(17.20 hodin)
(pokračuje Recman)

Chtěl bych vás proto, pane ministře, požádat za prvé o vysvětlení této konkrétní transakce ČSOB versus stát, a jestli je možné uvést, kolik bude transakce stát Českou konsolidační agenturu, popřípadě státní rozpočet. Za druhé, jestli je možno říci celkovou výši účtu vystaveného státu za záchranu zkrachovalé Investiční a Poštovní banky. Za vyčerpávající odpověď předem děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Je mi velmi líto, ale než jste přistoupil k mikrofonu, ministr financí Sobotka se v sále zdržoval, nyní nevím, kde je. Pokud se v nejbližší době neobjeví, bude následovat postup, který předvídá jednací řád, to znamená, že dostanete na svoji interpelaci písemnou odpověď.

Nyní udílím slovo panu poslanci Jiřímu Bílému, který přednese svoji interpelaci na ministra obrany Miloslava Kostelku. Připraví se pan poslanec Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážení kolegové, než přednesu svoji interpelaci, chci oznámit, že jsem s panem ministrem obrany domluven, že ji načtu a on mi písemně odpoví.

Vážený pane ministře, vaši předchůdci budovali některé posádky jako ukázkové za stamiliony korun, jiné se snažili převést na obce jako nepotřebný majetek. Jsme ve stadiu reforem armády a vše je obráceně. Ukázkové posádky se ruší, některé posádky na předání obcím se znovu mají vybudovat za nemalé peníze. Nemyslíte si, že za to vše by někdo měl nést odpovědnost? Vždyť se jedná o peníze daňových poplatníků. Podle mého názoru ano. Vím, že jste v nelehké situaci, musíte řešit věci, které zapříčinili vaši předchůdci. Z pragmatického hlediska si myslím, že určité kroky v reformě by šly řešit racionálněji.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pane poslanče, i v tomto případě bude následovat písemná odpověď.

Nyní bych ráda dala slovo panu poslanci Jiřímu Patočkovi, ale pan poslanec zde není, to znamená, že jeho interpelace na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou propadá.

Nyní je na řadě pan poslanec Jiří Papež, který přednese svoji interpelaci na ministra zemědělství pana Jaroslava Palase. Připraví se pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych říci, že mě mrzí, že pan ministr zemědělství není přítomen. Budu spoléhat na to, že mi odpoví alespoň písemně.

Vážený pane nepřítomný ministře, znepokojila mě informace, která se objevila v několika sdělovacích prostředcích, a to že váš úřad vybral bez řádného výběrového řízení nového dodavatele softwaru pro Agrární platební agenturu. Tím se měla podle těchto informací stát společnost SAP na základě doporučení jisté poradenské firmy. Říká se, že výše zakázky přesahuje 300 milionů korun, což je hranice, u níž zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně požaduje, aby vláda ustavila výběrovou komisi. Podle mého názoru nemůže obstát argument, že bylo na vše málo času. Časová tíseň vzniká jen liknavou a pomalou prací ministerstva. Mám na vás, pane ministře, v této souvislosti několik otázek.

Je pravda, že Ministerstvo zemědělství podepsalo bez řádného výběrového řízení smlouvu s firmou SAP, a jestliže ano, jak vysoká je cena za tuto zakázku a co je věcným obsahem smlouvy? Druhá otázka: Kdo a jak určoval reálnost dohodnuté ceny, s čím a jak byla porovnávána? Třetí otázka: Proč se nepoužije budovaný systém Státního zemědělského intervenčního fondu a vybral se systém technologicky úplně odlišný a začíná se vlastně od začátku? Čtvrtá otázka: Díky skluzu dojde i ke zpoždění s akreditací platební agentury. Kdy dojde k vlastní akreditaci a kdy bude systém připraven k odzkoušení?

Děkuji vám za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, platební agentura musí být připravena po stránce organizační, personální, technologické k akreditaci. Na úspěšné akreditaci ke dni vstupu závisí budoucí administrace finančních prostředků společné zemědělské politiky ze záruční sekce Evropského orientačního záručního fondu. Součástí akreditace je i funkční informační systém.

V přestupním období probíhala příprava na plné schéma administrace přímých plateb, jak platilo v rámci původní společné zemědělské politiky. V poslední době však došlo k přijetí reformy společné zemědělské politiky a změně administrativních postupů pro kandidátské země. Devět z deseti kandidátských zemí se v současné době rozhodlo pro změnu systému přímých plateb.

Pro názornější představu vám stručně uvedu chronologický vývoj nových faktorů, na které jsme museli urychleně zareagovat.

Dne 16. dubna 2003 byla v Aténách podepsána smlouva o přistoupení, která při poskytování přímých podpor obsahuje rovněž podle článku 1B nařízení Rady č. 1259/1999, na straně 12, 15 a dalších, zároveň je upraveno využití vyjednaných možností doplňkově vnitrostátního příjmu platbu dle článku 1C uvedeného nařízení. Dne 26. 6. 2003 byla schválena v Lucemburku konečná podoba reformy společné zemědělské politiky, která zásadním způsobem upravuje podobu přímých podpor a která bude platit v dalším období pro členské země. Jedná se zejména o oddělení plateb od produkce. Tento základní atribut je v principu obdobný jako SAPS, tedy režim jednotné platby na plochu.

Dále pak usnesením vlády č. 627/2003 ze dne 23. 6. 2003 bylo Ministerstvu zemědělství poskytnuto pouze sto pracovních míst z požadovaného personálního posílení Agrární platební agentury v rámci Ministerstva zemědělství. Zejména i proto bylo v červenci rozhodnuto o sloučení dvou připravovaných platebních agentur - Státního zemědělského intervenčního fondu a Agrární platební agentury Ministerstva zemědělství. Toto rozhodnutí by využitím synergického efektu mělo zajistit dostatečné zázemí pro administraci opatření financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Současně s tím však je třeba připravit administrativní a kontrolní systém na nové podmínky, které vzešly z výše uvedených jednání Evropské unie.

K eliminování rizik při způsobu výběru dodavatele byla vybrána poradenská a auditorská firma BDO, která je zárukou poskytnutí kvalitních a objektivních služeb při výběru nejvhodnějšího dodavatele. Firma provedla funkční a právní analýzu situace, a to i zejména vzhledem k nutnosti garantovat předání funkčního informačního systému platební agentury k datu 31. 3. 2004. Poradenská firma je toho názoru, že optimální dvoustupňová obchodní soutěž dle zákona 199/1994 vzhledem k předepsaným soutěžním lhůtám neumožňuje ve zbývajícím čase do 31. 3. 2004 řádnou implementaci a předání funkčního orientačního systému. Nedodržení termínu dodání funkčního informačního systému a realizace projektů pro platební agenturu by však znamenalo v důsledku neudělení akreditace následnou škodu velkého rozsahu - pouze pro rok 2004 nečerpání deseti miliard korun - a faktické ohrožení konkurenceschopnosti celého českého zemědělství v podmínkách jednotného trhu Evropské unie. Za dané situace bylo z důvodu zajištění maximálního možného času na přípravu a implementaci vlastního informačního systému platební agentury doporučováno postupovat při výběru dodavatele dle § 50 zákona 199/1994 Sb.

Poradenskou firmou byla vybrána firma SAP, Česká republika. Firma SAP je mezinárodně renomovaná společnost se zkušeností při řešení komplexních informačních systémů, a proto je určitou zárukou úspěšné přípravy funkčního informačního systému platební agentury pro administraci opatření financování v rámci společné zemědělské politiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP