(15.20 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, je samozřejmě možné diskutovat o tom, kolik mužů 28. října v širším slova smyslu by mělo být v tomto zákoně vyjmenováno. Nicméně jedná se o pět mužů, kteří byli zde v České republice, nebyli v exilu, a přebírali skutečnou moc.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Petr Pleva byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. A táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Poprosím pana zpravodaje, aby mě sledoval. Domnívám se, že v podrobné rozpravě nezazněl žádný návrh, o kterém by bylo nutno teď hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu naší schůze, a to bodem

 

17.
Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě)
/sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, musím říci, že zákon o pojistné smlouvě provázejí určité diskuse, které ovšem nejsou ničím novým. Pokud se podívám na usnesení ústavně právního výbor k návrhu tohoto zákona, musím konstatovat, že historie se v této Poslanecké sněmovně opakuje. Již předcházející zdržení v přijetí nové úpravy pojistné smlouvy mělo negativní vliv jak na obsah, tak i na časový postup přizpůsobování právních předpisů z oblasti soukromého pojištění právu Evropských společenství.

Vláda zcela v souladu s věcným záměrem rekodifikace občanského zákoníku a ochranou spotřebitele předložila návrh opět ve formě samostatného zákona o pojistné smlouvě.

Chtěl bych znovu zopakovat, že nemá-li být spotřebitel vystaven na milost či nemilost pojišťovny, měla by být úprava pojistné smlouvy podrobná a právní vztahy vznikající v soukromém pojištění upraveny alespoň tak, aby byl dán způsob chování, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak. Podle mého názoru některé snahy směřující k okleštění této právní úpravy do podoby několika obecných ustanovení a ponechání řešení pouze na dohodě smluvních stran jsou pro spotřebitele nebezpečné, protože spotřebitel v celé řadě nebo v naprosté většině případů není a nikdy nebude odborníkem v tak složité oblasti, jako je právě pojišťovnictví, zejména jestliže do budoucna pojišťovny budou muset hledat stále sofistikovanější produkty, aby na poměrně náročném trhu uspěly.

Stávající úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku odpovídá době, kdy neexistoval trh pojistných produktů a kdy pojistné podmínky upravovaly vyhlášky nebo byly tyto podmínky schvalovány Ministerstvem financí. Byly to pravděpodobně jediné obchodní podmínky, které měly takový způsob schvalování, a to jednoznačně právě z důvodu ochrany spotřebitele. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je toto schvalování nepřípustné. Nechceme-li způsobit spotřebitelům řadu problémů a vytvořit řadu soudních sporů, měli bychom zákon o pojistné smlouvě přijmout, a to v podobě předložené vládou.

Z tohoto pohledu bych rád požádal o podporu návrhu, tak jak je navrženo i v usnesení rozpočtového výboru. V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 303/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se sněmovním tiskem 303/2, a to je usnesení 19. schůze rozpočtového výboru konané 1. října 2003 k vládnímu návrhu zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - zákon o pojistné smlouvě, sněmovní tisk 303.

Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Šulce, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 303, vyslovil souhlas s těmito připomínkami.

Připomínky číst nebudu, protože všichni máte k dispozici tento sněmovní tisk, který byl rozdán. Chci jenom říci, že rozpočtový výbor neřešil otázku umístění zákona o pojistné smlouvě do občanského zákoníku, či nikoliv, spíš se zabýval vlastním zákonem. A myslím si, že mu věnoval velkou pozornost, čemuž napovídá i velký počet pozměňovacích návrhů a doba projednávání. Chtěl bych vás proto poprosit o podporu těchto pozměňovacích návrhů a zákona jako celku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby nás o jednání ústavně právního výboru informoval zpravodaj pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení ústavně právního výboru k předloženému návrhu zákona a následně pak toto usnesení okomentoval.

Ústavně právní výbor na své 23. schůzi dne 11. června 2003 přijal usnesení, jímž přerušil projednávání vládního návrhu zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů do doby předložení vládního návrhu rekodifikace občanského zákoníku a současně požádal Ministerstvo financí, aby předložilo ústavně právnímu výboru návrh řešení změn současné právní úpravy, které jsou nezbytné v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to formou srovnávací tabulky nebo komplexního pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů.

Dámy a pánové, nyní, když dovolíte, několik stručných slov zpravodaje k tomuto usnesení.

Ústavně právní výbor se podrobně zabýval předloženým návrhem zákona. Dospěl k závěru, že předložený návrh zákona vytváří autonomní úpravu tohoto smluvního typu, to znamená vytváří autonomní celistvou úpravu pojistné smlouvy. Zabýval se otázkou, nakolik je tato snaha přijmout speciální zákon upravující pojistnou smlouvu konformní s úvahou vlády vytvořit nový soukromoprávní kodex, který upraví smluvní právo, a to smluvní právo nejen občanské, ale též smluvní právo obsažené v obchodním zákoníku. Proto též v usnesení je žádáno, aby bylo přerušeno projednávání do doby předložení konečné podoby nového občanského zákoníku, či chcete-li, nového soukromého zákoníku.

Toto je k první části usnesení.

Na druhé straně je třeba říci, že ústavně právní výbor nikterak nezpochybnil nutnost přijetí určitých ustanovení týkajících se pojistné smlouvy, které po nás vyžaduje Evropská unie, které musíme přijmout ve vztahu ke komunitárnímu právu, které u nás bude platné od doby vstupu do Evropské unie. Toto je též důvod, proč ústavně právní výbor žádal, aby Ministerstvo financí jasně řeklo, které části předloženého zákona je nutno přijmout ve vztahu ke komunitárnímu právu, které jsou pro nás nezbytné a které musíme přijmout do vstupu do Evropské unie. Proto též ústavně právní výbor požádal, aby Ministerstvo financí tyto části předloženého návrhu zákona označilo, či vypracovalo specifickou tabulku, kde budou tyto změny obsaženy.

Tolik má zpráva zpravodaje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, zda se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Poprosím oba pány zpravodaje. Domnívám se, že v obecné rozpravě, přes stanovisko ústavně právního výboru, nezazněl žádný návrh, o kterém bychom po ukončení obecné rozpravy měli hlasovat.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Vidím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Doležala, který se hlásí. Dávám mu slovo, prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dovolil bych si předložit jeden kratičký pozměňovací návrh, a to k § 4 odst. 2 písm. a).

V § 4 odst. 2 písm. a) vložit za slova "datum narození" text "nebo rodné číslo".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP