizontu se hodlá paní ministryně zabývat optimalizací funkcí ministerstva a jím řízených institucí, včetně optimalizace počtu zaměstnanců. Za třetí - zda paní ministryně po prostudování seznamu osob a funkcí instalovaných na jejím ministerstvu nepochybuje o účinnosti některých nově instalovaných útvarů.

Mluvil jsem rychle, takže mi nebylo rozumět. Omlouvám se za to.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně školství paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, drahý pane poslanče Bartoši, dámy a pánové, odpovídám na tuto interpelaci pana poslance Waltera Bartoše již poněkolikáté. Dospěla jsem k názoru, že pan poslanec Bartoš si toto téma zamiloval. Otázky, které zde pan poslanec Bartoš položil, byly zodpovězeny již několikrát, byly zodpovězeny velmi podrobně, ale samozřejmě nic nebrání tomu, abych je panu poslanci Bartošovi zodpověděla ještě jednou, či v budoucnu víckrát.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo před reformou veřejné správy ve školství jako jediné ministerstvo v České republice specifický model odvětvového řízení. Výkon státní správy v regionálním školství byl realizován nejen částí pracovníků, cca 50 %, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale zejména prostřednictvím 86 školských úřadů. K 31. 12. 2000 zanikly v důsledku změny zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, školské úřady s celkovým počtem zaměstnanců 2114. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2000.

Kompetence zaniklých školských úřadů převzaly podle nového znění zákona 564/90 Sb. a podle zákona 157/2000 Sb. krajské a okresní úřady, na které byla k 1. 1. 2001 z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převedena i funkční místa zaniklých školských úřadů. Transformací školských úřadů byly bez dalších nároků na pracovní síly personálně zabezpečeny jak referáty okresních úřadů, tak odbory školství krajských úřadů. Kromě toho bylo zabezpečeno 220 pracovníků krajské školní inspekce pro zajištění kontroly státu v oblasti efektivního využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadům z kapitoly 333. Jedná se o novou činnost České školní inspekce, která vznikla reformou veřejné správy a pro kterou bylo nutné doplnit pracovníky České školní inspekce odborníky s ekonomickým zaměřením.

V roce 2000 byly v rozpočtu resortu pro 86 školských úřadů zabezpečeny státním rozpočtem tyto rozpočtové ukazatele. Počet zaměstnanců 2262, běžné výdaje celkem 623 mil. 228 tisíc Kč, z toho mzdové prostředky 380 mil. 487 tisíc Kč. Související odvody 140 768 tisíc Kč, ostatní 101 mil. 973 tisíc Kč. Uvedené počty zaměstnanců a výdaje státního rozpočtu je nutno považovat za uspořené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2001 v souvislosti s převodem kompetencí ve školství ze státu na kraje.

Z výše uvedeného vyplývá, že počet státních úředníků zajišťujících výkon státní správy ve školství se značně snížil. Zároveň státní úředníci z bývalých školských úřadů vytvořili základy personálního obsazení nově vzniklých krajských úřadů. Reforma veřejné správy ve školství zásadním způsobem změnila výkon státní správy a samosprávy ve školství, majetkoprávní vztahy a způsob financování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP