(15.30 hodin)
(pokračuje Doležal)

Krátké zdůvodnění. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny tento pozměňovací návrh nepodpořil. Proto jednali zástupci Asociace pojišťoven znovu dne 7. 10. 2003 v legislativním odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byla vyjasňována stanoviska zejména k rozdílnému výkladu návrhu novely zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, tisk č. 259, ze strany poslanců Poslanecké sněmovny a zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů vzhledem k působnosti zákona a rozporům mezi § 13 odst. 7 a § 13c uvedeného návrhu.

Zřejmě se podařilo vysvětlit, že i jiné subjekty než státní orgány mohou rodná čísla využívat, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Proto je nezbytné znovu tuto otázku otevřít a podpořit předložený pozměňovací návrh. Nebude-li tento text do zákona o pojistné smlouvě zařazen, nebudou moci pojišťovny podle připravované novely zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, s účinností od 1. 1. 2006 rodná čísla shromažďovat, vést nebo jiným způsobem zpracovávat. V důsledku toho dojde nejen ke značným komplikacím v provozu pojišťoven, ale pojišťovny nebudou moci řádně plnit ani své informační povinnosti vůči státním orgánům a dalším subjektům stanovené zákonem. Proto vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Ptám se, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj nebo oba zpravodajové chtějí využít svého práva závěrečného slova. Nechtějí. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i oběma pánům zpravodajům.

A budeme pokračovat v projednávání…

A vidím pana poslance Kužvarta s procedurálním návrhem avizovaným dopředu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, vážená paní předsedající. Dovoluji si jako zpravodaj bodu č. 29, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání, sněmovní tisk 212, požádat sněmovnu o souhlas po dohodě s předkladatelem panem ministrem Palasem o jeho pevné zařazení na středu 22. října jako první bod dopoledne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já o tomto vašem návrhu nechám hlasovat bez rozpravy. Pokusím se přivolat všechny, kdo chtějí hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Miloše Kužvarta, který navrhl, aby bod 29, ochrana zvířat, byl zařazen pevně jako první bod středečního jednání 22. října.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 163 poslanců 115 hlasovalo pro návrh, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji. A nyní budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny bodem číslo

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 309/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se nyní před průběhem podrobné rozpravy ve druhém čtení vyjádřil pouze k jednomu tématu, které bylo předmětem jednání rozpočtového výboru.

Chtěl bych říci za prvé, že v zásadě akceptuji pozměňující návrhy, které byly na jednání rozpočtového výboru schváleny, a domnívám se, že tyto návrhy lze téměř zcela využít při definitivním schválení návrhu tohoto zákona o pojišťovnictví. To je první poznámka.

Druhá poznámka se týká jednoho z těchto návrhů, který byl na rozpočtovém výboru přijat. Týká se to otázky zřízení Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Rozpočtový výbor se postavil proti tomu, aby tento úřad byl vyčleněn z Ministerstva financí. Musím říci, že v této otázce budu respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Tato věc neznamenala nějaké zásadní organizační nebo finanční změny v nastávajícím období a koneckonců Poslanecká sněmovna je informována o tom, že vedeme diskusi spolu s ostatními regulátory v oblasti finančního trhu, kterými je centrální banka a Komise pro cenné papíry, o dalším postupu při integraci dohledu a regulace v oblasti finančních trhů. Já věřím, že tato diskuse bude v relativně krátké době zakončena tím, že budeme schopni na úrovni vlády deklarovat svoji vizi o dalším postupu v oblasti integrace dohledu nad finančním trhem. Proto nepokládám za fatální, jestliže se Poslanecká sněmovna rozhodne pro kteroukoli z variant, to znamená ať už pro variantu tento úřad vyčlenit z Ministerstva financí, či tento úřad ponechat ve struktuře Ministerstva financí. Ani jedna z těchto variant nebude mít fatální dopad na další postup integrace dohledu nad finančním trhem, ani jedna z těchto variant nebude mít fatální dopad na organizaci či rozpočtové náklady.

V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro obranu a bezpečnost. Návrh iniciativně projednal i výbor pro evropskou integraci. Usnesení rozpočtového výboru a výboru pro evropskou integraci byla rozdána jako sněmovní tisky 309/1 a 2. Výbor pro obranu a bezpečnost usnesení nepřijal.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením z 19. schůze rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 309.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Šulce, zpravodajské zprávě poslance Šustra a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 309, vyslovila souhlas s těmito připomínkami.

Připomínky číst nebudu. Máte je v tisku 309/2. Zdůvodnění zde ohledně úřadu přednesl pan ministr, nebudu opakovat. A v podrobné rozpravě podám dva drobné pozměňující návrhy. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro obranu a bezpečnost informoval pověřený zpravodaj. Vidím, že pověřeným zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost je pan poslanec Dlab. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Po odůvodnění celého tohoto zákona nakonec výbor pro obranu a bezpečnost nepřijal k tomuto žádné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci, pan poslanec Oldřich Němec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Němec: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám přednesl usnesení výboru pro evropskou integraci z 18. schůze, konané dne 11. září tohoto roku, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o pojišťovnictví - ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 309.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP