(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Na základě uvedených skutečností a v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky a o změně některých zákonů, v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 310 o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky mají výše jmenovaní vyznačen přechodný pobyt ve smyslu tohoto zákona na uvedenou dobu ve svých cestovních dokladech.

Společnost Cubic je americká společnost, která se dlouhodobě významně podílí na modernizaci ozbrojených sil v několika státech východní a střední Evropy, např. Maďarska, Slovenska atd. Prostřednictvím partnerství mezi Spojenými státy a hostitelskými vládami a v těsné spolupráci s NATO pomáhá a poskytuje poradenství novým členům NATO i státům usilujícím o členství v NATO v otázce adaptace jejich organizace ozbrojených sil a operací na struktury a procesy aliance.

V České republice je jejich konzultační činnost zaměřena na celé spektrum aspektů ve formě ozbrojených sil. Jakékoliv úvahy o jejich možném vlivu na rozhodovací proces ve věci pořízení nového nadzvukového letounu jsou bezpředmětné a nepodstatné. Přípravný tým je složen ze zástupců čtyř - zástupců resortu obrany, zahraničních věcí, financí, průmyslu a obchodu. Úřad vlády spolupracuje též s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Členové týmu se řídí principem důsledné eliminace bilaterálních jednání se zástupci kterékoliv uchazečské země ve věci zmíněného projektu. Příslušníci firmy Cubic nemají žádný přístup k projednávaným otázkám a připravovaným návrhům.

Nyní k tématice offsetů. Není pravda, že americké firmy tuto průmyslovou spolupráci neposkytují. Existuje řada příkladů, kdy jsou ze strany Spojených států offsety poskytovány, a není mým cílem hodnotit ochotu, s jakou se tak děje, ani to, co si o tom myslí někteří konkrétní poslanci. Důležitější je však jistě otázka, jak se k problematice offsetů ve zmiňovaném projektu staví Ministerstvo obrany, nebo lépe řečeno vláda, která schválila postup realizace. Ministerstvo obrany na základě usnesení vlády ze dne 9. července 2003 č. 686 v návrhu opatření k dopracování koncepce výstavby vzdušných sil Armády České republiky jedná výhradně s těmi ministerstvy obrany, která oslovilo se žádostí o vypracování studie proveditelnosti zabezpečení ochrany vzdušného prostoru České republiky použitými nadzvukovými letouny.

Jak už bylo řečeno, jedná se o strategický projekt, jehož primárním cílem je zajištění chybějící obranné schopnosti při minimalizaci zdrojových nároků. Cílem tohoto projektu není průmyslový rozvoj. Na druhou stranu se jedná o vládní projekt a vláda si je vědoma širších ekonomických souvislostí. Proto je také průmyslová spolupráce zahrnuta na seznamu základních hodnoticích kritérií. Rozhodně však nemá prioritní postavení a případné nezahrnutí nabídky offsetů není ani diskriminujícím faktorem při akceptaci návrhu.

Při hodnocení zaslaných nabídek bude postupováno v souladu s usnesením vlády ze dne 17. června 1998 č. 421 o postupu při realizaci kompenzujících transakcí, což jsou offsetové programy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Jaromíra Kohlíčka, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane ministerský předsedo, to, co jsme slyšeli, mě osobně nikterak neuklidnilo. Naopak bych se chtěl zeptat, co je pravdy na zprávě, kterou jsme slyšeli včera ze sdělovacích prostředků, že ministerstvo nebude dělat výběrové řízení, že je tam stanovena pouze jakási komise vlády a ta že bude nahrazovat normální výběrové řízení. Chtěl bych se zeptat, jestli vláda již neuznává zákony této republiky - koneckonců jeden z těch zákonů, které se tohoto týkají, tady právě probíráme a budeme je, předpokládám, na této schůzi ještě schvalovat - anebo jakým způsobem předpokládá vláda, že bude při výběru postupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, zásadně se ohrazuji proti vašemu názoru, že vláda České republiky neuznává zákony České republiky. Vláda ČR důsledně postupuje na základě zákona a v rámci zákona. Víte dobře, že naše zákony umožňují definovat strategickou zakázku, že to není formulace, kterou by si vláda vymyslela. Je to formulace daná zákonem a rozhodnutí vlády tomuto kritériu plně odpovídá.

Jedním z požadavků, které vyžaduje rozhodnutí o strategické zakázce, je účast této strategické zakázky v rámci obranné aliance NATO. Je nepochybné, že Česká republika se účastní systému NATINADS, je nepochybné, že tato letadla budou sloužit k plnění úkolů systému NATINADS, a je nepochybné - a pokud máte pochybnosti, tak vás žádám, abyste se seznámil se zákonem a předložil mi další interpelaci, ve které byste doložil, že se postupovalo v rozporu se zákonem. Pokud jste tohoto názoru, tak vás žádám, abyste toto učinil.

Od prvého počátku je koncipováno rozhodování o letadlech jakožto rozhodování strategické. Znovu sděluji, že se nejedná s obchodními společnostmi, nejedná se s výrobci, ale jedná se s vládami příslušných států, nikoliv s komerčními společnostmi. Proto musím prostě zcela zásadně odmítnout to, co jste řekl, že by vláda v tomto případě nedodržovala zákony. Vláda je dodržuje do posledního písmene a znovu vás žádám, abyste si prověřil zákonný základ, na kterém naše rozhodování stojí.

Ve vlastním procesu, protože je naprosto zřejmé, že jakkoliv tato zakázka je oproti minulým zakázkám relativně skromná, protože se jedná o poskytnutí podpory ochrany vzdušného prostoru pro ČR v ceně 1,5 mld. ročně se všemi náklady, které se dají započítat, je to tedy zakázka nesrovnatelně menší. Je to úloha, kterou řešíme na pět let s případnou opcí na dalších pět let, čili nesrovnatelně menší, než bylo cokoliv dalšího, tak přes to všechno, že rozsah této zakázky nebo tohoto rozhodnutí je nesrovnatelně menší, tak přesto Ministerstvo obrany, a tím pádem vláda věnuje prokazatelnosti, nepochybnosti a zásadní objektivnosti rozhodování maximální pozornost.

Doporučuji, abyste se seznámil velmi podrobně na Ministerstvu obrany s procesem, kterým se bude rozhodovat. Stejně tak, abyste se seznámil s tím, jak jsou například kritéria definována na několika samostatných disketách, které jsou uloženy nezávisle, tak aby bylo možné v případě jakéhokoliv sporu znovu a znovu zkontrolovat, zda se postupovalo přesně podle kritérií.

Chtěl bych upozornit na naprosto nenápadnou zmínku, kterou jsem řekl, že Ministerstvo obrany zásadně vylučuje bilaterální jednání, a proto chci jasně zdůraznit, že všechna jednání se odehrávají tak, že všichni účastníci tohoto řízení jsou informováni o všech informacích, které Ministerstvo obrany jakožto ústavní orgán a součást vlády ČR poskytlo.

Jsem přesvědčen, že toto řízení obstojí i při nejpřísnějším pohledu, a žádám vás, pokud máte indicie a pokud máte pochyby, abyste si ověřil za prvé právní základ, na kterém naše rozhodnutí stojí. Za druhé na Ministerstvu obrany prověřil proces, kterým se rozhoduje. Jsme připraveni tuto informaci poskytnout komukoliv, poslanci samozřejmě v souladu s jeho mandátem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a nyní udílím slovo panu poslanci Václavu Menclovi. Připraví se pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP