(18.10 hodin)
(pokračuje Čermák)

Spravedlivý proces a délka procesu jsou dvě hodnoty, které spolu tak úplně nemusí korespondovat. Někdy provést spravedlivý proces ve smyslu dodržení všech procesních předpisů, poskytnutí příležitosti oběma stranám sporu, argumentovat, předvádět důkazy, je skutečně časově náročné. A v takovýchto věcech možná že existují dvě možnosti. Buď rozhodnout dobře a pomalu, a pak jsme tam pro zbytečné průtahy v řízení, nebo rozhodnout rychle a špatně, a pak jsme u soudu prostě kvůli tomu, že jsme neprovedli spravedlivý proces. Tak tohle bych zase já moc nechtěl způsobit v oblasti justice, že by sice každý rozhodl s velkým spěchem, ale rozhodnutí by bylo nekvalitní.

Poslední poznámka je skutečně už jenom statistika. Musel bych si pro ni dojít, ale ze stovek tisíc civilněprávních řízení každý rok a z trestněprávních nakonec je 107 stížností, ne všechny oprávněné. Přiznám, že jsou to zmetky, ale zmetkovitost jedna desetina promile není statisticky velká, i když osud každého jednotlivce, který za tím je, může být smutný až tragický. To já rád připouštím, ale byl bych rád, kdybychom i k těmto věcem mohli přistupovat s kusem rozvahy a rozumně všichni přemýšlet o tom, jak omezíme tyto případy na minimum.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda má ještě doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane ministře, já vám děkuji za vaši odpověď. Chápu, že určitým způsobem hájíte soudy, ale mně se podařily jenom tři takové částky. Jednou 10 000 eur, z toho 1500 eur za náhradu soudních výdajů, a potom nějakých 15 000 eur. Bohužel, když jsem se na interpelaci připravoval, nepodařilo se nám u vás na ministerstvu zjistit celkovou sumu zhruba z 11 případů, které byly vyřízeny v neprospěch republiky. Jedná se mně jenom o to. Soudce má samozřejmě určitou odpovědnost, ale prakticky oni mají určité pravomoci, a teď když rozhodnou dejme tomu určitým způsobem tak, že soud ve Štrasburku se proti nim nějakým způsobem postaví, to znamená, oni prohrají soud, čili naše republika vlastně musí tyto peníze vyplatit. Mně se jedná o to, do jaké míry se budou tito soudci postihovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se, zda chce pan ministr odpovědět na tento doplňující dotaz.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Především si myslím, že bychom jistě byli schopni u pana vládního zmocněnce dr. Schorma zjistit celkovou sumu, ke které bychom byli odsouzeni.

Druhá věc je, že zítra o tom možná bude řeč při druhém čtení novely zákona o Ústavním soudu. Skutečně se pokusíme u řady věcí si vytvořit mechanismy pro to, abychom řadu věcí dokázali vyřídit na našem území. Ale obávám se, že soudce, kvůli jejichž průtahům jsme byli odsouzeni, sotva budeme moci postihovat něčím jiným než kárným řízením. Asi bychom z nich nedostali kompletní náhradu škody, kterou způsobili státu tím, že musel platit náklady řízení nebo jiné částky, a obávám se, že ani v žádné jiné evropské zemi by tohle možné nebylo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Dostáváme se ke dvanácté interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Kateřiny Dostálové na pana ministra kultury Pavla Dostála ve věci dodržování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, páni ministři, chtěla bych panu ministrovi sdělit, jak jistě ví, že zákon o rozhlasovém a televizním vysílání v § 7 odst. 12 jasně říká: Členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se dále nesmějí podílet na podnikání obchodních společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Tolik stručně krátká citace.

Já se domnívám, že minimálně paní členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Eva Kantůrková je v ostrém konfliktu s tímto paragrafem vzhledem k tomu, že dvě osoby jí blízké, její syn je ředitelem veřejnoprávní stanice ČRo 6 a druhý syn je významným producentem v České televizi. Ale nehovořím v tuto chvíli o nedodržování zákona, nicméně v odstavci 13 téhož paragrafu se praví: Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit tak způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce členy Rady. Členové Rady nesmějí vykonávat vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.

Paní Eva Kantůrková realizuje svou práci, své scénáře, v České televizi. Já osobně se domnívám, že toto je v rozporu s platným zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání, a vzhledem k tomu, že - jak jsem dostala informaci - jste ji, pane ministře, do této Rady pro rozhlasové a televizní vysílání navrhl, tak bych ráda věděla, zda se domníváte, že zde dochází k porušování zákona.

Velice ráda bych vám ale řekla, že bych byla nerada, kdyby i vámi, kolegové, tato interpelace byla vnímána jako osobní invektiva vůči paní Evě Kantůrkové, protože já si jí jako scenáristky a spisovatelky vážím, a byla bych ráda obzvláště ve světle toho, že zde budou probíhat opět volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, abychom všem měřili stejně, ale abychom hlavně dodržovali zákon.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Dostálové a prosím, aby se slova ujal ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně Dostálová, dámy a pánové, ujišťuji paní poslankyni, že nevnímám její interpelaci jako útok proti paní Kantůrkové ani náhodou. Samozřejmě. Na straně druhé ji musím zklamat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kompetenčně nenáleží Ministerstvu kultury. Ministr kultury vůči Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nemá naprosto žádné kompetence. Tato rada, a to jistě, paní poslankyně, víte, pokud se někomu zodpovídá, zodpovídá se parlamentu, pokud je ve své práci někým sledována, je to mediální komise, resp. stálá komise pro sdělovací prostředky. Jinými slovy, zřejmě ne interpelací, ale stížností se budete muset obrátit na tuto komisi, jejíž jste ostatně členkou.

Na straně druhé bych vám ale doporučoval, abyste si prosím k této své stížnosti nechala udělat právní posudek, protože - ale to čistě soukromě - já na to nemám, znovu říkám, kompetence. Domnívám se, že se mýlíte. Já vám nemohu pomoci tuto interpelaci řešit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP