(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zahajujeme blok interpelací na ministry vlády.

Úvodem mi dovolte, abych zodpověděla jednu procedurální otázku, která je před námi. Na základě ujištění legislativy a organizačního odboru není možné a je proti jednacímu řádu postupovat tak, že by mohly být interpelace, které jsou vzneseny na nepřítomné ministry, převedeny na jiný termín, na příští týden nebo na přespříští týden.

Po tomto ujištění mi nezbývá než konstatovat, že budeme postupovat tím způsobem, jak bylo při projednávání ústních interpelací obvyklé, a zároveň informovat o tom, že mě požádali páni poslanci Martin Říman a Václav Exner o to, aby mohli tak jako poslanci, kteří nemohli vznést své interpelace na premiéra, využít stejné možnosti. Já touto cestou sděluji, že to možné nebude, a pravděpodobně nás čeká ještě debata na toto téma na plénu Poslanecké sněmovny, abychom si ujasnili další postup.

Tolik jenom úvodní informace. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Mencl, který byl vylosován jako první a přednese interpelaci na paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou ve věci ekonomické situace Fakultní nemocnice Brno. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, jak jistě víte, je Fakultní nemocnice Brno jednou z vlajkových lodí našeho zdravotnictví s určujícím vlivem v mnoha lékařských oborech. Být léčen v této nemocnici je pro nás z jižní Moravy, a nejen z jižní Moravy, zárukou nejvyšší dostupné péče, nejvyšší kvality. Je proto pro nás alarmující, jestliže se tato instituce dostává do potíží, a to takových, že její restrikce, restrikce péče o pacienty a propouštění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců reálně hrozí.

Jak se fakultní nemocnice do této situace dostala? Moc utrácí? Nemocnice dokládá, že veškeré finanční prostředky jsou vynakládány uvážlivě. Léčí příliš nákladně? Nemocnice dokládá, že ve srovnání s jinými fakultními nemocnicemi má náklady velmi nízké. Zaměstnanci málo pracují? Nemocnice dokládá, že je ve výkonnosti na předních pozicích. Skutečnou příčinou je enormní nárůst nákladů a především enormní nárůst nákladů osobních. Nárůst osobních nákladů fakultní nemocnice, a tedy ani jím vyvolanou restrikci péče o občany fakultní nemocnice nezavinila. Je důsledkem opatření sociálně demokratických vlád a jejich sociálně demokratických ministrů.

Ptám se vás tedy, paní ministryně, co uděláte pro to, aby byl proces restrikce zastaven a Fakultní nemocnice Brno mohla i nadále plnit roli, kterou má a kterou od ní občané očekávají. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za slovo, pane poslanče. A prosím paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych odpověděla na interpelaci pana poslance ing. arch. Václava Mencla ve věci ekonomické situace Fakultní nemocnice Brno.

Musím říci s potěšením, že situace ve Fakultní nemocnici Brno je dobrá a že tato nemocnice, která vznikla spojením tří menších fakultních nemocnic, má od prvopočátku svého hospodaření kladný hospodářský výsledek. Díky tomu se jí daří stále snižovat i dosud neuhrazenou ztrátu hospodaření z minulých let, kdy na konci roku 1997 byla tato ztráta tří ještě samostatných fakultních nemocnic, kterou byla dětská porodnice a původně brněnská ve výši 349,4 mil. Kč, tak k 30. červnu letošního roku činila tato ztráta již jen 288,4 mil. Kč.

Pokud bych měla uvést pro nejlepší obraz o hospodaření této fakultní nemocnice některé údaje v tisícikorunách, pak musím říci, že hospodářský výsledek byl za období 01 až 08 roku 2003 pozitivní, dokonce ani závazky nebyly v minusu, a průměrná mzda činila u lékařů 36 437 Kč, celkově u zaměstnanců fakultní nemocnice v průměru 19 207 Kč.

Budeme-li hovořit o průměrném počtu lůžek, pak musím říci, že tento průměr je prakticky konstantní a znamená průměrné využití kolem 86 %.

Údaje za leden až srpen 2002 by mohly být z hlediska ekonomických ukazatelů, zejména hospodářského výsledku, jako kolísající, kde se objevilo mírně řekněme minus ve výši zhruba 16 mil. Kč vlivem i některých neuhrazených závazků, které se pak podařilo v průběhu roku 2003 změnit, a prakticky letošní rok ukončí tato fakultní nemocnice své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem.

Ministerstvo podporuje nemocnici nejenom investičními dotacemi, ale také i finanční podporou výzkumu a vývoje prostřednictvím grantů. Takto bych mohla říci, že Fakultní nemocnice Brno v tomto roce získala celkem 66 mil. Kč na 12 investičních akcí a 18,428 mil. Kč od interní grantové agentury na výzkum a vývoj.

Pro informaci bych ještě uvedla některé konkrétní investiční akce, které znamenaly - např. umělá plicní ventilace v domácí péči, tzn. plicní ventilátory, ve výši 2 mil. Kč, pořízení, obnova a provedení informačního systému řízení fakultní nemocnice ve výši 4 mil. Kč, rekonstrukce prádelny ve výši 25 mil. Kč, havárie výtahu výškové budovy ve výši 15 mil. Kč, protipožární zabezpečení budovy lůžkového traktu a požární uzávěry ve výši 15 mil. Kč.

Vzhledem k celkovým výsledkům umístění a spádovosti této nemocnice neuvažuji, ani ministerstvo, o žádných zvláštních krocích, které by měly vést k nějakým opatřením, protože skutečně nemocnice hospodaří s kladným hospodářským výsledkem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Zeptám se pana poslance Václava Mencla, zda má doplňující otázku. Ano. Prosím o její přednesení.

 

Poslanec Václav Mencl: Paní ministryně, jsem velmi rád, že konstatujete, že z vašeho pohledu je vše naprosto v pořádku. Já vám ale tady ocituji ředitele Fakultní nemocnice Brno, který říká, že "limitace musí také vést k redukci počtu pracovníků. Při tomto kroku, jehož lidskou a sociální stránku vnímáme, budeme postupovat v souladu se zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. Jsme připraveni, a budeme tak činit, jednat s našimi odborovými partnery."

A ekonomický náměstek ing. Petr Koška říká: "Bohužel se teď dostáváme do situace, že ekonomické problémy, ve kterých se nyní celý systém úrazové a zdravotní péče v lůžkových zařízeních nachází a které neminuly ani naši nemocnici, musíme řešit vlastními silami, a to i přesto, že jsme si je primárně nezapříčinili. Jednou z hlavních příčin velmi vážné ekonomické situace Fakultní nemocnice Brno je tedy ta skutečnost, že stávající systém financování nezohledňuje prokazatelný nárůst nároků, které v posledních letech narůstají. V této souvislosti je však potřeba říci, že v naší nemocnici je tento nárůst spojen zejména se zvýšením nákladů osobních a materiálových."

Čili přijímám vaše ujištění, že tato nemocnice žádné problémy nemá, že nebude snižovat lůžkový fond, rozsah péče a nebude snižovat počet zaměstnanců. To je ujištění ministryně zdravotnictví. Mohu to takto chápat?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tuto otázku a zeptám se, zda vám ještě paní ministryně Marie Součková odpoví? Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Pane poslanče, víte dobře stejně jako já, v jaké situaci se nachází zdravotnictví v celé republice. Ani fakultním nemocnicím se nevyhnou potřeby optimalizace sítě tak, aby reflektovaly na demografický vývoj populace v naší zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP