(12.00 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Ale tyto projekty byly doporučeny a většina těchto projektů se také realizuje. Alespoň ty, které už měly ten charakter, že byly schváleny při transformaci společností. Myslím si, že je to jistý první krok k tomu, že je vidět, že Fond národního majetku tyto věci umí.

Rozumím tomu, že další prostředky by měly být uvolněny nad tyto projekty a měly by vytvořit jakýsi rámec pro to, aby celé to území bylo komplexně vyřešeno, to znamená například i na dostavbu nějaké komunikace nebo výsadbu zeleně nebo něčeho, co už tyto projekty samy o sobě neobsahovaly.

Vládní stanovisko k předloze, kterou předložil pan poslanec Aubrecht a další, hovoří o tom, že i vláda chystá novelu zákona 171. Je možné, že v této novele se například objeví to, že bude vyčleněn limit pro ukončení činnosti Fondu národního majetku a následně naznačen převod kompetencí, zbytkových záležitostí, které jistě ve Fondu národního majetku k nějakému datu ještě budou existovat.

Myslím si, že by bylo vhodné, abychom po skončení druhého čtení přerušili projednávání této novely zákona, a to do doby předložení vládního návrhu zákona 171/91 Sb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Mám rozumět závěru vašeho vystoupení jako procedurálnímu návrhu, o kterém budeme hlasovat? - Přerušení, odročení projednávání do doby předložení vládního návrhu novely. Dobře, pan zpravodaj si to určitě poznamenal.

Slovo má teď pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, asi bych navázal na procedurální návrh pana poslance Vojíře. Musím říci, že vláda, respektive odpovědná ministerstva, připravovala příslušnou novelu zákona, ale přirozeně sledujeme její vývoj v Poslanecké sněmovně a byli jsme informováni o tom - a koneckonců vláda se k této novelizaci i vyjádřila - toto je návrh, který je v zásadě totožný s textem vládního návrhu příslušné novely, čili nevidím jako užitečné v případě, že se Poslanecká sněmovna rozhodne tuto novelu projednávat dále a ve finále ji i schválit, aby vláda pokračovala v přípravě takovéto novely a předkládala ji do Poslanecké sněmovny předtím, než bude jasné, jak skončí legislativní cesta předlohy, kterou nyní projednáváme. To je první věc. Pokud se sněmovna rozhodne tuto novelu dále projednávat, vláda do doby, než bude jasné, jak tento návrh zákona dopadne, svoji vlastní novelu předkládat do Poslanecké sněmovny nebude.

To, co je také zřejmé, je, že ať už na základě vládního programového prohlášení, nebo na základě schválené koncepce reformy veřejných rozpočtů z června letošního roku, se vláda rozhodla ukončit činnost Fondu národního majetku, a to tak, že Fond národního majetku ukončí svoji činnost zákonem do konce roku 2005. Je zřejmé, že jakékoli výdaje, které jsou směřovány, nebo požadavky na výdaje, které jsou směřovány na rozpočet FNM, mohou být směřovány k tomuto fondu pouze během let 2004 a 2005, protože vláda je pevně odhodlána činnost Fondu národního majetku do konce roku 2005 legislativním procesem ukončit a zbylé procesy, závazky, pohledávky fondu převést na příslušné nástupnické organizace. To je druhá poznámka.

Třetí poznámka se týká reálných možností Fondu národního majetku. Pokud otevřeme tyto možnosti čerpání zdrojů z FNM, tak musím říci, že si nedokážu představit, že by těmito novými kanály tekly finanční zdroje v řádech miliard korun. Spíše se dá očekávat, že by to vzhledem k možnostem Fondu národního majetku byly spíše desítky, možná stovky milionů korun, ale v žádném případě ne žádné velké finanční zdroje.

Fond národního majetku má limitované zdroje, ty jsou limitovány postupem privatizačního procesu a velká část z příjmů FNM plyne jako příjem Státního fondu dopravy. To je prioritní výdaj fondu. Další část prioritních výdajů fondu je směřována ke krytí a odstraňování ekologických škod tam, kde vyplývá tato povinnost pro Fond národního majetku z privatizačních smluv. To je druhá klíčová priorita fondu. A třetí klíčová priorita fondu je hrazení nákladů fondu v rámci transformačních nákladů. Zejména jsou to závazky fondu, které jsou spojeny s vypořádáním privatizace bankovního sektoru, a i tam směrem do České konsolidační agentury plynou poměrně značné finanční prostředky. To jsou tři klíčové priority fondu.

Nad tyto priority má fond úkoly na základě příslušných usnesení vlády, kdy vláda rozhodla svým usnesením o nasměrování velké části výnosů z privatizačního procesu do regionu severní Moravy a severozápadních Čech. Tam postupně běží projektová příprava, postupně se rozbíhá čerpání těchto finančních prostředků, čili ty také do značné míry limitují možné budoucí výdaje FNM.

Takže se domnívám, že prostor pro nějaké nové výdaje během příštích dvou let, kdy by ještě Fond národního majetku měl existovat, bude skutečně velmi limitovaný. Přesto nevidím nějaký zásadní důvod pro to, aby Poslanecká sněmovna tuto novelu neprojednala a neschválila, s vědomím toho, že její dopady budou velmi omezené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych uvést svůj příspěvek určitou reakcí na jednoho z mých předřečníků. Poprosil bych pana místopředsedu sněmovny, aby svým prostřednictvím vzkázal panu poslanci Kocourkovi, že není nutné k naplnění této novely novelizovat zároveň zákon 388 o Státním fondu životního prostředí. Ono to nebylo nutné ani před osmi lety, kdy právě došlo k uvolnění částky 6,1 mld. Kč na tzv. program ozdravění ovzduší v roce 1994. Prostě Fond národního majetku uvolnil tyto prostředky. Z mého pohledu to nebylo úplně nejšťastnější, protože provádět plošnou plynofikaci i tam, kde nebyla zrovna v nejefektivnějším využitím, to nebylo to pravé ořechové, natož využití elektrických přímotopů a jejich podpora ze strany státních orgánů v letech 1994, 1995 a 1996. To opravdu byla cesta velmi špatná, slepá ulička.

Každopádně k podstatě té věci, k podstatě tohoto sněmovního tisku 289, bych chtěl konstatovat, že ten předklad je prakticky napříč politickým spektrem. Kromě zástupců všech tří koaličních stran to ještě navrhují i poslanci KSČM strany opoziční. Jediní, kteří se k tomu nepřipojili, jsou kolegyně či kolegové ze strany ODS.

Tady bych chtěl apelovat na logiku věci, kdy pro revitalizaci oblastí, které byly narušeny těžbou, případně obecně k investicím do životního prostředí, nám zoufale scházejí prostředky. Chtěl bych tady zmínit dvě částky. V oblasti ochrany vod je evidentní, že do roku 2010, kdy nám končí přechodné období pro vybavení obcí, které mají nad 2000 obyvatel, nám bude scházet cca 60 mld. Kč. Dámy a pánové, tyto prostředky scházejí po tom, co sečteme předpokládané prostředky ze státního rozpočtu České republiky, z mimorozpočtového zdroje Státního fondu životního prostředí a z těch tak často zde zmiňovaných fondů Evropské unie. Těch prostředků bude zhruba 40 mld., ale celková částka je 100 mld., čili není pokryto 60 mld.

Jsme před rozhodováním, zda radikálně zvýšit vodné-stočné, a musím říci, že nadšení pro tento krok je minimální, neřkuli nulové, anebo jít cestou vybavení ekonomickou (?) infrastrukturou našeho území tím, že využijeme jednorázové příjmy, příjmy privatizační.

Hovoříme tady o návrhu novely zákona o Fondu národního majetku, kdy to, co já nazývám starou zátěží, se týká nejen oblastí standardních, to znamená postižených těžbou nerostů v minulých často desítkách let, ale jedná se o záležitost takzvaných starých zátěží způsobených skládkami odpadů, kde často nevíme, co tam přesně v předchozích desítkách let bylo ukládáno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP