(16.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Zřízení této kanceláře považujeme za krok kontraproduktivní a zbytečný, který v komunikaci mezi Českou republikou a sudetskými Němci nic pozitivního nepřinese.

Dále chci uvést, že Ministerstvo vnitra neobdrželo žádnou žádost Sudetoněmeckého krajanského sdružení se sídlem v Mnichově o povolení vyvíjet činnost v České republice na základě zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo Ministerstvo vnitra dne 26. 3. 2003 návrh na registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení se sídlem v Praze. Návrh podal tříčlenný výbor složený z občanů České republiky a vzhledem k tomu, že předložené stanovy vykazovaly vady ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., byl zmocněnec přípravného výboru o této skutečnosti přípisem ministerstva vyrozuměn, s tím, že řízení o registraci nelze zahájit, dokud nebudou vytčené vady odstraněny. Na uvedené upozornění přípravný výbor nereagoval, a řízení proto nebylo dosud zahájeno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Václava Exnera, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, protože jste neodpověděl na mou otázku týkající se činnosti diplomata, předpokládám, že vám v té věci není nic známo.

Nicméně otevření takové kanceláře a prohlašování za sudetoněmecké velvyslanectví znamená značné rozhořčení mezi našimi občany, což je vám jistě známo. Vyskytlo se také v tisku a neustále dostáváme i určitá protestní prohlášení k této věci. Jde o jasné zneužití obchodního práva pro politickou činnost, minimálně v projevech pana Bernda Posselta.

Pane předsedo vlády, zvažujete možnost, že by vláda nebo vy osobně nebo některý představitel státu se postaral o ukončení této činnosti kanceláře velvyslanectví na základě žádosti o dobrou vůli, protože český stát pokládá celou věc za zneužití, z morálního hlediska za spornou a nežádoucí pro Českou republiku, tak jak jste koneckonců se ve svém projevu také vyjádřil?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Česká vláda postupuje ve všech případech na základě zákona a v rámci zákona. A chci zřetelně a bez nejmenších pochybností sdělit, že se neobrátíme na sudetoněmecký landsmanšaft s žádostí o gesto dobré vůle, protože je trvalou a zásadní politikou vlády nejednat s touto organizací za žádných okolností.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Petru Nečasovi, připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády. Nedávno byl pravomocně odsouzen místostarosta města Valašského Meziříčí pan Zdeněk Petroš za korupci. Byl obviněn podnikatelem Alešem Hrubým po více než roce, že od něho vymáhal úplatek. Poté co byl pan Petroš odsouzen, pan Aleš Hrubý nebyl postaven před soud, ale státní zastupitelství podmíněně zastavilo trestní stíhání, přestože on byl tou druhou stranou koruptivního jednání. Pro média, resp. pro deníky Moravia, se pan Petroš vyjádřil následujícím způsobem: Asi Hrubému řekli, ať někoho udá, že ho pak stíhat nebudou.

Jestli je toto boj proti korupci, tak to se vracíme do 50. let. Ptám se, jestli bohatí lidé, jako je Hrubý, mají nějaká vyšší práva než my, obyčejní lidé? Možná také v tomto případě hraje roli poslanec Šulák. Myslím, že se mě potřeboval zbavit.

Nebylo by to nic podivného, kdyby pan místostarosta nebo exmístostarosta Zdeněk Petroš nebyl členem sociální demokracie a místostarostou za sociální demokracii a kdyby zde zmíněný pan poslanec Šulák nebyl poslancem sociální demokracie a členem jejího poslaneckého klubu.

Myslím si, že v této souvislosti, pokud se podíváme jenom do našich médií v posledních týdnech na tuto aféru, na aféru kolem dodávání počítačového systému pro Ministerstvo zemědělství za více než půl miliardy korun bez výběrového řízení, na čerstvě zmiňovanou aféru při dodávkách nadzvukových letounů, při dosazování člena předsednictva sociální demokracie pana Tvrdíka do čela ČSA, je z toho zjevné, pane ministerský předsedo, že vaše vláda o boji proti korupci a klientelismu pouze mluví a ve skutečnosti pro to nic nedělá.

Zajímal by mě váš názor, jak chcete tento rozpor slov a činů vysvětlit. A prosím, abyste nás neblamoval řečmi o registračních pokladnách a podobných hitech sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Upozorňuji na čas. Uplynul čas vyhrazený pro interpelaci. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, chtěl bych si jenom ověřit, jestli jste toho názoru, že pan podnikatel Petroš je nevinnou obětí. Čili v zásadě se tedy můžeme shodnout na tom, že ačkoliv se jednalo o člena sociální demokracie, dopustil se korupčního jednání, byl usvědčen a odsouzen. To je správné a nemám, co bych k tomu dodával.

Pokud jde o jednotlivý případ v trestním řízení, nemohu posuzovat postoj a postup státního zástupce.

Když dovolíte, poněkud zevrubněji bych se vyjádřil k celkové koncepci protikorupční politiky, která patří mezi priority vlády České republiky, a usnesením č. 125 ze dne 17. února 1999 vzala vláda na vědomí vládní program boje proti korupci a uložila členům vlády a vedoucím ústředních správních orgánů úkoly, jejichž plnění by mělo zabránit rozmachu korupčního jednání ve společnosti. O plnění úkolů vyplývajících z vládního programu je vláda pravidelně informována v každoročně předkládaných zprávách o korupci. Ve zprávách je důraz kladen na vyhodnocení situace v oblasti úplatkářství a trestné činnosti veřejných činitelů. Používá se při tom jednak údajů statistik Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, jednak výzkumů veřejného mínění realizovaných státními i soukromými institucemi. Součástí zpráv je také informace o vývoji boje proti korupci v zahraničí.

Jaké jsou stávající prostředky boje proti korupci? Postih korupce v trestním zákonu. Ačkoliv pojem "korupce" není v českých trestněprávních normách definován jak samostatný trestný čin, je současná právní úprava dostatečná k tomu, aby podepřela boj proti korupci. Jde především o trestné činy uvedené v hlavě třetí zvláštní části trestního zákona nazvané jako trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Zejména oddíl třetí této hlavy nazvaný Úplatkářství obsahuje skutkové podstaty trestných činů, které postihují všechny znaky korupčního jednání. Jde o tyto trestné činy: § 160 - přijímání úplatku, § 161 - podplácení, § 162 - nepřímé úplatkářství. Beztrestnost zakotvená v zákonu v § 163 trestního zákona jako zvláštní ustanovení o účinné lítosti má motivovat občany, kteří byli o úplatek požádáni, a proto jej poskytli nebo slíbili, k okamžitému oznámení trestné činnosti příslušným orgánům.Kromě úplatkářství je v našem právním řádu zakotveno několik skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

Konstatuji tedy, že náš trestní zákon zná koncepci účinné lítosti, která umožňuje člověku, který byl situací přiměn k tomu, aby poskytl úplatek, se nad sebou zamyslet a na základě účinné lítosti poskytnout neprodleně informaci, která vede k postihu pachatele. Je to správný princip a nevidím v něm žádné souvislosti s 50. léty.

Protože rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží nepochybně v oblasti veřejné správy v širším smyslu, včetně moci zákonodárné a soudní, jde především o vybrané trestné činy veřejných činitelů podle druhého oddílu hlavy třetí zvláštní části trestního zákona - zneužívání pravomoci veřejného činitele, § 158, a maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, § 159.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP