(17.00 hodin)
(pokračuje Špidla)

Mohu s jistotou říci, že vláda České republiky považuje korupci za problém, že se s ní nesmiřuje a že je připravena postupovat i nadále. Z připravovaných opatření jsou nejdůležitější úvaha o použití testu integrity v podmínkách České republiky. Test integrity by měl být dalším článkem v systému protikorupčních opatření, který by ve spojitosti již s existujícími účinně napomohl v boji proti korupci. Materiál obsahuje analýzu využitelnosti stávajících prostředků trestního práva a dále návrhy dvou protikorupčních opatření, to je kontroly majetkových poměrů a předstírané nabídky úplatků, jež je možné chápat jako opatření k testování integrity.

V rámci rekodifikace trestního práva, která by měla být účinná od roku 2005, se připravuje zavedení institutu tzv. beztrestnosti agenta, jež by mělo usnadnit mimo jiné jeho zavedení do korupčního prostředí. Dále by pak rekodifikace trestního práva měla přinést např. institut korunního svědka. Korunním svědkem by se mohl stát obviněný, který se rozhodne spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, přičemž by splnil podmínky spolupráce stanovené zákonem. Byla by mu udělena beztrestnost, či v některých případech snížen trest odnětí svobody. Cílem tohoto institutu je tedy dodatečně motivovat členy zločineckých spolčení či organizovaných skupin k tomu, aby od těchto skupin odstoupili, začali spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Také tento institut by mohl přispět k potírání korupční trestné činnosti zločineckých spolčení či organizovaných skupin.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane předsedo, dovolte, abych vás jenom upozornila, že čas vyhrazený pro interpelaci na předsedu vlády uplynul, a já samozřejmě nemám právo přerušovat vaše vystoupení, jenom chci upozornit na to, že podle jednacího řádu ještě musím dát prostor pro interpelujícího poslance, zda bude chtít položit doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dovolte mi, abych velmi krátce dokončil. Dalším důležitým opatřením v boji proti korupci je návrh na zřízení finanční policie. Zde se navrhuje zřízení specializované jednotky, jež by se soustředila na potírání nejzávažnějších forem daňové kriminality a kriminality s ní spojené. Tato specializovaná jednotka by měla vzniknout k 1. červenci 2004.

Dámy a pánové, musím konstatovat, že vláda je v každém případě koncentrována na tento problém, že tento problém nepodceňuje a snaží se vytvářet základní podmínky a využívat všech prostředků, které jsou k dispozici, aby se toto zločinné chování omezilo a stalo se pro pachatele nevýhodným.

Chci ještě zdůraznit, že odmítám slova pana poslance Nečase o aféře ve vztahu k nadzvukovým stíhačkám. Znovu musím prohlásit. Řízení, které se odehrává, se odehrává na základě zákona, v rámci zákona. Žádám pana poslance, aby se seznámil se všemi příslušnými usneseními vlády, aby se podrobně seznámil se zákonnou předlohou, na jejímž základě naše rozhodnutí padla, žádám ho, aby se dostavil na Ministerstvo obrany a přesvědčil se o tom, jakým způsobem je zajištěn proces. Pan ministr obrany mi sdělil, že požádá Transparency International, aby se seznámila s postupem, který jsme zvolili. Konstatuji, že každý krok bude dokumentován, veřejný, a teprve tehdy, kdy by pan poslanec doložil nějaká pochybení, rád se s ním opět setkám a vyslechnu si případně jeho interpelaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Nečase, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo vlády, jak je možné, že jedna strana koruptivního jednání, v tomto případě pan Petroš, je odsouzen, u druhé strany tohoto koruptivního jednání je zastaveno trestní stíhání? Jak je možné, že Ministerstvo zemědělství vypisuje zakázku za 600 mil. korun bez výběrového řízení? Jak je možné, že je opět pod umělým časovým tlakem vypisována neprůhledná, netransparentní veřejná zakázka na nadzvukové letouny? Jak je možné, že člen předsednictva sociální demokracie je jmenován do čela velké státní firmy?

Pane předsedo vlády, vaše vláda se vyznačuje netransparentností, nárůstem klientelismu, nárůstem korupčního prostředí a propojováním ekonomické a politické moci. Za dobu, pane předsedo vlády, kdy jste byl prvním místopředsedou vlády nebo předsedou vlády, v žebříčku Transparency International Česká republika klesla z 25. místa na 55. místo.

Pane předsedo vlády, přestaňte mluvit, začněte konat!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, opět konstatuji, že jste ve svém závěrečném vyjádření nesdělil nic jiného kromě přívlastku, který jste dal k výběrovému rozhodnutí nebo k řízení o zajištění ochrany vzdušného prostoru. Žádám vás, abyste se seznámil se zákonnými předlohami, žádám vás, abyste se podrobně seznámil s celkovým postupem, žádám vás, abyste se seznámil s kritérii rozhodování. Teprve poté udělejte úsudek. To, co jste teď zformuloval, není nic jiného než pouhopouhý přívlastek.

Chci jasně prohlásit, že opatření, která jsme připravili, jsou opatření, která jsou účinná, a jejich účinnost se projeví. Vláda je připravena v každém případě využít všech prostředků, které má.

Pokud jde o případ, který jste zmiňoval, já nezasahuji do trestního řízení, posuzování státního zástupce je nezávislé, musí být prosté poslouchání nějakých instrukcí ministerského předsedy, a proto v této věci vám nemohu odpovědět.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní zahajuji blok interpelací na jednotlivé členy vlády. Ještě předtím, než jako prvnímu vylosovanému dám slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi, sděluji, že pan poslanec Jaromír Kohlíček stáhl svoji interpelaci na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Obdrží od ní písemnou odpověď.

Nyní má slovo pan poslanec Pavel Kováčik, který bude interpelovat ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha, a připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, s případem, na který vás nyní upozorním, jste se již setkal prostřednictvím jednání kolegů poslance Karase a Schlinga. Jde o stížnost pana Otakara Peši ze Starče na Třebíčsku, která napadá současnou praxi výplaty důchodů na zmocněnou osobu, kdy pošta odmítá vyplatit důchod řádnému a nezpochybnitelnému držiteli plné moci podle občanského zákoníku k převzetí penze.

Mám na vás tři otázky. Za prvé. Čí je důchod, tedy konkrétní měsíčně vyplácená jednotlivá konkrétní částka? Je důchodce, nebo státu? Za druhé. Myslíte si, že dosavadní praxe upravená poštovními pravidly, která má chránit před možností zneužití, je správná ve smyslu respektování práv a svobod občana, který, ač mu to občanský zákoník umožňuje, nemůže účinně pověřit zplnomocněného zástupce k převzetí důchodu? Za třetí. Co pro to můžeme spolu udělat, aby se věc uvedla do stavu v souladu s občanskými právy?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, k vaší ústní interpelaci ve věci nevyplácení důchodů zplnomocněným osobám bych rád uvedl následující. Bude to trochu delší. Věc je složitější právě vzhledem k možnosti zneužití, nakonec o mrtvých duších psali i klasikové v minulosti, takže je potřeba tyto věci hlídat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP