(14.20 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Než budeme pokračovat, pro stenozáznam oznamuji, že pan poslanec Maštálka má náhradní kartu číslo 7.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

(Ruch a pohyb v sále.)

Vážené kolegyně a kolegové, prosím o klid. Prosím, abyste rozpustili své kroužky a umožnili panu zpravodaji a všem ostatním, kteří chtějí vystupovat, aby mohli vystupovat důstojně.

Ještě chvilku počkáme.

Mám zde návrh, abychom vzhledem k předchozímu významnému bodu udělali pětiminutovou přestávku, než se všichni usadíme do svých poslaneckých lavic. Myslím si, že je to v tuto chvíli rozumné. V jednání budeme pokračovat ve 14.25.

(Po chvíli.)

Budeme pokračovat. Prosím, abyste se všichni dostavili do jednacího sálu, doba vyhrazená pro přestávku uplynula. Prosím, abyste se všichni ztišili.

Než budeme pokračovat v jednání, dovolte mi, abych jménem Poslanecké sněmovny přivítala na naší galerii delegaci výboru pro sociální věci a rodinné záležitosti Parlamentu Maďarské republiky vedenou panem Lajosem Korózsem. (Potlesk.)

Nyní poprosím pana zpravodaje, který se jako první přihlásil do podrobné rozpravy, aby se ujal slova. Ještě jednou vás prosím, abyste se ztišili a zaujali svá místa v poslaneckých lavicích.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: V obecné rozpravě jsem avizoval, že předložím v podrobné rozpravě jeden pozměňovací návrh. Dovolte mi, abych ho na mikrofon přečetl. Pozměňovací návrh zní:

část XXX, změna zákona o státním podniku, v § 16 zákona 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona číslo 220/2000 Sb., zákona číslo 103/2001 Sb. a zákona číslo 202/2002 Sb., se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou číslo 12a až 12c zní:

Bod 9. Nemovité věci, s nimiž mají právo hospodařit podniky založené ústředními orgány státní správy, lze bezúplatně darovací smlouvou převést na návrh zakladatele po souhlasu vlády do vlastnictví územně samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení.

12a. Tento majetek, o jehož převodu vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvalé nepotřebný.

12b. Pro převod takovéhoto majetku se použijí obdobně ustanovení zvláštního

zákona 12c.

Pod čarou jsou tyto poznámky:

12a - § 46 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění zákona číslo 313/2002 Sb., § 24 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení, ve znění zákona číslo 231/2002 Sb., § 21 a 22 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

12b - § 21, odstavec 1 zákona číslo 219/2000 ve znění zákona číslo 202/2002 Sb.,

12c - § 3 zákona číslo 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky.

Dosavadní poznámka pod čarou číslo 12a se označuje jako 12d.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chtějí využít svého práva závěrečného slova. Není tomu tak. Protože předpokládám, že nepadl v podrobné rozpravě žádný návrh, o kterém by bylo nutné hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu předkladateli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP