(16.10 hodin)
(pokračuje Doležal)

Z tohoto důvodu nebyl dán prostor k odborné argumentaci o dopadech na nákladní dopravu, na celé hospodářství a do veřejné dopravy osob a dopravní obslužnosti krajů, nehledě na zaměstnanost - celkem 200 tisíc zaměstnanců.

Zvýšení spotřební daně o korunu osmdesát na litr znamená při průměrném proběhu vozidla 12 tis. kilometrů měsíčně nárůst nákladů na jedno vozidlo cirka 80 tisíc korun za rok. Díky velkému přetlaku kapacit na trhu není možné tyto náklady promítnout do cen. Dopady na dotace do dopravní obslužnosti velmi zvýší náklady na dopravní obslužnost jednotlivých krajů a v konečném důsledku mohou snížit kvalitu dopravní obsluhy pro mnoho obyvatel. Dle dostupných informací se jedná o částku téměř 200 mil. korun.

Proč vláda neinformovala o tomto kroku předem silniční dopravce, kterým zásadně změnila podnikatelské prostředí? Zajímá vládu, do jakých problémů uvrhla toto prozatím fungující odvětví, a bude nějak řešit existenční problémy malých dopravců a firem, jedno až pět vozidel, kterých je u nás přes 80 % a budou nejvíce postiženi? Proč vláda nedodržuje dohodu mezi vládou a autodopravci podepsanou 20. 11. 2000? A poslední otázka. Proč dochází ke schůzce s dopravci až 27. 10. 2003?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Zákon o spotřebních daních byl projednáván parlamentně obvyklým způsobem. Myslím si, že pana poslance nepřekvapí, když zjistí, že některé pozměňovací návrhy nejsou podány dokonce pouze ve výboru, ale jsou podány až na plénu k projednání sněmovny, čili tento způsob byl zcela obvyklý a myslím si, že se bude opakovat velmi často i v budoucnosti, protože takový je přístup, takový je náš jednací řád a takovéto postupy umožňuje. Můj názor na to je, že by mělo být volné podávání pozměňovacích návrhů určitým způsobem modifikováno, ale v každém případě si myslím, že pokud byl návrh podán ve výboru, je to způsob, který je přijatelný. Diskuse se vedla, tak jako o každém návrhu zákona to byla diskuse veřejná.

S podnikatelským Svazem dopravy se sejdu na základě jejich žádosti v termínu, který byl dohodnut, a nepředpokládám, a také nebylo nikdy záměrem, pouze se zabývat problematikou spotřební daně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se, zda pan poslanec Doležal chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pochopil jsem, pane premiére, správně tedy, že o pozměňovacím návrhu, který byl přednesen až v Poslanecké sněmovně, vláda dopředu nejednala, to znamená, že to byl nahodilý neprojednaný návrh?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Zmínil jsem se pouze obecně o způsobu projednávání a v námitce na váš argument, že tento návrh byl projednán nestandardním způsobem. Návrh byl projednán, posouzen, vláda se s ním ztotožnila, a proto také prošel při hlasování ve sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády. Dalším vylosovaným je pan poslanec Jaromír Kohlíček, kterého však nikde nevidím, jeho přihláška propadá. Na jeho místo nastupuje další vylosovaný, kterým je… (Poslanec Kohlíček vchází do sněmovny.)

A já se omlouvám, pan poslanec Jaromír Kohlíček právě ve dveřích, takže já vám, pane poslanče, udílím slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vidím, že jste velmi shovívavá. Takže já bych si dovolil obrátit se ve své interpelaci na pana ministerského předsedu.

V souladu s ustanovením § 112 zákona 90/1995 Sb. obracím se na vás s ústní interpelací ve věci rozhodovacího procesu ve výběru starších nadzvukových letadel pro Armádu České republiky.

Na základě informací z tisku i na základě podnětu občanů jsem narazil na indicii naznačující, že v rozhodovacím procesu na pronájem nadzvukových letounů k dočasnému zabezpečení našeho vzdušného prostoru může docházet k předpojatosti některých činitelů tohoto rozhodovacího procesu. Dále se objevila spekulace, že celý rozhodovací proces je již dopředu nasměrován tak, aby se dodavatelem pronajímaných starších letadel stala některá z amerických firem. Jedná se zejména o to, že americké firmy údajně nemají ve svém výrobním programu offsetové programy, například vyjádření senátora Chrise Dodda za stát Connecticut, kde sídlí dvě velké letecké firmy - Pratt a Whitney a Sikorski. "Offsety berou práci Američanům a ochromují dodávky domácímu zbrojnímu průmyslu."

V této souvislosti vás, vážený pane ministerský předsedo, žádám o odpověď na následující otázky.

Za prvé. Proč je přípravou na ministerstvu obrany pověřen náměstek Jan Váňa, který není odpovědný za vyzbrojování armády, to spadá do kompetence náměstka Kopřivy, to ostatně víte lépe než já, a který má blízko k americké administrativě? Je pravda, že v jeho týmu pracují tři bývali důstojníci Pentagonu - Thomas Meyer, John Plant, Harold Neal v rámci kontraktu Ministerstva obrany České republiky s americkou poradenskou firmou Cubic?

Za druhé. Proč nejsou v rozhodovacím procesu na výběr starších letadel jedním z klíčových kritérií offsety, když například maďarské vládě plní dodavatelská společnost 130 % kontraktační ceny, a to také v případě leasingu nadzvukových letadel - nabídka BAE Saab, která je rovněž obsahovala?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče. Pořízení nadzvukového letadla, jehož základním posláním je překlenout hrozící mezeru ve schopnosti české armády zajistit odpovídajícím způsobem bezpečnost svého vzdušného prostoru a přispívat do celkového aliančního systému NATINADS, je svým rozsahem a významem jednoznačně vnímáno jako úkol strategického charakteru. Příprava strategických rozhodnutí, která jsou pochopitelně kostrou jak původní, tak i nově rozpracované reformy ozbrojených sil České republiky, patří k hlavním úkolům spadajícím do působnosti náměstka ministra obrany pro reformu. To si myslím, že není pochyb. Řízením procesu výběru nadzvukových letadel je ode dne 1. listopadu 2003 pověřen náměstek ministra obrany pro vyzbrojování.

Úvahy o spojení náměstka ministra obrany pro reformu Ing. Váni s americkou administrativou považuji za velmi zavádějící. Stejným způsobem by bylo možné hledat spojitost mezi panem náměstkem a většinou zemí, s nimiž ministerstvo obrany rozvíjí nějakou formu spolupráce. Téměř v každém projektu lze najít otisk prstu zastřešovaného jeho úsekem.

K roli pracovníků společnosti Cubic Application and Corporation mohu uvést, že tito působí jako konzultanti pro oblast modernizace obrany České republiky. Tato spolupráce je realizována na základě dohody mezi ministerstvem obrany USA a České republiky pro úsek obranných konzultací Armády České republiky. V souladu s ustanovením § 5 zákona číslo 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jsou považováni za příslušníky civilní složky ozbrojených sil USA.

Z příslušníků společnosti pracují v současné době pro Ministerstvo obrany pánové John Plant a Harold Neal. Pan Thomas Meyer ukončil svůj pobyt v měsíci červenci 2003 a od září tohoto roku byl ve funkci vedoucího týmu vystřídán panem Lloydem Buchananem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP