(15.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto projednávaného zákona. Byl to návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 158 poslanců 27 hlasovalo pro návrh, 115 proti návrhu. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jako první byl písemně přihlášen pan poslanec Petr Pleva. Ale pan zpravodaj má přednost a já mu teď k jeho vystoupení v podrobné rozpravě dávám slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Petiční výbor po shodě s legislativním odborem navrhuje toto. Vzhledem k nereálnosti uvedeného termínu, tj. účinnost ode dne 28. října 2003, navrhujeme § 2, který zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení."

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Pleva, poté pan poslanec Hynek Fajmon. Vidím pana navrhovatele. Omlouvám se mu, protože se hlásil už předtím, má možnost - ale dává přednost panu poslanci Petru Plevovi.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, již tady bylo hodně řečeno o osobnosti dr. Edvarda Beneše. Je to osobnost rozporuplná, nejednoznačná. Na jedné straně osobnost, která má zcela nezpochybnitelné zásluhy o vybudování především naší první republiky, a zároveň osobnost, jejíž působení zejména po druhé světové válce je velmi problematické. Já bych velmi rád ocenil zásluhy dr. Edvarda Beneše o budování našeho prvního státu, a proto si myslím, že je nutné předložit pozměňovací návrh, který toto uvede do kontextu. To znamená, aby s dr. Edvardem Benešem byli oceněni i takzvaní muži 28. října, a tím pádem bude zcela jasné, o jakou éru činnosti dr. Beneše se nám jedná, kterou éru v jeho činnosti chceme především ocenit.

Proto předkládám tento pozměňovací návrh k tisku 301. Paragraf 1 zní: "Edvard Beneš, Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár se zasloužili o stát."

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dám přednost panu navrhovateli před přihláškou pana poslance Hynka Fajmona, protože pan navrhovatel poslanec Martínek má přednost.

Pan poslanec Radko Martínek má slovo v podrobné rozpravě, ale on mě vůbec neposlouchá. Pan poslanec Radko Martínek má slovo v podrobné rozpravě!

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dříve než přednesu svůj pozměňovací návrh, chtěl bych vám opravdu ze srdce poděkovat, a to poděkovat jak těm, kteří hlasovali proti zamítnutí, tak těm, kteří hlasovali pro zamítnutí, protože musím říci po zkušenostech ze včerejška a dneška, že jsem měl opravdu velkou starost, v jaké atmosféře bude probíhat projednávání tohoto zákona. Opravdu ze srdce vám děkuji za to, že sněmovna probrala tento tisk velmi důstojně, tak jak si zaslouží tato velká osobnost našich dějin.

Protože bohužel proces projednávání v Poslanecké sněmovně je časově neúprosný, tak den účinnosti tohoto návrhu zákona, který jsme se domnívali, že by mohl být 28. říjen 2003, tedy 85. výročí založení Československé republiky, o kterou se dr. Edvard Beneš zasloužil, je nereálný, navrhuji změnu, to znamená, aby se v čl. II zrušil text "28. října 2003" a nahradil textem "28. května 2004". Pokud bude tento zákon přijat, nabude tedy účinnosti v den, kdy by se dožil dr. Edvard Beneš 120. výročí svého narození.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dovoluji si přednést návrh doprovodného usnesení k návrhu zákona o zásluhách Edvarda Beneše, které zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby plně respektovala závěť manželky druhého československého prezidenta paní Hany Benešové ve věci zřízení Muzea Edvarda Beneše v rodinné vile manželů Benešových v Sezimově Ústí."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Hynek Fajmon byl posledním písemně přihlášeným do podrobné rozpravy. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Vidím pana ministra kultury Pavla Dostála. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych reagoval na vystoupení pana kolegy Fajmonta. (Námitky ze sálu.) Fajmona, promiňte, to "t" bylo navíc.

Chtěl bych mu sdělit jen skutečnost, že pokud u vlády byla ODS, tak s Benešovou vilou se nedělo vůbec nic. Benešova vila byla vyhrazena pouze k reprezentativním a rekreačním účelům. Až po nástupu sociálně demokratické vlády Ministerstvo kultury po dlouhém boji s tímto parlamentem, pokud se týká získávání peněz na tzv. rehabilitaci českých památníků, zřídilo ve druhém poschodí Benešovy vily Benešovo muzeum, kde byla restaurována Benešova pracovna a Benešova ložnice. Tyto prostory jsou k dispozici veřejnosti ve vymezené dny. Navíc tato sněmovna minulý rok na návrh Ministerstva kultury uvolnila asi 8,5 mil. Kč k tomu, aby v parku Benešovy vily z budov, které tam jsou navíc, bylo zřízeno muzeum a jakýsi Benešův památník v souvislosti s Husitským muzeem v Táboře. Všech těchto jednání za ODS se jako jediný aktivně vždycky účastnil poslanec z Tábora. Nebudu říkat jeho jméno, abyste neřekli, že ho propaguji, protože je to můj přítel. Ale to byl jediný člověk z ODS, který od samého začátku se snažil této věci pomoci.

Pokud vy nyní dáváte této vládě nějaké usnesení, je to populismus a dobýváte se do otevřených dveří. Na muzeu se pracuje, peníze k tomu odsouhlasil tento parlament, Ministerstvo kultury je zodpovědné za zařízení toho muzea a já vás ujišťuji, že do roka a do dne toto muzeum zřízené bude.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně. Já bych se chtěl vaším prostřednictvím, paní předsedající, zeptat pana poslance Plevy, jaké cenzuře podrobil muže 28. října, když mezi nimi není první předseda vlády nové republiky Kramář, proč mezi nimi není Klofáč a proč mezi nimi není zejména náčelník Sokola Schneider (?), který byl nepochybně mužem 28. října a také na Staroměstském náměstí jako první vystupoval. Domnívám se, že bychom měli vědět, proč byl proveden tento pozoruhodný výběr z mužů, kteří se 28. října o republiku zasloužili.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zaregistrovala jsem, že pan poslanec Petr Pleva, pane poslanče, vaše vystoupení bedlivě sledoval, a již se také hlásí k odpovědi. Takže prosím, pane poslanče Plevo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP