(17.10 hodin)
(pokračuje Součková)

Znamená to, že budeme stejně jako krajská zařízení, tak i ve fakultních nemocnicích postupovat tak, abychom co nejrychleji stanovili diagnózu, zavedli úhradu podle diagnózy a také optimalizovali pohyb pacienta na lůžku. Znamená to, že zcela jasně bude vydefinována hranice potřebnosti pobytu na lůžku ze zdravotních důvodů a důvody, které mnohdy nejsou vyloženě zdravotní, ale jsou sociální.

A tady bych uvedla, že v roce 2002 v celé republice bylo vykázáno pouze 66 sociálních hospitalizací ve zdravotnických zařízeních, i když můžeme říci, že zhruba tento počet by měl být asi kolem 22 tisíc. Čili tady vidíme, že právě zcela jasným definováním, a tady mají velmi do činění skutečně lékaři, kteří musí vydefinovat jasně, odkud pokud je zdravotní hospitalizace a odkud potom následuje vyžádaná zdravotní péče.

Velmi velké změny, potažmo náhradu některých záležitostí, které se budou dotýkat změny lůžkového fondu na chybějící lůžka následné péče, budeme upravovat i v našich přímo řízených organizacích tak, aby odpovídaly skutečně potřebám, nikoli abychom neprodleně nebo přes nutnost zadržovali pacienty na lůžku, čili uplatňování moderních principů vědy medicínských oborů tak, aby skutečně se posunulo léčení více do ambulancí, více do 24hodinové chirurgie s minimálním nárokem na nutnost pobytu na lůžku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a dávám nyní slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který byl vylosován jako druhý k přednesení ústní interpelace na ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Přestože pan ministr není přítomen, prosím, ujměte se slova, bude vám odpovězeno písemně do 30 dnů, jak stanoví jednací řád.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře Ambrozku, v září roku 2001 byla s velkou slávou za přítomnosti tehdejšího předsedy vlády otevřena továrna firmy Philips v Hranicích na Moravě. Tato firma obdržela více než 1,5 mld. korun na tzv. investičních pobídkách od státu plus desetileté daňové prázdniny. Výroba se rozjela, přestože dodnes, tedy po více než dvou letech, není tato továrna zkolaudována a kolaudace možná se uskuteční na přelomu roku.

Je to neuvěřitelné. Jistě si každý občan dokáže představit, jak by se asi zachoval příslušný stavební úřad, kdyby on po více než dva roky obýval nezkolaudovaný rodinný dům. Přitom provoz této továrny je jistě podstatně nebezpečnější než provoz rodinného domu, o čemž svědčí už tři vážné ekologické havárie. Poslední se uskutečnila v minulém týdnu, před několika dny, kdy vyteklo několik desítek litrů toluenu do místní vodoteče. Přitom neexistuje, tak jako neexistuje kolaudace, neexistuje ani tzv. preventivní plán prevencí, který by nějakým způsobem umožnil předcházet těmto haváriím. Já myslím, že to je neomluvitelné selhání státní správy, co se týče ochrany životního prostředí, jehož resortu vy jste šéfem.

Ptám se, jak je možné, že na tuto situaci státní správa žádným způsobem nereaguje, jak je možné, že se v Hranicích stále vesele vyrábí, jak je možné, že toto se může v České republice, která jistě nechce být nazývána banánovou republikou, stát. Protože tady nejste přítomen, pane ministře, tak doufám, že během těch 30 dnů, které máte na odpověď, tak kromě toho, že mi sdělíte, že to bude řešit, tak také už mi sdělíte, že to vyřešeno je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zbyněk Novotný, který je dalším vylosovaným a obrátí se se svou interpelací na paní ministryní Marii Součkovou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Vážená paní ministryně, vámi navrhovaná změna v systému financování sociálních lůžek počítá s platbami od 45 do 150 korun na den v závislosti na sociálním postavení pacienta. Domnívám se, že se jedná o diskriminaci určité části pacientů. Z vašeho návrhu není zcela zřejmé, zdali "trestanou skupinou" má být nejnižší, nebo naopak nejvyšší příjmová skupina. Přesto na konečný diskriminační dopad nebude mít toto upřesnění vliv. Samozřejmě není předmětem mé kritiky samotný fakt přímého financování například lůžek, ale právě výše zmíněná rozdílnost plateb v závislosti na sociálním postavení pacienta.

Chtěl bych vás, vážená paní ministryně, z tohoto místa požádat o vysvětlení vašeho záměru a o předpokládaných dopadech jak ve vztahu k financování zdravotní péče, tak sociálních dopadů na pacienty.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujala paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, poslankyně a páni poslanci. Pokud máte, pane poslanče, na mysli vztah odměňování lékařů v závislosti na příjmu pacientů následné péče, tak vám sděluji, že v nepodnikatelské sféře zdravotnictví platí obecně platné předpisy a zaměstnavatel může k ohodnocení jiných činností než stanovených těmito předpisy využít nenárokové složky platů, jako jsou osobní příplatky nebo odměny, a žádný přímý vztah mezi příjmy pacientů a příjmy lékařů stanoven není.

Pokud však míníte vztah mezi příjmy zdravotnických zařízení, která poskytují následnou péči, a příjmy pacientů, pak vám mohu sdělit následující. V návrhu zákona o zdravotní péči, paragraf 29, je nově upravena problematika sociálních hospitalizací, včetně změny financování tohoto typu péče. Podle návrhu zákona péče pacientům, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje poskytování lůžkové zdravotní péče, ale kterým nelze zajistit péči v jejich domácnostech nebo v zařízeních sociální péče, bude poskytována na sociálně-zdravotních lůžcích. Pacienta bude možné na sociálně-zdravotní lůžko umístit pouze s jeho souhlasem.

Úhrada péče na sociálně-zdravotním lůžku je navržena vícezdrojově. Zdravotní péče bude poskytována a hrazena jako zvlášť ambulantní péče ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění. Pacient, případně jeho zákonný zástupce, a obec budou dále hradit příspěvek zdravotnickému zařízení na úhradu nákladů spojených s poskytnutím sociální péče při pobytu na sociálně-zdravotním lůžku. Výši tohoto příspěvku určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí číslo 310 z roku 1993 o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních. Podle této vyhlášky je dnes hrazen příspěvek občana na sociální hospitalizaci, a to ve výši 55 korun denně, které hradí občan, a 245 korun, které hradí okresní úřad, nyní obec s rozšířenou působností. Ačkoli od vydání vyhlášky uplynulo již deset let, tyto částky nebyly žádným předpisem valorizovány. Ve vyhlášce se také stanoví, že v případě, kdy sociální hospitalizace je poskytnuta občanu mladšímu 18 let, příslušný okresní úřad, vlastně dnes již obec, hradí celou denní částku ve výši 300 korun. Bude-li se jednat o pacienta, kterému bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, bude tento pacient hradit rovněž náklady za pomoc, která je mu na sociálně-zdravotním lůžku poskytována z důvodu bezmocnosti ve výši odpovídající alikvótní částce za každý den pobytu na sociálně-zdravotním lůžku přiznaného měsíčního zvýšení důchodu pro bezmocnost. Obdobně je nyní hrazena tato péče poskytovaná ústavy sociální péče.

Vztah mezi příjmy pacienta a výškou placené částky, tj. její snížení, příp. úplné osvobození od jejího placení, upravují předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z uvedeného tedy vyplývá, že návrh zákona o zdravotní péči nezavádí pobyt na sociálně-zdravotním lůžku jako novou instituci, ale navazuje na platnou úpravu. Vzhledem k tomu, že poplatky za sociální hospitalizaci nyní neodpovídají nákladům na její poskytování, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době jednají o jejich zvýšení v rámci meziresortního vyjednávání.

Závěrem mi dovolte, abych navázala na předchozí sdělení, které jsem uvedla při první interpelaci, když jsem hovořila, že v roce 2002 bylo v České republice vykázáno pouze 66 lůžek sociální hospitalizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP